QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên Hệ ĐH đào tạo từ xa, khóa 2013-2018 đủ điều kiện thi TN kỳ thi tháng 04/2018

Các Anh Ch? quan tâm vui lòng xem QUY?T ??NH V/v Phê duy?t danh sách sinh viên H? ?H ?ào t?o t? xa, khóa 2013-2018 ?? ?i?u ki?n thi TN k? thi tháng 04/2018 chi ti?t t?i: xem t?i ?ây.

Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2015 (2,5 năm) Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2015 (2,5 n?m) Ngành K? thu?t ?i?n t?, truy?n thông – H? ?HTX ???c giao nhi?m v? TTTN: ? ?ây.

Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2013 (4,5 năm) và các lớp trả nợ Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2013 (4,5 n?m) và các l?p tr? n? Ngành K? thu?t ?i?n t?, truy?n thông – H? ?HTX ???c giao nhi?m v? th?c t?p TN: ? ?ây

Quyết định Vv Ban hành KH đào tạo toàn khóa hệ ĐHTX khóa 2017 hệ 02 năm

  • K? ho?ch ?ào t?o chi ti?t: t?i ?ây.

 

Quyết định V/v Phê duyệt danh sách SV miễn học, miễn thi môn GDQP Hệ ĐHTX

  • Danh sách sinh viên ???c xét mi?n h?c/mi?n thi môn GDQP H? ??i h?c T? xa: t?i ?ây.

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp Đại học Từ xa

Quý Th?y/ Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem K? ho?ch th?c t?p t?t nghi?p Các l?p ?HTX H? 2.5 n?m K2012 ngành ?TTT, QTKD và H? 5 n?m Khóa 2012 Ngành ?TTTT, CNTT: ? ?ây.

*********