Phiếu đánh giá phản hồi cho chương trình “chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh thực tiễn” của đoàn chuyên gia Doanh nhân thuộc tổ chức REI

V?i mong mu?n ti?p t?c nâng cao ch?t l??ng cho ch??ng trình “chia s? ki?n th?c và kinh nghi?m kinh doanh th?c ti?n” c?a ?oàn chuyên gia Doanh nhân thu?c t? ch?c REI, v?n phòng REI-VN xin g?i t?i các Th?y/Cô phi?u ?ánh giá ph?n h?i (nh?ng ?i?m t?t, ??c bi?t nh?ng ?i?m c?n kh?c ph?c/b? sung ho?c s?a ??i) cho ch??ng trình trong tu?n t? 06-09/11/2017 v?a qua, và ?? xu?t n?i dung bài gi?ng cho ch??ng trình h?p tác tháng 4/2018 thông qua ???ng link d??i ?ây:

https://docs.google.com/forms/d/1SKBhBpdZuyZQOrv-LAolwyWuwovtFsLJsD0y_wmbEDQ/edit?usp=sharing

Các Th?y/Cô vui lòng g?i ???ng link t?i t?t c? h?c viên (giáo viên, cán b?, sinh viên,vv…) ?ã tham d? nh?ng bài gi?ng c?a các di?n gi? ?? chúng tôi có th? nh?n ???c nhi?u nh?t nh?ng ý ki?n ph?n h?i quý báu tr??c 17h00 ngày 25/11/2017.

Trân tr?ng c?m ?n s? quan tâm và ph?i h?p c?a Quý Th?y/Cô.

 

Hits: 61