[Thông tin học bổng] Học bổng du học tại Ấn Độ

Các b?n sinh viên quan tâm xem thông tin h?c b?ng chi ti?t: t?i ?ây.

Hits: 200

Học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2017-2018, Ấn Độ

Tô?ng La?nh s?? qua?n Â?n ?ô? ta?i TP. Hô? Chi? Minh m??i ??ng viên cho ho?c bô?ng ch??ng tri?nh H??p ta?c kinh tê? va? ky? thuâ?t (ITEC) 2017-2018.

Danh sa?ch kho?a ho?c, h???ng dâ?n ??ng ky?, ?iê?u kiê?n tham gia va? mâ?u hô? s? ??ng ky? kho?a ho?c co? ? trang web: https://www.itecgoi.in

Ho?c bô?ng bao gô?m ve? ma?y bay kh?? hô?i gi??a VN va? n?i ho?c, ho?c phi? va? tiê?n ho?c ha?ng tha?ng. Chi phi? n?i ?? ????c ????c tô? ch??c nhâ?n ho?c cung câ?p miê?n phi?.

Quý Th?y Cô quan tâm vui lòng xem thông tin chi ti?t: ? ?ây.

Hits: 121