Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2013 (4,5 năm) và các lớp trả nợ Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2013 (4,5 n?m) và các l?p tr? n? Ngành K? thu?t ?i?n t?, truy?n thông – H? ?HTX ???c giao nhi?m v? th?c t?p TN: ? ?ây