[BUILD-IT] Cuộc thi ASU/Amazon EduHack – Đăng ký tham dự

Thay m?t ban lãnh ??o d? án BUILD-IT và ch??ng trình ?ào t?o Amazon Web Service (AWS), chúng tôi xin trân tr?ng gi?i thi?u cu?c thi ASU-AWS EduHack dành cho sinh viên ??n t? các tr??ng ??i tác c?a BUILD-IT t?i Vi?t Nam. Trong cu?c thi này, sinh viên s? s? d?ng công ngh? AWS ?? gi?i quy?t m?t s? v?n ?? liên quan ??n thành ph? thông minh.

Thông tin chi ti?t v? n?i dung và hình th?c cu?c thi, các m?c th?i gian quan tr?ng, ?? tài g?i ý, quy ch? ch?m ?i?m, gi?i th??ng, vui lòng tham kh?o gói thông tin cu?c thi bao g?m:

Th?i gian ?? sinh viên n?p b?n ?? xu?t ý t??ng b?ng ti?ng Anh t? 10/10/2017 – 27/10/2017.

Các em sinh viên l?p nhóm d? thi g?m 3-5 ng??i, và các nhóm n?p b?n ?? xu?t ý t??ng t?i trang thông tin cu?c thi (link: https://builditvietnam.org/events/amazon-web-service-aws).

Các th?c m?c v? n?i dung cu?c thi có th? g?i tr?c ti?p ??n TS. Ngô Minh Ng?c (Minh.Ngoc@asu.edu, 0163.869.2798). Các câu h?i khác có th? ???c g?i ??n ch? Ph??ng Anh (anhdang@asu.edu).

Hits: 93

[BUILD-IT] Toạ đàm Công nghệ Trực tuyến từ Amazon Web Services

BUILD-IT xin gi?i thi?u m?t s? bu?i To? ?àm Công ngh? Tr?c tuy?n cung c?p b?i Amazon Web Services (AWS). D??i hình th?c h?i th?o qua web, các chuyên gia t? gi?i pháp AWS s? trình bày n?i dung ch? ??, th?c hi?n mô ph?ng tr?c ti?p, gi?i thi?u các ví d? t? khách hàng c?a AWS, và tham gia h?i ?áp v?i ng??i tham d?. 

Ch? ?? và m?c chuyên môn hoá c?a các bu?i h?i th?o này khá ?a d?ng và phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khác nhau. D??i ?ây là thông tin c?a m?t s? phiên n?i b?t theo các l?nh v?c trong th?i gian t?i:

DI ??NG

Lôi kéo s? tham gia c?a ng??i dùng v?i Amazon Pinpoint: Tìm hi?u cách Amazon Pinpoint có th? v?n hành các chi?n d?ch qua các kênh nh? tin nh?n qu?ng cáo qua di d?ng, SMS, và email nh?m góp ph?n t?o nên m?t h? th?ng thông tin hoàn ch?nh và tích h?p.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 01:30 PM – 02:10 PM ET

D? LI?U L?N

Xây d?ng Danh m?c Siêu d? li?u cho T?p D? li?u c?a b?n s? d?ng D?ch v? Amazon Elasticsearch: Tìm hi?u cách s? d?ng D?ch v? Amazon Elasticsearch ?? xây d?ng m?t kho siêu d? li?u cho t?p d? li?u và l?p ch? m?c n?i dung c?a các tài li?u c?a b?n ?? b?n có th? d? dàng xác ??nh v? trí các t?p b?ng v?n b?n ch?a trong chúng.

Th?i gian: 11 tháng 7 | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 1:30 PM – 2:10 PM ET

C? S? D? LI?U

Thi?t k?, Tri?n khai và T?i ?u hóa SQL Server trên AWS: Tìm hi?u cách s? d?ng Amazon EC2 và Amazon RDS ?? t?n d?ng ???c nhi?u h?n t? c? s? d? li?u SQL Server c?a b?n.

Th?i gian: 28 tháng sáu | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 1:30 PM – 2:10 PM ET

 Chuy?n ??i và Di chuy?n C? s? d? li?u NoSQL ho?c Kho D? li?u sang AWS: Tìm hi?u cách d? dàng di chuy?n c? s? d? li?u và kho d? li?u c?a b?n lên ?ám mây.

Th?i gian: 12 tháng b?y | 2:00:00 AM WIB – 2:45:00 AM WIB

AN NINH VÀ XÁC MINH NH?N D?NG

Tích h?p ?ánh giá An toàn vào chu trình DevOps c?a b?n b?ng Amazon Inspector: K?t h?p b?o m?t theo yêu c?u ? b?t k? giai ?o?n nào c?a vòng ??i DevOps c?a b?n v?i Amazon Inspector.

Th?i gian: 13 tháng b?y | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 3:00 PM – 3:40 PM ET

B?o m?t ?ng d?ng Web c?a b?n b?ng AWS Web Application Firewall (WAF) và AWS Shield: Tìm hi?u cách b?o v? các ?ng d?ng web c?a b?n ch?ng DDoS và các cu?c t?n công web khác b?ng AWS Shield và AWS Web Application Firewall (WAF).

Th?i gian: 12 tháng b?y | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 03:00 PM – 03:40 PM ET

LABS MÔ PH?NG TH?C HÀNH

Hands on Lab – Các kh?i l??ng công vi?c c?a Windows trên AWS: Ti?p nh?n khoá ?ào t?o th?c hành và h?c cách b?t ??u ch?y các kh?i l??ng công vi?c c?a Windows trên AWS.

Th?i gian: 27 tháng 7 | 8:30 AM – 10:00 AM PT | 11:30 AM – 1:00 PM ET

Hands on Lab – Gi?i thi?u v? Microsoft SQL Server trong AWS: Ti?p nh?n khoá ?ào t?o th?c hành và tìm hi?u các b??c ?? kh?i ??ng và c?u hình Microsoft SQL Server ??u tiên c?a b?n trên D?ch v? C? s? d? li?u Quan h? Amazon (RDS) và k?t n?i nó v?i Microsoft SQL Server Management Studio.

Th?i gian: 26 tháng 7 | 8:30 AM – 10:00 AM PT | 11:30 AM – 1:00 PM ET

?I?N TOÁN

V?n hành m?t Ph??ng án Truy?n thông có tính ?i?u ch?nh theo hoàn c?nh cao trên AWS b?ng cách s? d?ng EC2 Spot Instances: Tìm hi?u các khái ni?m quan tr?ng c?a EC2 Spot Instances và các m?u s? d?ng chung ?? t?i ?u hóa t?i ?a kích c? và chi phí trong ?ám mây.

Th?i gian: 27 tháng 7 | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 3:00 PM – 3:40 PM ET

Qu?n lý WordPress trên Amazon Lightsail: Chúng tôi cùng các b?n ?i qua các b??c s? d?ng WordPress trên Amazon Lightsail và cung c?p m?i thông tin b?n c?n bi?t.

Th?i gian: 11 tháng 7 | 09:00 AM – 09:40 AM PT | 12:00 PM – 12:40 PM ET

DOANH NGHI?P VÀ HYBRID

Phân tách và t?ng quy mô ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Amazon SQS và Amazon SNS: Tìm hi?u cách Amazon SQS và Amazon SNS giúp ??n gi?n hóa vi?c phân chia và thông tin m?t cách ??m b?o gi?a các ?ng d?ng – ? b?t k? quy mô nào.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 9:00 AM – 9:40 AM PT | 12:00 PM – 12:40 PM ET

V?N V?T K?T N?I

Các tính n?ng thi?t y?u c?a N?n t?ng ?ám mây IoT: Tìm hi?u cách AWS ??nh ngh?a các n?ng l?c c?t lõi c?a n?n t?ng ?ám mây IoT.

Th?i gian: 12 tháng 7 | 11:00:00 PM WIB – 11:45:00 PM WIB

L?U TR? D? LI?U

Tìm hi?u sâu v? Amazon S3: Cùng tìm hi?u các tính n?ng c?a Amazon S3 (bao g?m các ?o?n mã) và nh?ng phát ki?n m?i nh?t v? qu?n lý và b?o m?t l?u tr?.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 12:30:00 AM WIB – 1:15:00 AM WIB

SERVERLESS

Các th?c ti?n t?t nh?t cho các ?ng d?ng không có máy ch?: Tìm hi?u các th?c ti?n t?t nh?t v? an ninh cho các ?ng d?ng không có máy ch? và AWS Lambda.

Th?i gian: 25 tháng 7 | 12:00 PM – 01:00 PM PT | 3:00 PM – 4:00 PM ET

Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên c?ng có th? xem thông tin t?t c? các h?i th?o t?i ?ây.

Hits: 55