Quyết định V/v Phê duyệt danh sách SV miễn học, miễn thi môn GDQP Hệ ĐHTX

  • Danh sách sinh viên ???c xét mi?n h?c/mi?n thi môn GDQP H? ??i h?c T? xa: t?i ?ây.