NHẬN QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP CQ KHÓA 2014-LT KHÓA 2016

Thân g?i sinh viên và các b?n l?p tr??ng,

V?n phòng Khoa thông báo v? vi?c nh?n quy?t ??nh giao ?? án t?t nghi?p cho l?p chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2016 (?ính kèm quy?t ??nh).

Th?i h?n nh?n phi?u: 10h00 ngày 9/10/2018 t?i v?n phòng Khoa VT qu?n 1 (??i di?n 3 l?p tr??ng lên nh?n phi?u và phát l?i cho các b?n).

Th?i gian làm ?? án: t? ngày 8/10-10/12/2018 (10 tu?n).

Ngày n?p quy?n ?? án: 10/12/2018 n?p t?i qu?n 1.

Ngày b?o v? ?? án: 17/12/2018 t?i qu?n  1.

??i di?n VPKVT.

[TN] THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP ĐHCQ KHÓA 2013-LIÊN THÔNG KHÓA 2015

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng các l?p,

V?n phòng Khoa thông báo, có Q? giao ?? án t?t nghi?p l?p ??i h?c chính quy khóa 2013 và liên thông khóa 2015 (?ính kèm file).

+ Th?i gian làm ?? án là 10 tu?n: b?t ??u t? 2/10/2017 và k?t thúc vào ngày 11/12/2017.

+  Ngày n?p ?? án: 11/12/2017 (n?p trong bu?i sáng t?i VP Khoa Qu?n 1)

+  Ngày b?o v? ?? án: 18/12/2017 t?i Qu?n 1.

L?u ý:

  • Sinh viên làm ?úng theo quy ??nh thi?t k? quy?n ?? án t?t nghi?p (quy ??nh ?ã ???c c?p nh?t trên website Khoa: http://ft.ptithcm.edu.vn/sinh-vien/cac-bieu-mau-va-quy-dinh).
  • Không nh?n quy?n ?? án không ?úng quy ??nh thi?t k?.

??i di?n VP Khoa VT2.

QUYẾT ĐỊNH V/v hiệu chỉnh tên đề tài Đồ án TN cho SV ĐHCQ khóa 2013-2018 ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách Sinh viên kèm theo: xem ? ?ây.

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên và giảng viên tham gia hướng dẫn, giao đề tài Đồ án TN, giảng dạy các môn thay thế TN SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Ngành KT ĐTTT

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách gi?ng viên tham gia h??ng d?n và giao ?? tài ?? án TN cho SV ?HCQ khóa 2013-2018, Liên thông cao ??ng –  ?HCQ Ngành KT ?TTT:  t?i ?ây

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách sinh viên ?HCQ khóa 2013-2018 Ngành KT ?TTT h?c các môn thay th? t?t nghi?p: t?i ?ây

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách gi?ng viên gi?ng d?y các môn thay th? t?t nghi?p cho sih viên ?HCQ khóa 2013-2018 Ngành KT ?TTT: t?i ?ây

 

Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

THÔNG BÁO

Theo k? ho?ch th?c hi?n ?? án t?t nghi?p, các sinh viên th?c hi?n ?? án t?t nghi?p trong h?c k? 1 n?m h?c 2017-2018 có th? ?i?u ch?nh và thay ??i ?? án t?t nghi?p.

+ M?u ??n: https://goo.gl/wicRo1

+ Th?i gian nh?n ??n: 16 gi? 00 Th? Hai ngày 23/10/2017

VPK Vi?n Thông

[TN] THÔNG BÁO LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng ?13CQVT01,02- L15CQVT01

Theo k? ho?ch t?t nghi?p c?a l?p, các sinh viên nhanh chóng liên h? v?i GVHD ?? xây d?ng ?? án t?t nghi?p.

  • ?i?u ki?n giao ?? án t?t nghi?p: n? không quá 8 tín ch?, không n? môn th?c t?p t?t nghi?p, ?i?m trung bình t? 2.1 tr? lên. Tr??ng h?p các sinh viên không mu?n làm ?? án, sinh viên s? n?p ??n xin h?c môn thay th? thi t?t nghi?p g?i phòng Giáo v? (M?u ??n liên h? Phòng Giáo V?, h?n chót n?p ngày 21/9/2017). M?u ??n truy c?p ? ?ây: https://goo.gl/gV2coZ
  • ?i?u ki?n h?c môn thay th? t?t nghi?p: sinh viên không ???c làm ?? án s? h?c các môn thay th?.

Vì s? l??ng các Th?y h??ng d?n có quy ??nh s? l??ng nên các em nhanh chóng liên h? GVHD g?p ?? xây d?ng ?? án cho mình.

H?n chót n?p BM10 g?i v? Khoa: ngày 21/9/2017 (L?p tr??ng t?p h?p BM10 có ch? ký c?a GVHD +b?ng t?ng h?p BM8).

??i di?n VP khoa VT2.


  • M?U PHI?U GIAO NHI?M V? TH?C HI?N ?? ÁN T?T NGHI?P:
  • DANH SÁCH GV THAM GIA H??NG D?N TT T?T NGHI?P VÀ ?? ÁN T?T NGHI?P: ? ?ây.
  • M?U B?NG T?NG H?P SINH VIÊN ??NG KÝ TH?C HI?N ?? ÁN T?T NGHI?P: ? ?ây.

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

??I H?C CHÍNH QUY KHÓA 2013-2018

STT H? Tên L?p
1 Nguy?n Th? Thùy An D13CQVT01-N
2 Nguy?n V?n C??ng D13CQVT01-N
3 Nguy?n V?n ??o D13CQVT01-N
4 Nguy?n Ti?n ??t D13CQVT01-N
5 Lê Thái Duy D13CQVT01-N
6 H? Ph? H?m D13CQVT01-N
7 Hu?nh H?u Hòa D13CQVT01-N
8 V? ??c Khánh D13CQVT01-N
9 T? Lê Hoàng Minh D13CQVT01-N
10 Phan Pha Nin D13CQVT01-N
11 Hu?nh Công Phi D13CQVT01-N
12 Tr?n Hoàng H?u Phúc D13CQVT01-N
13 Hu?nh Tr??ng S?n D13CQVT01-N
14 Lê Minh S?n D13CQVT01-N
15 Nguy?n Xuân S?n D13CQVT01-N
16 Lê ??ng S? D13CQVT01-N
17 Nguy?n Thanh Tài D13CQVT01-N
18 Hu?nh Hoài Thanh D13CQVT01-N
19 ??i Trung Thành D13CQVT01-N
20 Nguy?n Qu?c Thành D13CQVT01-N
21 ?? V?n Th?nh D13CQVT01-N
22 Võ Minh Trí D13CQVT01-N
23 ?inh Th? Thanh Trúc D13CQVT01-N
24 Quách Tân Tu?n D13CQVT01-N
25 Lê Thanh Tùng D13CQVT01-N
26 Bùi Th? Vân D13CQVT01-N
27 Nguy?n Công Phong V? D13CQVT01-N
28 Nguy?n T?n V??ng D13CQVT01-N
29 T?ng Th? Xuân D13CQVT01-N
30 Nguy?n Duy Anh D13CQVT02-N
31 Nguy?n Nh?t Ánh D13CQVT02-N
32 Phan Công Bình D13CQVT02-N
33 ?? Ng?c Qu?nh Châu D13CQVT02-N
34 Bùi Th? Ch??ng D13CQVT02-N
35 Ngô Th? Vân ?ài D13CQVT02-N
36 Nguy?n Quang D?ng D13CQVT02-N
37 Lê Ng?c H?i D13CQVT02-N
38 Võ Huy Hoàng D13CQVT02-N
39 Nguy?n H?u Hùng D13CQVT02-N
40 T? S? Kha D13CQVT02-N
41 Phan Hoàng Khang D13CQVT02-N
42 Nguy?n Duy Khánh D13CQVT02-N
43 Tr?n Nh?t L? D13CQVT02-N
44 Ngô Ích Long D13CQVT02-N
45 ??ng V?n Nam D13CQVT02-N
46 Ph?m H?u Ngh?a D13CQVT02-N
47 ?oàn V?n Nguyên D13CQVT02-N
48 ??ng Minh Nh?t D13CQVT02-N
49 Trà Thanh Ph??ng D13CQVT02-N
50 Phan Thanh Quang D13CQVT02-N
51 Hoàng Xuân T?n D13CQVT02-N
52 Võ Hoàng Thái D13CQVT02-N
53 D??ng Hoàng Thanh D13CQVT02-N
54 L?u Kim Thanh D13CQVT02-N
55 Nguy?n Qu?c Thành D13CQVT02-N
56 ?? Ng?c Ti?n D13CQVT02-N
57 Ph?m Th? Huy?n Trang D13CQVT02-N
58 Tr??ng Th? Trang D13CQVT02-N
59 Nguy?n Nh?t Tr??ng D13CQVT02-N
60 Bùi Thanh Tùng D13CQVT02-N
61 V? Minh V??ng D13CQVT02-N

LIÊN THÔNG CAO ??NG – ??I H?C CHÍNH QUY KHÓA 2015-2018

STT H? Tên L?p
1 ?? Hu?nh D??ng L15CQVT01-N
2 Nguy?n Thanh Duy L15CQVT01-N
3 Nguy?n Xuân Hòa L15CQVT01-N
4 Bùi H?u Nhân L15CQVT01-N
5 Nguy?n Th? Y?n Nhi L15CQVT01-N
6 Nguy?n Th? Nhung L15CQVT01-N
7 Nguy?n Hoàng Phil L15CQVT01-N
8 Lê Ph??c L15CQVT01-N