HỘI THẢO “GIẢI PHÁP ĐO KIỂM TRONG MẠNG QUANG CỦA ANRITSU”

Ngày 27/4/2017, Khoa Vi?n Thông 2 k?t h?p v?i Công ty CP Công ngh? Gi?i pháp T? v?n Phát An t? ch?c h?i th?o “Gi?i pháp ?o ki?m trong m?ng quang c?a Anritsu” t?i H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (PTIT), c? s? t?i TP.HCM.

Tham d? h?i th?o g?m có các gi?ng viên Khoa Vi?n Thông 2, sinh viên các khóa D13 và D14 chuyên ngành ?i?n t? Truy?n thông (PTIT), các gi?ng viên, sinh viên tr??ng ??i h?c Bách Khoa TP.HCM, ??i h?c Tôn ??c Th?ng, ??i h?c S? ph?m K? thu?t TP.HCM và khách m?i ??n t? VNPT TP.HCM, Công ty Truy?n hình Cáp SCTV.

Anritsu, ???c thành l?p n?m 1895 t?i Nh?t B?n, là công ty ho?t ??ng trong l?nh v?c thông tin truy?n thông, chuyên v? ?o ki?m trong m?ng vi?n thông nói chung và m?ng truy?n d?n quang nói riêng. T?i bu?i h?i th?o, Mr.Lawrence Leng (Field Marketing) và Mr.Joseph Quah (Asian Region Sale Manager) t? công ty Anritsu ?ã trình bày v? v? trí hi?n t?i và xu h??ng phát tri?n c?a m?ng truy?n t?i quang OTN (Optical Transport Network), m?ng quang th? ??ng GPON (Gigabit Passive Optical Network) trong m?ng vi?n thông và các gi?i pháp c?a Anritsu trong quá trình l?p ??t, b?o d??ng m?ng quang OTN và GPON. Ngoài ra, Anritsu c?ng gi?i thi?u các gi?i pháp và s?n ph?m máy ?o ???c s? d?ng trong ?ào t?o và nghiên c?u t?i các tr??ng ??i h?c chuyên ngành v? ?i?n t? truy?n thông.

1

2

3

Bên c?nh vi?c trình bày v? các gi?i pháp ?o th? trong m?ng quang, Anritsu c?ng gi?i thi?u th?c t? s?n ph?m máy ?o OTDR cho m?ng PON/GPON (Anritsu MT9083 OTDR Series) thông qua vi?c ?o th? trên m?ng quang th? ??ng PON gi? l?p. K?t qu? ?o ???c cho th?y các k?t qu? ??c tr?ng, th??ng g?p trong ?o th? m?ng quang GPON, là lo?i hình m?ng truy nh?p quang ?ang ???c tri?n khai ph? bi?n t?i các công ty cung c?p d?ch v? vi?n thông l?n hi?n nay t?i Vi?t Nam nh? VNPT, Viettel, FPT Telecom, … Qua ?ó, các b?n sinh viên khóa D13 chuyên ngành ?i?n t? Truy?n thông (PTIT) ???c c?ng c? l?i các ki?n th?c ?ã ???c h?c t?i tr??ng v? ph??ng pháp ?o quang d?i s? d?ng máy ?o OTDR và m? r?ng ra th?c t? trong ?o th? m?ng PON.

4

Bu?i h?i th?o c?ng là d?p ?? các gi?ng viên thu?c B? môn Thông tin quang, Khoa Vi?n thông 2 giao l?u, trao ??i v?i các ??ng nghi?p ? các tr??ng ??i h?c và các chuyên viên ? các công ty Vi?n thông cùng chuyên ngành, m? ra các c? h?i h?p tác nhi?u h?n sau này.

5

(Ngu?n tin: B? Môn Thông Tin Quang)