Chương Trình Đào Tạo TESTER của Tập đoàn DXC

T?p ?oàn DXC là t?p ?oàn công ngh? ??c l?p s? 1 th? gi?i, v?i 170,000 nhân viên làm vi?c v?i h?n 6000 khách hàng ? 70 qu?c gia trên toàn c?u.  DXC ???c thành l?p v?i s? k?t h?p c?a hai t?p ?oàn hàng ??u th? gi?i là  và  .

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u nhân l?c hi?n t?i và xây d?ng ??i ng? nhân l?c k? th?a trong t??ng lai c?a t?p ?oàn ? Vi?t Nam và m? r?ng c? h?i vi?c làm cho t?t c? các b?n có kh? n?ng và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m, DXC Vietnam m?i b?n tham gia Ch??ng Trình ?ào T?o TESTER (TESTER Fresher Training Program):

N?i dung, ph? c?p, và s? l??ng ?ào t?o:

 • ?ào t?o nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ki?m th?, công ngh? liên quan và k? n?ng m?m, ?? làm vi?c trong các d? án phát tri?n ph?n m?m cho khách hàng trên kh?p th? gi?i
 • Th?c hành trên các ?? tài ???c các k? s? c?a công ty thi?t k?
 • Ph? c?p 10,000,000 ??ng n?u hoàn t?t ch??ng trình h?c và ???c tuy?n d?ng chính th?c vào công ty
 • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 14 ng??i

Th?i gian, ??a ?i?m và l?ch ?ào t?o:

 • Th?i gian: 4/12/2017 – 12/1/2017 (06 tu?n)
 • Ngày và gi?: t? th? 2 ??n th? 6 m?i tu?n b?t ??u t? 9g ??n 18g
 • ??a ?i?m: 366 Nguy?n Trãi, P.8, Q.5, Tp. HCM.

??i t??ng và yêu c?u ?ào t?o:

 • Sinh viên hoàn t?t ch??ng trình h?c/?ã t?t nghi?p t?i các tr??ng ??i H?c, Cao ??ng ho?c t??ng ???ng thu?c các chuyên ngành: Ph?n m?m, CNTT,  Toán-Tin, Toán, V?t Lý… Ho?c có kh? n?ng và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m
 • Có th? giao ti?p b?ng ti?ng Anh ? c?p ?? c? b?n
 • Cam k?t làm vi?c cho công ty 24 tháng k? t? khi hoàn t?t ch??ng trình ?ào t?o
 • Tham gia ??y ?? th?i gian ?ào t?o nh? yêu c?u

Qui trình tuy?n ch?n:

 • Vòng 1: Sàng l?c h? s?
 • Vòng 2: Ph?ng v?n

H? s? yêu c?u (b?ng m?m softcopy)

 • ??n xin vi?c và S? y?u lý l?ch (b?ng ti?ng Anh)
 • B?ng ?i?m/Gi?y Ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ho?c b?ng t?t nghi?p ??i H?c/ Cao ??ng Ho?c ch?ng ch? k? thu?t/chi ti?t v? kh? n?ng và kinh nghi?m l?p trình
 • Ch?ng ch? ti?ng Anh n?u có
 • 01 t?m hình (06 tháng g?n nh?t)

N?p ??n ?ng tuy?n và liên h?:

Hits: 239