Cuộc thi Hackathon tìm kiếm giải pháp an toàn thông tin mạng

T? ch?c qu?c t? Pháp ng? (OIF), thông qua Qu? Pháp ng? v? ??i m?i sáng t?o s? (FFIN), t? ch?c cu?c thi Hackathon tìm ki?m gi?i pháp an toàn thông tin m?ng mang tên #RiSk[Solutions] (tên ??y ??: Recettes Informatiques de Scripts et Kits) nh?m t?o ?i?u ki?n cho các b?n tr? là chuyên gia trong l?nh v?c an ninh m?ng c?a c?ng ??ng nói ti?ng Pháp có c? h?i ?? ra nh?ng gi?i pháp chi?n l??c trong vi?c phòng ch?ng t?i ph?m tr?c tuy?n cho công vi?c qu?n lý hành chính công.

T?i Vi?t Nam, FFIN h?p tác v?i AVSE (H?i Khoa h?c và Chuyên gia Vi?t Nam t?i Pháp) và Vi?n qu?c t? Pháp ng? (IFI) ?? t? ch?c s? ki?n Hackathon này t?i Hà N?i t? ngày 22 ??n ngày 25 tháng 09 n?m 2016 và ti?p t?c h? tr? nh?ng thí sinh ?o?t gi?i sau cu?c thi.

T?i cu?c thi, các thí sinh s? ???c cung c?p scripts mã ngu?n m? mi?n phí, có c? h?i khám phá nh?ng h? th?ng thông tin t??ng t? v?i nh?ng h? th?ng ???c s? d?ng trong qu?n lý hành chính công, v?i m?c ?ích tìm ra nh?ng l? h?ng an toàn thông tin xu?t hi?n trong quá trình s? d?ng hàng ngày và ?? ra nh?ng bi?n pháp h?u hi?u ?? gi?i quy?t nh?ng m?i nguy hi?m ti?m tàng. V?i b? công c? ???c cung c?p, các thí sinh s? xây d?ng hoàn ch?nh nh?ng gi?i pháp x? lý v?n ?? an ninh m?ng trong th?i gian c?a cu?c thi.

Cu?c thi dành cho nh?ng thí sinh Vi?t Nam trong l?nh v?c an ninh m?ng (l?p trình viên, nhà thi?t k?, nhà qu?n lý h? th?ng …) k?t h?p v?i nhau thành m?t nhóm t? 2 ??n 5 ng??i.

Cu?c thi di?n ra b?ng ti?ng Vi?t và ti?ng Pháp, có b? trí phiên d?ch cabine.

GI?I TH??NG:

  • 01 gi?i nh?t: 10 000 euros  + chuyên gia h? tr? và giúp ?? d? án trong 1 n?m nh?m c?i thi?n và nâng cao giá tr? c?a các gi?i pháp trong c?ng ??ng Pháp ng?.
  • 01 gi?i nhì: 6 000 euros + chuyên gia h? tr? và giúp ?? d? án trong 1 n?m nh?m c?i thi?n và nâng cao giá tr? c?a các gi?i pháp trong c?ng ??ng Pháp ng?.
  • 01 gi?i ba: 4 000 euros + chuyên gia h? tr? và giúp ?? d? án trong 1 n?m nh?m c?i thi?n và nâng cao giá tr? c?a các gi?i pháp trong c?ng ??ng Pháp ng?.

Trang web chính th?c c?a cu?c thi:  http://hanoi.risks.solutions/

???ng link ??ng ký tham gia cu?c thi: https://www.eventbrite.fr/e/-viet-nam-risksolutions-les-solutions-des-jeunes-francophones-pour-la-cybersecurite-tickets-23235415754   

H?n cu?i cùng ??ng ký d? thi : ngày 22/8/2016.

Sau khi nh?n ???c ??ng ký, ban t? ch?c s? liên h? v?i thí sinh ?? ti?n hành ph?ng v?n. Các thi sinh tr?i qua vòng s? lo?i s? tham gia cu?c thi t? ch?c t?i Hà N?i t? ngày 22 ??n ngày 26/9/2016. Các thí sinh ? t?nh xa s? ???c ?ài th? chi phí ?i l?i và ?n ? trong th?i gian di?n ra cu?c thi.

Liên h? ?? bi?t thêm chi ti?t :

Lê Ng?c Di?m

Email: ngoc.diem.le@francophonie.org