Hội thảo Thông tin và Định vị trên biển lần thứ 7 (ComNavi 2017) vào ngày 29/12/2017

Kính m?i Quý Th?y/Cô và ??ng nghi?p ??ng ký tham d? H?i th?o Thông tin và ??nh v? trên bi?n l?n th? 7 (ComNavi 2017).

Th?i gian: 29/12/2017

??a ?i?m: Trung tâm H?p tác Khoa h?c K? thu?t Vi?t-??c, Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i, ???ng Tr?n ??i Ngh?a/??i C? Vi?t, Hà N?i; 

H?i th?o mi?n phí các chi phí tham d?, ?n tr?a, ?n t?i và gi?i lao,  tuy nhiên ?? ???c tham gia h?i th?o, Quý Th?y/Cô c?n ??ng ký t?i ???ng link sau ?ây tr??c 16h00, Th? T?, ngày 27/12/2017.

Ch??ng trình: xem t?i ?ây.

Link ??ng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJId5cHTYf3pi4LFw1Xwlgb7fyYI7RVgiFPLVlE9ozs1ae7A/viewform?usp=sf_link

 

Hits: 127

Thông báo Hội thảo ComNavi 2016

?? chào m?ng L? k? ni?m 60 n?m ngày thành l?p Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i và nh?m t?ng c??ng các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c v? bi?n ??o, ??c bi?t là l?nh v?c thông tin và ??nh v? ?ng d?ng cho phát tri?n kinh t? bi?n, gi?m thi?u thiên tai, Vi?n ?i?n t? Vi?n thông, Trung tâm H?p tác KHKT Vi?t-??c và Trung tâm NAVIS – Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i – ph?i h?p t? ch?c H?i th?o Thông tin và ??nh v? trên bi?n l?n th? 6 (ComNavi 2016), d? ki?n di?n ra vào ngày 08/10/2016.

H?i th?o ??u tiên v? Thông tin và ??nh v? trên bi?n ???c t? ch?c b?i Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i và H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam vào n?m 2007. T? ?ó ??n nay, H?i th?o l?n l??t t? ch?c n?m 2009 t?i H?i Phòng; n?m 2011 t?i ?à N?ng, n?m 2014 và 2015 t?i Hà N?i. H?i th?o ?ã thu hút ???c ?ông ??o các nhà khoa h?c trong và ngoài n??c tham gia.

Ban t? ch?c trân tr?ng kính m?i các nhà khoa h?c trong và ngoài n??c, các ??n v?, t? ch?c NCKH g?i bài tham lu?n t?i h?i th?o ? các l?nh v?c sau (ho?c các l?nh v?c khác có liên quan):

 • Các h? th?ng thông tin và ??nh v? trên bi?n: H? th?ng HF, VHF, v? tinh, vi ba
 • M?ng thông tin d??i n??c
 • H? th?ng Radar cho c?nh báo th?i ti?t
 • Các ph??ng pháp c?m ?ng và ?o ??c thông tin trên bi?n
 • Các công ngh? và ph??ng pháp ??nh v? tiên ti?n
 • Tìm ki?m và c?u h? trên bi?n
 • ??a ch?n và h?i d??ng h?c
 • Các hi?n t??ng b?t th??ng c?a t? nhiên – s? hình thành và các bi?n pháp c?nh báo ? Vi?t Nam
 • ?ng d?ng c?a n?ng l??ng gió và m?t tr?i cho m?ng thông tin ven bi?n
 • Công ngh? vi?n thám

Các b?n tham lu?n có th? ???c vi?t b?ng Ti?ng Vi?t ho?c Ti?ng Anh và s? ???c xu?t b?n trong k? y?u c?a h?i ngh? do Nhà xu?t b?n Khoa h?c và K? thu?t ?n hành. S? trang c?a b?n th?o không h?n ch?. Ban t? ch?c khuy?n khích tác gi? vi?t b?n th?o có n?i dung t? 5 ??n 15 trang s? d?ng ?úng m?u s?n có c?a h?i th?o.

Các thông tin quan tr?ng:

 • ??a ?i?m t? ch?c: Trung tâm H?p tác Khoa h?c K? thu?t Vi?t-??c, Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i
 • Th?i gian: ngày 08 tháng 10 n?m 2016
 • Th?i h?n n?p tham lu?n: 25 tháng 09 n?m 2016
 • M?u b?n th?o: [t?i v?] (Vui lòng g?i b?n th?o d??i d?ng file .doc/ .docx)
 • G?i bài t?i h?i th?o: vdz@hust.edu.vn
 • Thông tin chi ti?t xin liên h? Ban t? ch?c t?i ??a ch? email: vdz@hust.edu.vn

??n v? t? ch?c

a

??n v? b?o tr?

      

??n v? tài tr?

Website: http://vdz.edu.vn/comnavi2016

 

Hits: 26