QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ???C CÔNG NH?N VÀ C?P B?NG T?T NGHI?P ??I H?C CHÍNH QUY – ??T 2 THÁNG 3/2018 (Kèm theo Quy?t ??nh s? 308/Q?-HV ngày 26/03/2018): xem chi ti?t.

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên và giảng viên tham gia hướng dẫn, giao đề tài Đồ án TN, giảng dạy các môn thay thế TN SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Ngành KT ĐTTT

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách gi?ng viên tham gia h??ng d?n và giao ?? tài ?? án TN cho SV ?HCQ khóa 2013-2018, Liên thông cao ??ng –  ?HCQ Ngành KT ?TTT:  t?i ?ây

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách sinh viên ?HCQ khóa 2013-2018 Ngành KT ?TTT h?c các môn thay th? t?t nghi?p: t?i ?ây

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách gi?ng viên gi?ng d?y các môn thay th? t?t nghi?p cho sih viên ?HCQ khóa 2013-2018 Ngành KT ?TTT: t?i ?ây

 

Quyết định V/v Phê duyệt danh sách SV hệ ĐHCQ khóa 2009,2010,2011 ngành CNTT, KTĐTTT, Kế toán đủ điều kiện dự thi TN đợt tháng 3/2017

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách sinh viên ??i h?c chính quy khóa 2009, 2010, 2011 ngành Công ngh? Thông tin, K? thu?t ?i?n t? Truy?n thông, K? toán ?? ?i?u ki?n d? thi t?t nghi?p ??t tháng 3/2017b?m xem thông tin chi ti?t.

DANH SÁCH SV ĐHCQ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông khóa 2012-2016: đủ điều kiện làm Đồ Án Tốt Nghiệp & học các môn thay thế tốt nghiệp (dự kiến)

Danh sách SV ?? ?i?u ki?n làm ?? Án T?t Nghi?p

(?i?u ki?n giao ?? án: n? không quá 8 tín ch?, không n? môn Th?c t?p t?t nghi?p, ?i?m TB t? 2.30 tr? lên)

STT
STT_L?P
MSSV
H?
TÊN
L?P
1
1
N12DCVT002
Hoàng Ng?c Tu?n
Anh
D12CQVT01-N
2
2
N12DCVT004
Võ V?n Hoàng
Âu
D12CQVT01-N
3
3
N12DCVT005
Lê V?n Qu?c
B?o
D12CQVT01-N
4
4
N12DCVT011
?inh Ng?c Khánh
Dung
D12CQVT01-N
5
5
N12DCVT012
Tr?n Th? Thùy
Dung
D12CQVT01-N
6
6
N12DCVT007
Tr?n Cao Minh
??ng
D12CQVT01-N
7
7
N12DCVT010
?inh Minh
??c
D12CQVT01-N
8
8
N12DCVT134
Nguy?n Tr??ng
Giang
D12CQVT01-N
9
9
N12DCVT015
L?i Huy
H?i
D12CQVT01-N
10
10
N12DCVT018
T? Minh
Hoàng
D12CQVT01-N
11
11
N12DCVT019
Lê Bá Yên
Khang
D12CQVT01-N
12
12
N12DCVT020
Nguy?n Duy
Khanh
D12CQVT01-N
13
13
N12DCVT021
?? Chung
L?p
D12CQVT01-N
14
14
N12DCVT135
??ng Nh?
Long
D12CQVT01-N
15
15
N12DCVT024
Mai Th?
N?m
D12CQVT01-N
16
16
N12DCVT025
H? Trung
Nguyên
D12CQVT01-N
17
17
N12DCVT030
V? Hoàng Anh
Tài
D12CQVT01-N
18
18
N12DCVT032
Tr?n Thi?n
Tâm
D12CQVT01-N
19
19
N12DCVT138
Bùi ?ình
Thi?n
D12CQVT01-N
20
20
N12DCVT035
B?o
Th?nh
D12CQVT01-N
21
21
N12DCVT036
L??ng Công
T?nh
D12CQVT01-N
22
22
N12DCVT037
L??ng H?ng
Toàn
D12CQVT01-N
23
23
N12DCVT038
Nguy?n Minh
Tri?u
D12CQVT01-N
24
24
N12DCVT041
Nguy?n Anh
Tu?n
D12CQVT01-N
25
1
N12DCVT044
Nguy?n Công
??t
D12CQVT02-N
26
2
N12DCVT048
H? Tr??ng
Giang
D12CQVT02-N
27
3
N12DCVT050
Ph?m Trung
Hi?u
D12CQVT02-N
28
4
N12DCVT052
Nguy?n Thanh
Hùng
D12CQVT02-N
29
5
N12DCVT143
Nguy?n Khánh
Long
D12CQVT02-N
30
6
N12DCVT060
Nguy?n Thanh
Long
D12CQVT02-N
31
7
N12DCVT062
Nguy?n Trà
My
D12CQVT02-N
32
8
N12DCVT064
Tr?n Phong
Nhã
D12CQVT02-N
33
9
N12DCVT071
Ngô Th? Ng?c Ph??ng
Th?o
D12CQVT02-N
34
10
N12DCVT072
Nguy?n Th? Ph??ng
Th?o
D12CQVT02-N
35
11
N12DCVT078
Nguy?n Tr?n Th?ch
Ti?n
D12CQVT02-N
36
12
N12DCVT081
Tr?n Qu?c
Tu?n
D12CQVT02-N
37
13
N12DCVT082
Nguy?n M?nh
Tùng
D12CQVT02-N
38
1
N12DCVT086
V? V?n
An
D12CQVT03-N
39
2
N12DCVT088
?oàn Nguyên
Anh
D12CQVT03-N
40
3
N12DCVT091
D??ng Cao
Chí
D12CQVT03-N
41
4
N12DCVT093
Nguy?n Anh
??c
D12CQVT03-N
42
5
N12DCVT150
Nguy?n Hoàng
Giang
D12CQVT03-N
43
6
N12DCVT098
Nguy?n T?n
Huy
D12CQVT03-N
44
7
N12DCVT099
Nguy?n Nh?t
Khoa
D12CQVT03-N
45
8
N12DCVT100
Tr??ng Thái
Ki?t
D12CQVT03-N
46
9
N12DCVT101
Tr?n Th? Kim
Liên
D12CQVT03-N
47
10
N12DCVT103
Nguy?n Tr?n ??c
Linh
D12CQVT03-N
48
11
N12DCVT107
Tr?nh ?ông
Nam
D12CQVT03-N
49
12
N12DCVT129
Ph?m Tu?n
V?
D12CQVT03-N
50
13
N12DCVT149
Tr?n Th?
Xuân
D12CQVT03-N

—————————————————————————————————————

Danh sách SV ?? ?i?u ki?n h?c các môn thay th? t?t nghi?p

(?i?u ki?n h?c môn thay th? t?t nghi?p: Sv không làm ?? án s? h?c các môn thay th? t?t nghi?p)

STT
STT_L?P
MSSV
H?
TÊN
L?P
1
1
N12DCVT001
Lê Thanh
An
D12CQVT01-N
2
2
N12DCVT003
Nguy?n Nam
Anh
D12CQVT01-N
3
3
N12DCVT006
Nguy?n Qu?c
C??ng
D12CQVT01-N
4
4
N12DCVT013
?? Minh
D?ng
D12CQVT01-N
5
5
N12DCVT009
Nguy?n Cao Thành
??t
D12CQVT01-N
6
6
N12DCVT022
Nguy?n ??c
Minh
D12CQVT01-N
7
7
N12DCVT023
Nguy?n V?n
Minh
D12CQVT01-N
8
8
N12DCVT136
Phùng V?n
Nam
D12CQVT01-N
9
9
N112101041
Bùi Tr?ng
Nguyên
D12CQVT01-N
10
10
N12DCVT027
??
Ph??c
D12CQVT01-N
11
11
N12DCVT029
Tr?n Xuân
Ph??ng
D12CQVT01-N
12
12
N12DCVT137
Ngô Gia
Quy?n
D12CQVT01-N
13
13
N12DCVT033
Nguy?n Minh
Tân
D12CQVT01-N
14
14
N12DCVT034
Bùi Duy
Thanh
D12CQVT01-N
15
15
N12DCVT139
Tô Thái
Thu?n
D12CQVT01-N
16
16
N12DCVT039
Võ Minh
Trung
D12CQVT01-N
17
1
N12DCVT042
Lê V? Hoàng
Anh
D12CQVT02-N
18
2
N12DCVT043
Tr??ng M?nh
C??ng
D12CQVT02-N
19
3
N112101073
?? Tri?u
Dâng
D12CQVT02-N
20
4
N12DCVT046
Ngô ??c
D?ng
D12CQVT02-N
21
5
N12DCVT047
Nguy?n V?n
D?ng
D12CQVT02-N
22
6
N102101148
?inh Nguy?n
Duy
D12CQVT02-N
23
7
N12DCVT049
Nguy?n Ng?c
H?i
D12CQVT02-N
24
8
N102101083
Tr?n Nh?t
Hoàng
D12CQVT02-N
25
9
N12DCVT141
Tr?nh Nguyên
Hoàng
D12CQVT02-N
26
10
N12DCVT051
Nguy?n T?n
Hùng
D12CQVT02-N
27
11
N12DCVT055
Nguy?n ??c
Huy
D12CQVT02-N
28
12
N12DCVT056
Phan V?n
Huy
D12CQVT02-N
29
13
N12DCVT053
?oàn Ng?c
H?ng
D12CQVT02-N
30
14
N12DCVT054
Tr?n Xuân
H?ng
D12CQVT02-N
31
15
N12DCVT057
Tr?n Phúc
Khi?n
D12CQVT02-N
32
16
N12DCVT142
Nguy?n ??ng
Khoa
D12CQVT02-N
33
17
N12DCVT058
Lê Ng?c
Lâm
D12CQVT02-N
34
18
N12DCVT059
Tr?n Ng?c
L?c
D12CQVT02-N
35
19
N12DCVT063
Lê ??c
Ngh?a
D12CQVT02-N
36
20
N12DCVT145
Tr?n Hoàng
Nhân
D12CQVT02-N
37
21
N12DCVT066
Nguy?n V?n
Ph??c
D12CQVT02-N
38
22
N12DCVT067
Phan Ki?n
Qu?c
D12CQVT02-N
39
23
N12DCVT146
Lê ?ình
Sao
D12CQVT02-N
40
24
N12DCVT070
Nguy?n Công
Thành
D12CQVT02-N
41
25
N12DCVT068
Tr?n Anh
Th?ng
D12CQVT02-N
42
26
N12DCVT073
Tr?n H?i
Thu?n
D12CQVT02-N
43
27
N12DCVT075
Ph?m Th? Thu
Th?y
D12CQVT02-N
44
28
N112101127
Phan Ph??c
Tình
D12CQVT02-N
45
29
N12DCVT079
Nguy?n Anh
D12CQVT02-N
46
30
N12DCVT080
?? Anh
Tu?n
D12CQVT02-N
47
31
N102101199
Nguy?n Hoàng
Tùng
D12CQVT02-N
48
32
N102101202
Lê Thành
V?
D12CQVT02-N
49
1
N12DCVT084
Lê Tr??ng
An
D12CQVT03-N
50
2
N12DCVT085
Nguy?n Tr??ng
An
D12CQVT03-N
51
3
N12DCVT151
Nguy?n Ng?c
Anh
D12CQVT03-N
52
4
N12DCVT089
Võ Th? Hùng
Anh
D12CQVT03-N
53
5
N12DCVT090
V??ng Tu?n
Anh
D12CQVT03-N
54
6
N12DCVT148
Hoàng Công
Danh
D12CQVT03-N
55
7
N12DCVT092
Ph?m Tr?n Thiên
??ng
D12CQVT03-N
56
8
N12DCVT095
Hoàng Trung
Hi?u
D12CQVT03-N
57
9
N12DCVT096
?oàn Huy
Hoàng
D12CQVT03-N
58
10
N12DCVT097
D??ng Minh
Hùng
D12CQVT03-N
59
11
N12DCVT102
Hoàng V?n
Linh
D12CQVT03-N
60
12
N12DCVT104
V??ng Chí
L?c
D12CQVT03-N
61
13
N12DCVT105
L? ??c
Luy?n
D12CQVT03-N
62
14
N12DCVT106
Võ Doãn
Minh
D12CQVT03-N
63
15
N12DCVT108
D??ng ??c
Nhu?n
D12CQVT03-N
64
16
N12DCVT109
Nguy?n Quang
Phi
D12CQVT03-N
65
17
N12DCVT110
Tr?n
Phú
D12CQVT03-N
66
18
N12DCVT111
Võ ?ình
Quang
D12CQVT03-N
67
19
N12DCVT112
Ph?m Th? Ng?c
Qu?nh
D12CQVT03-N
68
20
N12DCVT113
L?u Tr?n
Sang
D12CQVT03-N
69
21
N12DCVT114
Nguy?n Ng?c
Th?ch
D12CQVT03-N
70
22
N12DCVT115
Tr?n Công
Th?ch
D12CQVT03-N
71
23
N12DCVT116
Nguy?n Th?
Thanh
D12CQVT03-N
72
24
N12DCVT117
T? Trung
Tín
D12CQVT03-N
73
25
N12DCVT119
Ki?u Minh
Trí
D12CQVT03-N
74
26
N12DCVT122
?oàn Cao
Tu?n
D12CQVT03-N
75
27
N12DCVT121
?? Mai
Tu?n
D12CQVT03-N
76
28
N12DCVT124
L??ng V?n
Tu?n
D12CQVT03-N
77
29
N12DCVT125
Ph?m Duy
Tu?n
D12CQVT03-N
78
30
N12DCVT126
Võ Thanh
Tu?n
D12CQVT03-N
79
31
N12DCVT127
Lê Th? Bích
Tuy?n
D12CQVT03-N
80
32
N12DCVT128
H? Nguy?n Hoàng
V?
D12CQVT03-N
81
33
N12DCVT130
Lê Nh?
Ý
D12CQVT03-N