Cố Vấn Học Tập

Tiểu ban Cố Vấn Học Tập Khoa Viễn Thông 2

Các bạn sinh viên các lớp, ban cán sự các lớp nếu có các thắc mắc liên quan đến các hoạt động giáo dục – đào tạo, giáo vụ, hoạt động, rèn luyện, nghiên cứu khoa học v.v.. có thể email các thắc mắc về cho các thầy/cô trong tiểu ban cố vấn học tập Khoa Viễn Thông 2. Tiểu ban Cố vấn học tập năm học 2018 – 2019 ngành Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông gồm các thầy cô sau:

 1. ThS. Trần Đình Thuần (Trưởng Tiểu Ban)
  • Phụ trách lớp:  D14CQVT01-N, D14CQVT02-N
  • Email: tdthuan@ptithcm.edu.vn
 2. TS. Trần Trung Duy,
  • Phụ trách lớp: D15CQVT01-N, D15CQVT02-N
  • Email: trantrungduy@ptithcm.edu.vn
 3. ThS. Phạm Quốc Hợp
  • Phụ trách lớp: D16CQVT01-N, D16CQVT02-N
  • Email: pqhop@ptithcm.edu.vn
 4. ThS. Phạm Minh Quang
  • Phụ trách lớp: D17CQVT01-N, D17CQVT02-N
  • Email: phamminhquang@ptithcm.edu.vn
 5. TS. Nguyễn Đức Phúc, Th.S Huỳnh Văn Hóa
  • Phụ trách lớp D18CQVT01-N
  • Email: phucnd@ptithcm.edu.vn
  • Email: huynhvanhoa@ptithcm.edu.vn
 6. ThS. Phạm Linh Nhâm (Ủy viên thường trực, Phòng CTSV)
  • Email: nhamnl@ptithcm.edu.vn

Các thầy cô có thể liên lạc với ban cán sự sinh viên các lớp tại: Thông tin liên lạc với Ban Cán Sự các lớp

Đính kèm: QD 340 về việc thành lập ban cố vấn học tập năm 2018-2019