Cố Vấn Học Tập

Tiểu ban Cố Vấn Học Tập Khoa Viễn Thông 2

Các bạn sinh viên các lớp, ban cán sự các lớp nếu có các thắc mắc liên quan đến các hoạt động giáo dục – đào tạo, giáo vụ, hoạt động, rèn luyện, nghiên cứu khoa học v.v.. có thể email các thắc mắc về cho các thầy/cô trong tiểu ban cố vấn học tập Khoa Viễn Thông 2. Tiểu ban Cố vấn học tập năm học 2018 – 2019 ngành Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông gồm các thầy cô sau:

  1. ThS. Trần Đình Thuần (Trưởng Tiểu Ban)
  2. TS. Trần Trung Duy,
  3. ThS. Phạm Quốc Hợp
  4. ThS. Phạm Minh Quang
  5. TS. Nguyễn Đức Phúc, Th.S Huỳnh Văn Hóa
  6. ThS. Phạm Linh Nhâm (Ủy viên thường trực, Phòng CTSV)

Các thầy cô có thể liên lạc với ban cán sự sinh viên các lớp tại: Thông tin liên lạc với Ban Cán Sự các lớp

Đính kèm: QD 340 về việc thành lập ban cố vấn học tập năm 2018-2019