LAB NCKH SV B02

B?n là  sinh viên  n?m 2, n?m 3n?m cu?i thu?c Khoa Vi?n Thông 2 chuyên ngành Vô tuy?n? B?n ?ang có nh?ng d? ??nh riêng c?a mình:

  • B?n mu?n du h?c n??c ngoài?
  • B?n mu?n tham gia các cu?c thi Nghiên c?u Khoa h?c c?p thành ph? và c?p Qu?c Gia?
  • B?n mu?n nâng cao k? n?ng m?m?

B?n ?ang loay hoay v?i nh?ng v??ng m?c c?a b?n thân? B?n ?ang b?n kho?n v?i nh?ng l?a ch?n cho ??c m? c?a chính mình ???

008771-high-resolution-dark-blue-denim-jeans-icon-arrows-hand-clear-pointer-right“LAB” – NGHIÊN C?U KHOA H?C SINH VIÊN B02 thu?c Khoa Vi?n Thông 2 H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? Thành Ph? H? Chí Minh!

a

“LAB” nghiên c?u khoa h?c sinh viên t?i H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông do PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o thành l?p n?m 2016 và ??nh h??ng nghiên c?u các v?n ?? liên quan ??n Thông tin Vô tuy?n và ?i?n t? – Vi?n thông.

LAB ???c h??ng d?n nhi?t tình b?i các Gi?ng viên kì c?u có tên tu?i c?a tr??ng!

B?n có bi?t ???

LAB:

  • T?o sân ch?i h?c thu?t uy tín dành cho sinh viên yêu thích, ?am mê khoa h?c, h??ng ??n thách th?c c?a các k? thi Olympic c?p TP và c?p Qu?c gia
  • Khích l?, c? v? sinh viên tích h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c và làm vi?c ??i nhóm trong môi tr??ng c?ng tác và h?i nh?p.

Ho?t ??ng c?a LAB:

  • Tham gia các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n các h??ng nghiên c?u chuyên sâu thu?c chuyên ngành Vô tuy?n.

g

  • Trao ??i v? h?c t?p nghiên c?u khoa h?c gi?a Sinh viên – Gi?ng viên chuyên môn cao.

ss

  • Tham gia CLB ti?ng Anh ???c t? ch?c hàng tu?n nh?m t?ng c??ng k? n?ng ngo?i ng?.
  • Nâng cao k? n?ng m?m.
  • T?o n?n t?ng h??ng t?i tham gia các cu?c thi NCKH c?p Thành ph? và c?p Qu?c gia.

 Hãy ??n v?i LAB ngay hôm nay!

??ng kí thành viên LAB qua B?n T?ng Th? Xuân

Email: tongxuan95@gmail.com