Khoa Viễn Thông trao đổi hợp tác với FPT Telecom

sss

Vào ngày 26 tháng 5 n?m 2017, Lãnh ??o H?c Vi?n C? s? cùng v?i lãnh ??o Khoa Vi?n Thông ?ón ti?p lãnh ??o FPT Telecom ?? bàn v? các kh? n?ng h?p tác trong gi?ng d?y, ?ào t?o, và nghiên c?u khoa h?c.

Thay m?t lãnh ??o c?a FPT Telecom, Anh V? ??c Huy – Giám ??c Trung Tâm Phát Tri?n và Qu?n Lý H? T?ng Mi?n Nam – c?m ?n Khoa Vi?n Thông 2 nói riêng và H?c Vi?n C? S? nói chung ?ã ?ào t?o r?t nhi?u nhân tài cho FPT Telecom, nhi?u b?n sinh viên t?t nghi?p t? H?c Vi?n ?ã tr? thành các chuyên gia gi?i và lãnh ??o cao c?p c?a công ty hi?n nay. Công ty c?ng cam k?t ti?p t?c h? tr? Khoa trong các công tác ?ào t?o, công tác ??nh h??ng ngh? nghi?p cho sinh viên và ph?n h?i ?? nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o. Bên c?nh ?ó, FPT Telecom c?ng mong mu?n m? r?ng h?p tác nghiên c?u v?i Khoa trong l?nh v?c thông tin quang và Internet v?n v?t.

Thay m?t HVCS, Th?y Tân H?nh – PG? H?c vi?n ph? trách HVCS – c?m ?n s? quan tâm c?a FPT Telecom v?i HVCS và kh?ng ??nh HVCS s? ti?p t?c ??i m?i trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, tr? thành ??n v? hàng ??u cung c?p nhân l?c ch?t l??ng cao cho ngành ICT ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a khu v?c phía Nam, ??c bi?t trong b?i c?nh công nghi?p l?n th? 4.