[TTTN] THÔNG BÁO LỊCH CHẤM BÁO CÁO TTTN LỚP D13CQVT-L15CQVT (11/8/2017)

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng các l?p.

Khoa Vi?n Thông 2 thông báo l?ch ch?m báo cáo th?c t?p l?p ??i h?c chính quy khóa 2013 và Liên thông khóa 2015 nh? sau:

??i di?n v?n phòng VT2.