Chương Trình Đào Tạo TESTER của Tập đoàn DXC

T?p ?oàn DXC là t?p ?oàn công ngh? ??c l?p s? 1 th? gi?i, v?i 170,000 nhân viên làm vi?c v?i h?n 6000 khách hàng ? 70 qu?c gia trên toàn c?u.  DXC ???c thành l?p v?i s? k?t h?p c?a hai t?p ?oàn hàng ??u th? gi?i là  và  .

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u nhân l?c hi?n t?i và xây d?ng ??i ng? nhân l?c k? th?a trong t??ng lai c?a t?p ?oàn ? Vi?t Nam và m? r?ng c? h?i vi?c làm cho t?t c? các b?n có kh? n?ng và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m, DXC Vietnam m?i b?n tham gia Ch??ng Trình ?ào T?o TESTER (TESTER Fresher Training Program):

N?i dung, ph? c?p, và s? l??ng ?ào t?o:

 • ?ào t?o nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ki?m th?, công ngh? liên quan và k? n?ng m?m, ?? làm vi?c trong các d? án phát tri?n ph?n m?m cho khách hàng trên kh?p th? gi?i
 • Th?c hành trên các ?? tài ???c các k? s? c?a công ty thi?t k?
 • Ph? c?p 10,000,000 ??ng n?u hoàn t?t ch??ng trình h?c và ???c tuy?n d?ng chính th?c vào công ty
 • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 14 ng??i

Th?i gian, ??a ?i?m và l?ch ?ào t?o:

 • Th?i gian: 4/12/2017 – 12/1/2017 (06 tu?n)
 • Ngày và gi?: t? th? 2 ??n th? 6 m?i tu?n b?t ??u t? 9g ??n 18g
 • ??a ?i?m: 366 Nguy?n Trãi, P.8, Q.5, Tp. HCM.

??i t??ng và yêu c?u ?ào t?o:

 • Sinh viên hoàn t?t ch??ng trình h?c/?ã t?t nghi?p t?i các tr??ng ??i H?c, Cao ??ng ho?c t??ng ???ng thu?c các chuyên ngành: Ph?n m?m, CNTT,  Toán-Tin, Toán, V?t Lý… Ho?c có kh? n?ng và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m
 • Có th? giao ti?p b?ng ti?ng Anh ? c?p ?? c? b?n
 • Cam k?t làm vi?c cho công ty 24 tháng k? t? khi hoàn t?t ch??ng trình ?ào t?o
 • Tham gia ??y ?? th?i gian ?ào t?o nh? yêu c?u

Qui trình tuy?n ch?n:

 • Vòng 1: Sàng l?c h? s?
 • Vòng 2: Ph?ng v?n

H? s? yêu c?u (b?ng m?m softcopy)

 • ??n xin vi?c và S? y?u lý l?ch (b?ng ti?ng Anh)
 • B?ng ?i?m/Gi?y Ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ho?c b?ng t?t nghi?p ??i H?c/ Cao ??ng Ho?c ch?ng ch? k? thu?t/chi ti?t v? kh? n?ng và kinh nghi?m l?p trình
 • Ch?ng ch? ti?ng Anh n?u có
 • 01 t?m hình (06 tháng g?n nh?t)

N?p ??n ?ng tuy?n và liên h?:

Hits: 239

Hội thảo khoa học: Bảo mật lớp vật lý do TS. Thái Truyển Đại Chấn trình bày

Vào ngày 28 tháng 6 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã t? ch?c h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? Physical-Layer Secret Key Generation with Colluding Untrusted Relays do TS. Thái Truy?n ??i Ch?n, ??i H?c Vi?t ??c trình bày. Trong bài trình bày, TS. Ch?n ?ã trình bày t?ng quát v? b?o m?t l?p v?t lý và cách th?c sinh mã ?? b?o v? d? li?u trong quá trình trao ??i thông tin. Bài nói chuy?n c?a TS. Ch?n r?t thú v?, thu hút toàn b? thành viên c?a phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n và các Th?y/Cô và sinh viên quan tâm.

IMG_1032

Thái Truy?n ??i Ch?n là c?u sinh viên khoá 98 c?a Khoa, nh?n ???c h?c b?ng h?c th?c s? t?i vi?n KAIST, Hàn Qu?c và h?c b?ng ti?n s? t?i ??i h?c Aalborg, ?an M?ch. Và hi?n nay, TS. Ch?n hi?n ?ang công tác t?i ??i H?c Vi?t ??c, Vi?t Nam.

K?t thúc bu?i h?i Th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?m ?n TS. Ch?n ?ã ghé th?m Khoa và tr??ng c?, và hi v?ng s? có nh?ng c? h?i h?p tác trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c.

Hits: 35