QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ???C CÔNG NH?N VÀ C?P B?NG T?T NGHI?P CAO ??NG CHÍNH QUY – ??T 2 THÁNG 3/2018 (Kèm theo Quy?t ??nh s? 308/Q?-HV ngày 26/03/2018): xem chi ti?t

 

Hits: 134

[Thực Tập TN] V/v Điều chỉnh thực tập TN cho SV CĐCQ khóa 2014-2017 Ngành KTĐTTT

Các b?n sinh viên xem chi ti?t Quy?t ??nh V/v ?i?u ch?nh ?? tài, ??n v? th?c t?p t?t nghi?p cho 08 sinh viên h? Cao ??ng chính quy khóa 2014-2017 ngành K? thu?t ?i?n t? truy?n thông: t?i ?ây.

*********

Hits: 10