Home » SINH VIÊN » Quy Định và Biểu Mẫu

Quy Định và Biểu Mẫu

DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN

QUYẾT ĐỊNH

– [2018.07.31] QĐ 339/QD-HVCS V/v thành lập Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2018-2019

– [2017.10.16] Quyết định 475/QĐ-HVCS Vv Giao nhiệm vụ Cố vấn học tập cho các lớp Hệ ĐH, CĐ, LT CQ khóa 2016 năm học 2016-2017

– [2017.06.20] Quyết định 540/QĐ-HV Ban hành Quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng SV tại HVCNBCVT

– [2017.05.04] Quyết định 352/QĐ-HV Vv Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ của HVCNBCVT ban hành QĐ số 897/QĐ-HV ngày 11 tháng 12 năm 2012 của GĐHV

– [2017.04.10] Quyết định 112/QĐ-HVCS ban hành quy định quản lý và sử dụng quỹ học bổng tài trợ cho SV HVCS

QUY CHẾ

– [2017.05.31] Thông báo 160/TB-HVCS Thực hiện tiếp SV theo QUY CHẾ một cửa qua Google Form

– [2017.05.15] Quyết định số 169/QĐ-HVCS Vv xin ban hành quy trình tiếp SV theo quy chế một của qua Google Form

QUY ĐỊNH

– [2017.08.16] Quyết định 368/QĐ-HVCS Vv ban hành Quy định tạm thời về tăng cường kỷ cương học đường tại HVCS

– [2017.07.17] Quyết định 598/QĐ-HV Ban hành Quy định tạm thời tuyển sinh ĐH theo hình thức vừa làm vừa học của HVCNBCVT

– [2016.06.28] Quy định tạm thời về tổ chức tiếp SV (Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-HVCS)

– [2015.12.31] Quyết định số 1235/QĐ-HV Ban hành Quy định tạm thời về công tác cố vấn học tập

– [2012.12.11] Quyết định số 897/QĐ-HV Vv ban hành Quy định đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

– [2008.12.25] Quyết định Vv 390/QĐ-HVCS/QLNCKH Ban hành Quy định tạm thời hoạt động nghiên cứu KHCN cấp SV của HVCS tại TPHCM & Phụ lục kèm thèo QĐ 390/HVCS/QLNCKH

THÔNG TƯ

– [2018.12.26] Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”

HỌC PHÍ VÀ PHÍ

– [2017.08.21] Mức thu học phí hệ ĐH văn bằng 2 chính quy năm học 2017 – 2018 (điều chỉnh)

– [2017.08.16] Mức thu học lại, thi lại và các mức thu đào tạo khác 2017 – 2018

BIỂU MẪU

1. Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp

– Hệ chính quy: BM4- TTTN- DHCQ

– Hệ liên thông: BM4-TTTN- LTCQ

– Hệ cao đẳng: BM4-TTTN- CĐCQ

2. Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp

– Hệ chính quy: BM10-ĐATN-DHCQ

– Hệ liên thông: BM10-ĐATN-LTCQ

– Biểu mẫu chuyển từ làm đồ án tốt nghiệp sang học môn thay thế tốt nghiệp: đăng ký online theo đường link ở đây.

3. Quy định thiết kế quyển báo cáo thực tập và đồ án tốt nghiệp

– Báo cáo thực tập: Quy định thiết kế quyển TTTN

– Bảng đánh giá quá trình thực tập (dành cho công ty): ở đây

– Đồ án tốt nghiệp: Quy định thiết kế quyển ĐATN

4. Đơn xin điều chỉnh và thay đổi

– Đề cương thực tập tốt nghiệp: Đơn điều chỉnh đề cương TTTN

– Đồ án tốt nghiệp: Đơn đề nghị thay đổi điều chỉnh ĐATN

5. Biểu mẫu NCKH SV

– Phiếu đăng ký đề tài NCKH SV & Đề cương NCKH SV: Biểu mẫu đăng ký NCKH SV

6. Đơn xin phép vắng học, vắng thi

– Đơn xin phép vắng học, vắng thi: BM.CTSV.12.CTSV(e)

– Danh sách điểm danh SV: BM.CTSV.12.CTSV(d)

7. Biên Bản Sinh Hoạt Lớp

– Biểu mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Lớp: BB sinh hoat lop