THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên và giảng viên tham gia hướng dẫn, giao đề tài Đồ án TN, giảng dạy các môn thay thế TN SV ĐHCQ khóa 2013-2018, Ngành KT ĐTTT

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách gi?ng viên tham gia h??ng d?n và giao ?? tài ?? án TN cho SV ?HCQ khóa 2013-2018, Liên thông cao ??ng –  ?HCQ Ngành KT ?TTT:  t?i ?ây

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách sinh viên ?HCQ khóa 2013-2018 Ngành KT ?TTT h?c các môn thay th? t?t nghi?p: t?i ?ây

Quy?t ??nh V/v Phê duy?t danh sách gi?ng viên gi?ng d?y các môn thay th? t?t nghi?p cho sih viên ?HCQ khóa 2013-2018 Ngành KT ?TTT: t?i ?ây