Vào sáng ngày 30/07/2018, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) – ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? “System-Level Modeling and Optimization of the Energy Efficiency in Cellular Networks – A Stochastic Geometry Framework” do GS. Marco Di Renzo, ??n t? ??i h?c Supelec-University of Paris-Sud XI, Pháp. Trong bu?i h?i th?o, GS. Marco Di Renzo ?ã trình bày ph??ng pháp mô ph?ng và ?ánh giá các mô hình m?ng truy?n thông vô tuy?n ng?u nhiên, trong ?ó, s? xu?t hi?n ng?u nhiên c?a ng??i dùng hay nh?ng tr?m g?c (Base Stations) ???c mô hình hoá b?ng nh?ng phân ph?i xác su?t.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c, có s? hi?n di?n quý Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa Công ngh? Thông tin II, Khoa C? B?n II, cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. ??c bi?t, bu?i seminar khoa h?c có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c ??n t? các tr??ng ??i H?c khác trong thành ph?.

?ây d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên g?p g? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng nghiên c?u và các công ngh? m?ng truy?n thông th? h? m?i. Bu?i h?i th?o khoa h?c k?t thúc v?i ph?n giao l?u gi?a GS. Marco Di Renzo v?i các nhà khoa h?c.