[TN] THÔNG BÁO LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng ?13CQVT01,02- L15CQVT01

Theo k? ho?ch t?t nghi?p c?a l?p, các sinh viên nhanh chóng liên h? v?i GVHD ?? xây d?ng ?? án t?t nghi?p.

  • ?i?u ki?n giao ?? án t?t nghi?p: n? không quá 8 tín ch?, không n? môn th?c t?p t?t nghi?p, ?i?m trung bình t? 2.1 tr? lên. Tr??ng h?p các sinh viên không mu?n làm ?? án, sinh viên s? n?p ??n xin h?c môn thay th? thi t?t nghi?p g?i phòng Giáo v? (M?u ??n liên h? Phòng Giáo V?, h?n chót n?p ngày 21/9/2017). M?u ??n truy c?p ? ?ây: https://goo.gl/gV2coZ
  • ?i?u ki?n h?c môn thay th? t?t nghi?p: sinh viên không ???c làm ?? án s? h?c các môn thay th?.

Vì s? l??ng các Th?y h??ng d?n có quy ??nh s? l??ng nên các em nhanh chóng liên h? GVHD g?p ?? xây d?ng ?? án cho mình.

H?n chót n?p BM10 g?i v? Khoa: ngày 21/9/2017 (L?p tr??ng t?p h?p BM10 có ch? ký c?a GVHD +b?ng t?ng h?p BM8).

??i di?n VP khoa VT2.


  • M?U PHI?U GIAO NHI?M V? TH?C HI?N ?? ÁN T?T NGHI?P:
  • DANH SÁCH GV THAM GIA H??NG D?N TT T?T NGHI?P VÀ ?? ÁN T?T NGHI?P: ? ?ây.
  • M?U B?NG T?NG H?P SINH VIÊN ??NG KÝ TH?C HI?N ?? ÁN T?T NGHI?P: ? ?ây.