QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên Hệ ĐH đào tạo từ xa, khóa 2013-2018 đủ điều kiện thi TN kỳ thi tháng 04/2018

Các Anh Ch? quan tâm vui lòng xem QUY?T ??NH V/v Phê duy?t danh sách sinh viên H? ?H ?ào t?o t? xa, khóa 2013-2018 ?? ?i?u ki?n thi TN k? thi tháng 04/2018 chi ti?t t?i: xem t?i ?ây.

Hits: 31

LỊCH THI TN Hệ ĐHTX khoá 2015 (2.5 năm); Khóa 2013 (5 năm) và các khóa trước thi lại; Hệ ĐH VLVH khóa 2010 thi lại (Cơ sở tại Tp HCM)

Các Anh/Ch? quan tâm vui lòng xem L?CH THI TN H? ?HTX khoá 2015 (2.5 n?m); Khóa 2013 (5 n?m) và các khóa tr??c thi l?i; H? ?H VLVH khóa 2010 thi l?i (C? s? t?i Tp HCM) t?i ?ây: xem chi ti?t.

Hits: 28

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh sách sinh viên miễn học, miễn thi môn GDQP – Hệ ĐHTX

DANH SÁCH SINH VIÊN ???C XÉT MI?N H?C/MI?N THI H? T? XA (kèm theo Quy?t ??nh s? 151/Q?-HVCS ngày 02/04/2018):  xem ? ?ây.

Hits: 69

Quyết định phê duyệt DSSV ĐH hệ TX K2010,2011,2012,2013,2014 đủ điều kiện Thi TN kỳ thi tháng 03/2018

  1. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2010, 2011, 2012 (h? 4,5 n?m) tr? n? ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  2. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2013, 2014 (h? 2,5 n?m) tr? n? ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  3. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2013 (h? 4,5 n?m) ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  4. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2015 (h? 5,5 n?m) ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây. 

Hits: 85

[TTTN] QUY ĐỊNH THIẾT KẾ BÁO CÁO TTTN LỚP TỪ XA KHÓA 2013, KHÓA 2015

Thân g?i Sinh viên và L?p tr??ng,

– Vào ngày 11/10/2017 V?n phòng Khoa VT2 ?ã phát phi?u giao ?? c??ng TTTN cho L?p tr??ng và tr??ng h?p các b?n ch?a nh?n ???c phi?u vui lòng liên h? l?p tr??ng ?? nh?n.

– Sinh viên l?u ý th?i h?n ??i ?? tài: t? ngày 16/10/2017-27/10/2017, quá th?i h?n Khoa không gi?i quy?t.

–  ?ính kèm b?n quy ??nh thi?t k? th?c t?p t?t nghi?p c?a hai l?p (làm ?úng form quy ??nh):

–  ?ính kèm b?ng ?ánh giá quá trình th?c t?p t?i công ty (làm ?úng form quy ??nh): Bang-danh-gia-qua-trinh-thuc-tap -duyet

–  Ngày n?p quy?n báo cáo d? ki?n: ngày 16/11/2017 t?i V?n phòng Khoa VT2 – HVCS Qu?n 1 (gi? hành chính).

– Hình th?c n?p: Khoa nh?n quy?n t? L?p tr??ng (không nh?n riêng l? t? sinh viên).

– Ngày báo cáo v?n ?áp d? ki?n: s? thông báo sau.

??i di?n Vp Khoa VT2.

Hits: 23

LỊCH THI LẦN 2 HK5 Các lớp khóa 2014 hệ 4,5 năm ĐHTX

L?CH THI L?N 2 HK5 Các l?p khóa 2014 h? 4,5 n?m ?HTX: ? ?ây.

Hits: 76

LỊCH THI LẦN 1 HK6 các lớp khóa 2014 hệ 4,5 năm ĐHTX

L?CH THI L?N 1 HK6 Các l?p khóa 2014 h? 4,5 n?m ?HTX: ? ?ây.

Hits: 109

[Đại Học Từ Xa] Lịch thi lần 1 HK7 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm

L?ch thi l?n 1 h?c k? 7 các l?p khóa 2013 h? 5 n?m – ??i H?c T? Xa: xem t?i ?ây.

Hits: 6

[Đại Học Từ Xa] Lịch ôn thi tốt nghiệp các khóa

  • L?ch ôn thi t?t nghi?p khóa 2012 h? 5 n?m ngành CNTT – ?HTX: xem t?i ?ây.
  • L?ch ôn thi t?t nghi?p khóa 2012 h? 5 n?m & khóa 2014 h? 2,5 n?m ngành ?TTT – ?HTX: xem t?i ?ây.
  • L?ch ôn thi t?t nghi?p khóa 2014 h? 2,5 n?m ngành QTKD – ?HTX: xem t?i ?ây.

*********

Hits: 3

1 2