Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2015 (2,5 năm) Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2015 (2,5 n?m) Ngành K? thu?t ?i?n t?, truy?n thông – H? ?HTX ???c giao nhi?m v? TTTN: ? ?ây.