Quyết định phê duyệt DSSV ĐH hệ TX K2010,2011,2012,2013,2014 đủ điều kiện Thi TN kỳ thi tháng 03/2018

  1. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2010, 2011, 2012 (h? 4,5 n?m) tr? n? ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  2. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2013, 2014 (h? 2,5 n?m) tr? n? ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  3. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2013 (h? 4,5 n?m) ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  4. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2015 (h? 5,5 n?m) ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây. 

Hits: 85

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV đủ điều kiện thi lại TN, Khóa 2009, 2010 (trả nợ)- Hệ VLVH

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.

Hits: 2

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2014 (2.5 năm) đủ điều kiện thi TN – Hệ ĐHTX

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.

Hits: 5

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2010, 2011 (5 năm) đủ điều kiện thi lại Tốt nghiệp – Hệ ĐHTX

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.

Hits: 4

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2012 (5 năm) Ngành ĐTTT đủ điều kiện thi Tốt nghiệp – Hệ ĐHTX

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.

Hits: 5

DANH SÁCH SV ĐHCQ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông khóa 2012-2016: đủ điều kiện làm Đồ Án Tốt Nghiệp & học các môn thay thế tốt nghiệp (dự kiến)

Danh sách SV ?? ?i?u ki?n làm ?? Án T?t Nghi?p

(?i?u ki?n giao ?? án: n? không quá 8 tín ch?, không n? môn Th?c t?p t?t nghi?p, ?i?m TB t? 2.30 tr? lên)

STT
STT_L?P
MSSV
H?
TÊN
L?P
1
1
N12DCVT002
Hoàng Ng?c Tu?n
Anh
D12CQVT01-N
2
2
N12DCVT004
Võ V?n Hoàng
Âu
D12CQVT01-N
3
3
N12DCVT005
Lê V?n Qu?c
B?o
D12CQVT01-N
4
4
N12DCVT011
?inh Ng?c Khánh
Dung
D12CQVT01-N
5
5
N12DCVT012
Tr?n Th? Thùy
Dung
D12CQVT01-N
6
6
N12DCVT007
Tr?n Cao Minh
??ng
D12CQVT01-N
7
7
N12DCVT010
?inh Minh
??c
D12CQVT01-N
8
8
N12DCVT134
Nguy?n Tr??ng
Giang
D12CQVT01-N
9
9
N12DCVT015
L?i Huy
H?i
D12CQVT01-N
10
10
N12DCVT018
T? Minh
Hoàng
D12CQVT01-N
11
11
N12DCVT019
Lê Bá Yên
Khang
D12CQVT01-N
12
12
N12DCVT020
Nguy?n Duy
Khanh
D12CQVT01-N
13
13
N12DCVT021
?? Chung
L?p
D12CQVT01-N
14
14
N12DCVT135
??ng Nh?
Long
D12CQVT01-N
15
15
N12DCVT024
Mai Th?
N?m
D12CQVT01-N
16
16
N12DCVT025
H? Trung
Nguyên
D12CQVT01-N
17
17
N12DCVT030
V? Hoàng Anh
Tài
D12CQVT01-N
18
18
N12DCVT032
Tr?n Thi?n
Tâm
D12CQVT01-N
19
19
N12DCVT138
Bùi ?ình
Thi?n
D12CQVT01-N
20
20
N12DCVT035
B?o
Th?nh
D12CQVT01-N
21
21
N12DCVT036
L??ng Công
T?nh
D12CQVT01-N
22
22
N12DCVT037
L??ng H?ng
Toàn
D12CQVT01-N
23
23
N12DCVT038
Nguy?n Minh
Tri?u
D12CQVT01-N
24
24
N12DCVT041
Nguy?n Anh
Tu?n
D12CQVT01-N
25
1
N12DCVT044
Nguy?n Công
??t
D12CQVT02-N
26
2
N12DCVT048
H? Tr??ng
Giang
D12CQVT02-N
27
3
N12DCVT050
Ph?m Trung
Hi?u
D12CQVT02-N
28
4
N12DCVT052
Nguy?n Thanh
Hùng
D12CQVT02-N
29
5
N12DCVT143
Nguy?n Khánh
Long
D12CQVT02-N
30
6
N12DCVT060
Nguy?n Thanh
Long
D12CQVT02-N
31
7
N12DCVT062
Nguy?n Trà
My
D12CQVT02-N
32
8
N12DCVT064
Tr?n Phong
Nhã
D12CQVT02-N
33
9
N12DCVT071
Ngô Th? Ng?c Ph??ng
Th?o
D12CQVT02-N
34
10
N12DCVT072
Nguy?n Th? Ph??ng
Th?o
D12CQVT02-N
35
11
N12DCVT078
Nguy?n Tr?n Th?ch
Ti?n
D12CQVT02-N
36
12
N12DCVT081
Tr?n Qu?c
Tu?n
D12CQVT02-N
37
13
N12DCVT082
Nguy?n M?nh
Tùng
D12CQVT02-N
38
1
N12DCVT086
V? V?n
An
D12CQVT03-N
39
2
N12DCVT088
?oàn Nguyên
Anh
D12CQVT03-N
40
3
N12DCVT091
D??ng Cao
Chí
D12CQVT03-N
41
4
N12DCVT093
Nguy?n Anh
??c
D12CQVT03-N
42
5
N12DCVT150
Nguy?n Hoàng
Giang
D12CQVT03-N
43
6
N12DCVT098
Nguy?n T?n
Huy
D12CQVT03-N
44
7
N12DCVT099
Nguy?n Nh?t
Khoa
D12CQVT03-N
45
8
N12DCVT100
Tr??ng Thái
Ki?t
D12CQVT03-N
46
9
N12DCVT101
Tr?n Th? Kim
Liên
D12CQVT03-N
47
10
N12DCVT103
Nguy?n Tr?n ??c
Linh
D12CQVT03-N
48
11
N12DCVT107
Tr?nh ?ông
Nam
D12CQVT03-N
49
12
N12DCVT129
Ph?m Tu?n
V?
D12CQVT03-N
50
13
N12DCVT149
Tr?n Th?
Xuân
D12CQVT03-N

—————————————————————————————————————

Danh sách SV ?? ?i?u ki?n h?c các môn thay th? t?t nghi?p

(?i?u ki?n h?c môn thay th? t?t nghi?p: Sv không làm ?? án s? h?c các môn thay th? t?t nghi?p)

STT
STT_L?P
MSSV
H?
TÊN
L?P
1
1
N12DCVT001
Lê Thanh
An
D12CQVT01-N
2
2
N12DCVT003
Nguy?n Nam
Anh
D12CQVT01-N
3
3
N12DCVT006
Nguy?n Qu?c
C??ng
D12CQVT01-N
4
4
N12DCVT013
?? Minh
D?ng
D12CQVT01-N
5
5
N12DCVT009
Nguy?n Cao Thành
??t
D12CQVT01-N
6
6
N12DCVT022
Nguy?n ??c
Minh
D12CQVT01-N
7
7
N12DCVT023
Nguy?n V?n
Minh
D12CQVT01-N
8
8
N12DCVT136
Phùng V?n
Nam
D12CQVT01-N
9
9
N112101041
Bùi Tr?ng
Nguyên
D12CQVT01-N
10
10
N12DCVT027
??
Ph??c
D12CQVT01-N
11
11
N12DCVT029
Tr?n Xuân
Ph??ng
D12CQVT01-N
12
12
N12DCVT137
Ngô Gia
Quy?n
D12CQVT01-N
13
13
N12DCVT033
Nguy?n Minh
Tân
D12CQVT01-N
14
14
N12DCVT034
Bùi Duy
Thanh
D12CQVT01-N
15
15
N12DCVT139
Tô Thái
Thu?n
D12CQVT01-N
16
16
N12DCVT039
Võ Minh
Trung
D12CQVT01-N
17
1
N12DCVT042
Lê V? Hoàng
Anh
D12CQVT02-N
18
2
N12DCVT043
Tr??ng M?nh
C??ng
D12CQVT02-N
19
3
N112101073
?? Tri?u
Dâng
D12CQVT02-N
20
4
N12DCVT046
Ngô ??c
D?ng
D12CQVT02-N
21
5
N12DCVT047
Nguy?n V?n
D?ng
D12CQVT02-N
22
6
N102101148
?inh Nguy?n
Duy
D12CQVT02-N
23
7
N12DCVT049
Nguy?n Ng?c
H?i
D12CQVT02-N
24
8
N102101083
Tr?n Nh?t
Hoàng
D12CQVT02-N
25
9
N12DCVT141
Tr?nh Nguyên
Hoàng
D12CQVT02-N
26
10
N12DCVT051
Nguy?n T?n
Hùng
D12CQVT02-N
27
11
N12DCVT055
Nguy?n ??c
Huy
D12CQVT02-N
28
12
N12DCVT056
Phan V?n
Huy
D12CQVT02-N
29
13
N12DCVT053
?oàn Ng?c
H?ng
D12CQVT02-N
30
14
N12DCVT054
Tr?n Xuân
H?ng
D12CQVT02-N
31
15
N12DCVT057
Tr?n Phúc
Khi?n
D12CQVT02-N
32
16
N12DCVT142
Nguy?n ??ng
Khoa
D12CQVT02-N
33
17
N12DCVT058
Lê Ng?c
Lâm
D12CQVT02-N
34
18
N12DCVT059
Tr?n Ng?c
L?c
D12CQVT02-N
35
19
N12DCVT063
Lê ??c
Ngh?a
D12CQVT02-N
36
20
N12DCVT145
Tr?n Hoàng
Nhân
D12CQVT02-N
37
21
N12DCVT066
Nguy?n V?n
Ph??c
D12CQVT02-N
38
22
N12DCVT067
Phan Ki?n
Qu?c
D12CQVT02-N
39
23
N12DCVT146
Lê ?ình
Sao
D12CQVT02-N
40
24
N12DCVT070
Nguy?n Công
Thành
D12CQVT02-N
41
25
N12DCVT068
Tr?n Anh
Th?ng
D12CQVT02-N
42
26
N12DCVT073
Tr?n H?i
Thu?n
D12CQVT02-N
43
27
N12DCVT075
Ph?m Th? Thu
Th?y
D12CQVT02-N
44
28
N112101127
Phan Ph??c
Tình
D12CQVT02-N
45
29
N12DCVT079
Nguy?n Anh
D12CQVT02-N
46
30
N12DCVT080
?? Anh
Tu?n
D12CQVT02-N
47
31
N102101199
Nguy?n Hoàng
Tùng
D12CQVT02-N
48
32
N102101202
Lê Thành
V?
D12CQVT02-N
49
1
N12DCVT084
Lê Tr??ng
An
D12CQVT03-N
50
2
N12DCVT085
Nguy?n Tr??ng
An
D12CQVT03-N
51
3
N12DCVT151
Nguy?n Ng?c
Anh
D12CQVT03-N
52
4
N12DCVT089
Võ Th? Hùng
Anh
D12CQVT03-N
53
5
N12DCVT090
V??ng Tu?n
Anh
D12CQVT03-N
54
6
N12DCVT148
Hoàng Công
Danh
D12CQVT03-N
55
7
N12DCVT092
Ph?m Tr?n Thiên
??ng
D12CQVT03-N
56
8
N12DCVT095
Hoàng Trung
Hi?u
D12CQVT03-N
57
9
N12DCVT096
?oàn Huy
Hoàng
D12CQVT03-N
58
10
N12DCVT097
D??ng Minh
Hùng
D12CQVT03-N
59
11
N12DCVT102
Hoàng V?n
Linh
D12CQVT03-N
60
12
N12DCVT104
V??ng Chí
L?c
D12CQVT03-N
61
13
N12DCVT105
L? ??c
Luy?n
D12CQVT03-N
62
14
N12DCVT106
Võ Doãn
Minh
D12CQVT03-N
63
15
N12DCVT108
D??ng ??c
Nhu?n
D12CQVT03-N
64
16
N12DCVT109
Nguy?n Quang
Phi
D12CQVT03-N
65
17
N12DCVT110
Tr?n
Phú
D12CQVT03-N
66
18
N12DCVT111
Võ ?ình
Quang
D12CQVT03-N
67
19
N12DCVT112
Ph?m Th? Ng?c
Qu?nh
D12CQVT03-N
68
20
N12DCVT113
L?u Tr?n
Sang
D12CQVT03-N
69
21
N12DCVT114
Nguy?n Ng?c
Th?ch
D12CQVT03-N
70
22
N12DCVT115
Tr?n Công
Th?ch
D12CQVT03-N
71
23
N12DCVT116
Nguy?n Th?
Thanh
D12CQVT03-N
72
24
N12DCVT117
T? Trung
Tín
D12CQVT03-N
73
25
N12DCVT119
Ki?u Minh
Trí
D12CQVT03-N
74
26
N12DCVT122
?oàn Cao
Tu?n
D12CQVT03-N
75
27
N12DCVT121
?? Mai
Tu?n
D12CQVT03-N
76
28
N12DCVT124
L??ng V?n
Tu?n
D12CQVT03-N
77
29
N12DCVT125
Ph?m Duy
Tu?n
D12CQVT03-N
78
30
N12DCVT126
Võ Thanh
Tu?n
D12CQVT03-N
79
31
N12DCVT127
Lê Th? Bích
Tuy?n
D12CQVT03-N
80
32
N12DCVT128
H? Nguy?n Hoàng
V?
D12CQVT03-N
81
33
N12DCVT130
Lê Nh?
Ý
D12CQVT03-N

 

Hits: 12