[BUILD-IT] Cuộc thi ASU/Amazon EduHack – Đăng ký tham dự

Thay m?t ban lãnh ??o d? án BUILD-IT và ch??ng trình ?ào t?o Amazon Web Service (AWS), chúng tôi xin trân tr?ng gi?i thi?u cu?c thi ASU-AWS EduHack dành cho sinh viên ??n t? các tr??ng ??i tác c?a BUILD-IT t?i Vi?t Nam. Trong cu?c thi này, sinh viên s? s? d?ng công ngh? AWS ?? gi?i quy?t m?t s? v?n ?? liên quan ??n thành ph? thông minh.

Thông tin chi ti?t v? n?i dung và hình th?c cu?c thi, các m?c th?i gian quan tr?ng, ?? tài g?i ý, quy ch? ch?m ?i?m, gi?i th??ng, vui lòng tham kh?o gói thông tin cu?c thi bao g?m:

Th?i gian ?? sinh viên n?p b?n ?? xu?t ý t??ng b?ng ti?ng Anh t? 10/10/2017 – 27/10/2017.

Các em sinh viên l?p nhóm d? thi g?m 3-5 ng??i, và các nhóm n?p b?n ?? xu?t ý t??ng t?i trang thông tin cu?c thi (link: https://builditvietnam.org/events/amazon-web-service-aws).

Các th?c m?c v? n?i dung cu?c thi có th? g?i tr?c ti?p ??n TS. Ngô Minh Ng?c (Minh.Ngoc@asu.edu, 0163.869.2798). Các câu h?i khác có th? ???c g?i ??n ch? Ph??ng Anh (anhdang@asu.edu).

Hits: 93

Sự kiện trực tuyến – Oracle Academy Virtual Student Day – Dành riêng cho sinh viên

Ch??ng trình BUILD-IT và Oracle Academy s? ph?i h?p t? ch?c m?t s? ki?n tr?c tuy?nOracle Academy Virtual Student Day – dành riêng cho sinh viên theo h?c t?i các tr??ng ??i tác c?a BUILD-IT t?i Vi?t Nam.

'Oracle Academy Virtual Student Day' ???c thi?t k? dành cho các sinh viên ?ang theo h?c ho?c có ?am mê v?i các ngành Khoa h?c Máy tính và l?nh v?c công ngh?. Tham d? s? ki?n này, sinh viên có c? h?i tìm hi?u thêm v? các ch? ?? liên quan ??n ngành Khoa h?c Máy tính (Big Data, Cloud và Internet of Things), và khám phá nh?ng l?a ch?n ngh? nghi?p tri?n v?ng trong l?nh v?c công ngh? hi?n nay. Các di?n gi? ??n t? Oracle Academy c?ng s? chia s? v?i các b?n sinh viên nh?ng xu h??ng công ngh? n?i b?t, c?ng nh? câu chuy?n ngh? nghi?p c?a chính h? trong ngành công ngh? thông tin.

Chi ti?t s? ki?n:

Th?i gian: Th? n?m, ngày 28 tháng 09 n?m 201710g sáng – 2g chi?u

Cách th?c tham d?: sinh viên tham gia tr?c tuy?n b?ng cách truy c?p ???ng link ???c g?i t? Oracle Academy sau khi hoàn t?t vi?c ??ng ký.

??ng ký:

Các b?n sinh viên tr?c ti?p ??ng ký tài kho?n Oracle theo h??ng d?n t?i ?ây.

Sau khi có tài kho?n Oracle, các b?n sinh viên s? ??ng ký tr?c ti?p v?i ch??ng trình BUILD-IT t?i ?ây. Sau b??c này, các b?n s? nh?n ???c email h??ng d?n cách truy c?p s? ki?n.

Ch??ng trình kính mong quí th?y cô có th? forward email này ??n t?t c? các b?n sinh viên phù h?p. Các th?c m?c v? n?i dung ch??ng trình có th? g?i tr?c ti?p ??n TS. Ngô Minh Ng?c (Minh.Ngoc@asu.edu, 0163.869.2798).

Hits: 154

[Thư mời tham dự] Hội nghị Phụ nữ trong lĩnh vưc STEM 2017: Vai trò giới tính trong lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo và văn hoá.

H?i ngh? Ph? n? trong l?nh v?c STEM 2017 v?i ch? ?? Vai trò gi?i tính trong giáo d?c, lãnh ??o và v?n hoá. S? ki?n này h??ng ??n c? nam gi?i và n? gi?i nh?m t?p trung vào vai trò phát tri?n c?a ph? n? trong xã h?i Vi?t Nam, ??c bi?t là trong các l?nh v?c STEM và truy?n c?m h?ng ?? ph? n? d?n ??u  l?nh v?c chuyên môn h? l?a ch?n.

H?i ngh? ph? n? trong l?nh v?c STEM  t?p h?p các nhà lãnh ??o doanh nghi?p và giáo d?c, các nhà khoa h?c, các nhà nghiên c?u, các k? s?, các nhà giáo d?c trong l?nh v?c STEM, các sinh viên và các doanh nghi?p liên quan ??n STEM nh?m nâng cao nh?n th?c c?a h? ??i v?i các v?n ?? quan tr?ng v? gi?i tính, k?t n?i và trao quy?n cho ph? n?, giúp h? nh?n ra toàn b? ti?m n?ng c?a mình.

Thông tin chi ti?t v? H?i ngh? nh? sau:

  • Ngày: Th? hai, ngày 13 tháng 11 n?m 2017
  • Th?i gian: 8 gi? sáng ??n 5 gi? chi?u (Bao g?m ?n tr?a cho khách có ??ng ký tr?c tuy?n)
  • ??a ?i?m: ??i h?c Bách khoa TP H? Chí Minh (?HBK)

??ng ký tr?c tuy?n tham gia h?i ngh? có gi?i h?n và là b?t bu?c ??i v?i t?t c? khách m?i c?a chúng tôi. Vui lòng ??ng ký tr?c tuy?n t?i builditvietnam.org/wistem tr??c ngày 3 tháng 11 n?m 2017.

 

Hits: 88

[BUILD-IT] Toạ đàm Công nghệ Trực tuyến từ Amazon Web Services

BUILD-IT xin gi?i thi?u m?t s? bu?i To? ?àm Công ngh? Tr?c tuy?n cung c?p b?i Amazon Web Services (AWS). D??i hình th?c h?i th?o qua web, các chuyên gia t? gi?i pháp AWS s? trình bày n?i dung ch? ??, th?c hi?n mô ph?ng tr?c ti?p, gi?i thi?u các ví d? t? khách hàng c?a AWS, và tham gia h?i ?áp v?i ng??i tham d?. 

Ch? ?? và m?c chuyên môn hoá c?a các bu?i h?i th?o này khá ?a d?ng và phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khác nhau. D??i ?ây là thông tin c?a m?t s? phiên n?i b?t theo các l?nh v?c trong th?i gian t?i:

DI ??NG

Lôi kéo s? tham gia c?a ng??i dùng v?i Amazon Pinpoint: Tìm hi?u cách Amazon Pinpoint có th? v?n hành các chi?n d?ch qua các kênh nh? tin nh?n qu?ng cáo qua di d?ng, SMS, và email nh?m góp ph?n t?o nên m?t h? th?ng thông tin hoàn ch?nh và tích h?p.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 01:30 PM – 02:10 PM ET

D? LI?U L?N

Xây d?ng Danh m?c Siêu d? li?u cho T?p D? li?u c?a b?n s? d?ng D?ch v? Amazon Elasticsearch: Tìm hi?u cách s? d?ng D?ch v? Amazon Elasticsearch ?? xây d?ng m?t kho siêu d? li?u cho t?p d? li?u và l?p ch? m?c n?i dung c?a các tài li?u c?a b?n ?? b?n có th? d? dàng xác ??nh v? trí các t?p b?ng v?n b?n ch?a trong chúng.

Th?i gian: 11 tháng 7 | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 1:30 PM – 2:10 PM ET

C? S? D? LI?U

Thi?t k?, Tri?n khai và T?i ?u hóa SQL Server trên AWS: Tìm hi?u cách s? d?ng Amazon EC2 và Amazon RDS ?? t?n d?ng ???c nhi?u h?n t? c? s? d? li?u SQL Server c?a b?n.

Th?i gian: 28 tháng sáu | 10:30 AM – 11:10 AM PT | 1:30 PM – 2:10 PM ET

 Chuy?n ??i và Di chuy?n C? s? d? li?u NoSQL ho?c Kho D? li?u sang AWS: Tìm hi?u cách d? dàng di chuy?n c? s? d? li?u và kho d? li?u c?a b?n lên ?ám mây.

Th?i gian: 12 tháng b?y | 2:00:00 AM WIB – 2:45:00 AM WIB

AN NINH VÀ XÁC MINH NH?N D?NG

Tích h?p ?ánh giá An toàn vào chu trình DevOps c?a b?n b?ng Amazon Inspector: K?t h?p b?o m?t theo yêu c?u ? b?t k? giai ?o?n nào c?a vòng ??i DevOps c?a b?n v?i Amazon Inspector.

Th?i gian: 13 tháng b?y | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 3:00 PM – 3:40 PM ET

B?o m?t ?ng d?ng Web c?a b?n b?ng AWS Web Application Firewall (WAF) và AWS Shield: Tìm hi?u cách b?o v? các ?ng d?ng web c?a b?n ch?ng DDoS và các cu?c t?n công web khác b?ng AWS Shield và AWS Web Application Firewall (WAF).

Th?i gian: 12 tháng b?y | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 03:00 PM – 03:40 PM ET

LABS MÔ PH?NG TH?C HÀNH

Hands on Lab – Các kh?i l??ng công vi?c c?a Windows trên AWS: Ti?p nh?n khoá ?ào t?o th?c hành và h?c cách b?t ??u ch?y các kh?i l??ng công vi?c c?a Windows trên AWS.

Th?i gian: 27 tháng 7 | 8:30 AM – 10:00 AM PT | 11:30 AM – 1:00 PM ET

Hands on Lab – Gi?i thi?u v? Microsoft SQL Server trong AWS: Ti?p nh?n khoá ?ào t?o th?c hành và tìm hi?u các b??c ?? kh?i ??ng và c?u hình Microsoft SQL Server ??u tiên c?a b?n trên D?ch v? C? s? d? li?u Quan h? Amazon (RDS) và k?t n?i nó v?i Microsoft SQL Server Management Studio.

Th?i gian: 26 tháng 7 | 8:30 AM – 10:00 AM PT | 11:30 AM – 1:00 PM ET

?I?N TOÁN

V?n hành m?t Ph??ng án Truy?n thông có tính ?i?u ch?nh theo hoàn c?nh cao trên AWS b?ng cách s? d?ng EC2 Spot Instances: Tìm hi?u các khái ni?m quan tr?ng c?a EC2 Spot Instances và các m?u s? d?ng chung ?? t?i ?u hóa t?i ?a kích c? và chi phí trong ?ám mây.

Th?i gian: 27 tháng 7 | 12:00 PM – 12:40 PM PT | 3:00 PM – 3:40 PM ET

Qu?n lý WordPress trên Amazon Lightsail: Chúng tôi cùng các b?n ?i qua các b??c s? d?ng WordPress trên Amazon Lightsail và cung c?p m?i thông tin b?n c?n bi?t.

Th?i gian: 11 tháng 7 | 09:00 AM – 09:40 AM PT | 12:00 PM – 12:40 PM ET

DOANH NGHI?P VÀ HYBRID

Phân tách và t?ng quy mô ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Amazon SQS và Amazon SNS: Tìm hi?u cách Amazon SQS và Amazon SNS giúp ??n gi?n hóa vi?c phân chia và thông tin m?t cách ??m b?o gi?a các ?ng d?ng – ? b?t k? quy mô nào.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 9:00 AM – 9:40 AM PT | 12:00 PM – 12:40 PM ET

V?N V?T K?T N?I

Các tính n?ng thi?t y?u c?a N?n t?ng ?ám mây IoT: Tìm hi?u cách AWS ??nh ngh?a các n?ng l?c c?t lõi c?a n?n t?ng ?ám mây IoT.

Th?i gian: 12 tháng 7 | 11:00:00 PM WIB – 11:45:00 PM WIB

L?U TR? D? LI?U

Tìm hi?u sâu v? Amazon S3: Cùng tìm hi?u các tính n?ng c?a Amazon S3 (bao g?m các ?o?n mã) và nh?ng phát ki?n m?i nh?t v? qu?n lý và b?o m?t l?u tr?.

Th?i gian: 13 tháng 7 | 12:30:00 AM WIB – 1:15:00 AM WIB

SERVERLESS

Các th?c ti?n t?t nh?t cho các ?ng d?ng không có máy ch?: Tìm hi?u các th?c ti?n t?t nh?t v? an ninh cho các ?ng d?ng không có máy ch? và AWS Lambda.

Th?i gian: 25 tháng 7 | 12:00 PM – 01:00 PM PT | 3:00 PM – 4:00 PM ET

Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên c?ng có th? xem thông tin t?t c? các h?i th?o t?i ?ây.

Hits: 55

Call to Action: 2016 Innovation Design Competition for Young Entrepreneurs in Vietnam

Zalo_ScreenShot_3_9_2016_2249476

??I M?I

SÁNG T?O – THI?T K? – XÂY D?NG

Tham gia cu?c thi Thi?t k? Sáng t?o dành cho doanh nhân tr? Vi?t Nam

???c t? ch?c b?i National Instruments và các ??i tác c?a tr??ng ??i h?c Bang Arizona trong Liên minh Thúc ??y H?p tác tr??ng ??i h?c – Doanh nghi?p thông qua ??i m?i và Sáng t?o (BUILD-IT); ?ây là m?t c? h?i ??c ?áo cho các sinh viên ngành STEM và các k? s?, nhà khoa h?c, nhà k? thu?t tr? phát tri?n các ý t??ng sáng t?o và kh?i nghi?p. ?ây c?ng là c? h?i dành ???c gi?i th??ng b?ng ti?n m?t, s? h?u s?n ph?m thi?t k? c?a NI, và m?t chuy?n tham quan tr? s? c?a NI t?i Austin, Texas, Hoa K?.

Các m?c th?i gian quan tr?ng

15/8/2016   – Thông báo cu?c thi

30/9/2016   – Ngày cu?i cùng nh?n ý t??ng tham d?

14/10/2016   – Công b? 10 ý t??ng tham d? t?t nh?t; b?t ??u giai ?o?n thi?t k?/ làm mô hình

27/1/ 2017 – Ngày cu?i cùng nh?n d? án hoàn ch?nh

3/3/2017    – L? trao gi?i th??ng

5/2017    – Tu?n l? NI ? Austin, Texas, Hoa K?

Tiêu chu?n tham d?

  • Là sinh viên ho?c ng??i ?ã t?t nghi?p ??i h?c/ cao ??ng 3 n?m tr? l?i
  • ?ã ho?c ?ang là sinh viên h?c t?i các ngành khoa h?c, công ngh?, k? thu?t, toán h?c c?a các tr??ng cao ??ng, ??i h?c
  • Có ý t??ng sáng t?o cho 1 s?n ph?m có kh? n?ng phát tri?n kh?i nghi?p và mang l?i l?i ích cho công ??ng

H? tr? tham d?

Khu công ngh? cao TPHCM, Fablab Sài Gòn và Fablab ?à N?ng s? h? tr? k? thu?t và không gian thi?t k?. NI, ASU, t?ng lãnh s? Hoa K? và 500Startups s? tham gia ch?m gi?i. 10 ??i ???c ch?n vào vòng trong s? ???c s? d?ng các n?n t?ng phát tri?n c?a NI myRIO và LabVIEW ?? h? tr? thi?t k? mô hình tham d?.

Gi?i th??ng

Gi?i nh?t: 600 USD, 1 thi?t b? ph?n c?ng thi?t k? nhúng myRIO, m?t chuy?n ?i Austin, Texas M? ?? trình bày d? án ?o?t gi?i t?i tu?n l? NI 2017, bài báo ??ng trên www.ni.com.

Gi?i nhì: 300 USD, 1 thi?t b? ph?n c?ng thi?t k? nhúng myRIO, bài báo ??ng trên www.ni.com.

Xem toàn b? quy ??nh cu?c thi và các tiêu chí n?p bài thi, các bi?u m?u tóm t?t ý t??ng/báo cáo t?i builditvietnam.org.

Zalo_ScreenShot_3_9_2016_2251708

M?i câu h?i xin liên h? v?i chung tôi t?i asuvn@asu.edu ho?c facebook.com/planetni

Hits: 5