Bản Tin “Buổi Gặp Gỡ Tân Sinh Viên Khoá 2017”

Vào chi?u ngày 26/08/2017, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã t? ch?c bu?i g?p g? tân sinh viên Khoá 2017. ??n d? bu?i g?p m?t có ??i di?n Ban ch? nhi?m Khoa, quý Th?y trong Khoa, ban cán s? l?p và chi ?oàn các khoá 2013-2016, cùng toàn th? các tân sinh viên khoá 2017.

M? ??u bu?i l?, Th?y Tr?n ?ình Thu?n thay m?t Khoa g?i l?i chào m?ng ??n toàn th? các b?n tân sinh viên c?a Khoa Vi?n Thông 2. Ti?p ??n, nh?ng thông tin quan tr?ng v? Khoa, v? B? môn, các Phòng Lab nghiên c?u và các câu l?c b? chuyên ngành ?ã ???c các Th?y trong Khoa ph? bi?n ??n các b?n sinh viên. Ph?n gi?i ?áp th?c m?c c?ng r?t sôi n?i v?i r?t nhi?u câu h?i ??n t? các b?n sinh viên dành cho quý Th?y c?ng nh? các anh/ch? sinh viên khoá tr??c.

Bu?i g?p m?t khép l?i v?i ph?n trao gi?i th??ng cu?c thi “Tôi và n?i th?c t?p” c?a sinh viên khoá 2013, cùng v?i nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c.

M?t s? hình ?nh bu?i giao l?u:

Chương Trình Giao Lưu Giữa Sinh Viên Đại Học Rennes, Polytech Lille Với Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh

s

Chuy?n ?i dã ngo?i th?c t? t?i ??a ??o C? Chi c?a sinh viên Pháp và sinh Khoa Vi?n Thông 2

Theo khuôn kh? h?p tác ???c ký k?t gi?a ??i H?c Rennes, ??i H?c PolyTech Lille, và H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS), HVCS ?ã ?ón 18 b?n sinh viên Pháp ??n th?c t?p và trao ??i v?i các sinh viên c?a HVCS.

Ch??ng trình th?c t?p kéo dài 10 tu?n, các b?n sinh viên Pháp có c? h?i th?c t?p d??i s? h??ng d?n c?a các Th?y/Cô Khoa Vi?n Thông thu?c l?nh v?c m?ng vi?n thông, m?ng vô tuy?n th? h? m?i, và các ?ng d?ng IoT. Bên c?nh ?ó, các b?n sinh viên t? Pháp còn có nh?ng ho?t ??ng ngo?i khoá giao l?u v?i các b?n sinh viên H?c vi?n, t?ng c??ng c? h?i giao l?u h?c h?i l?n nhau v? ngo?i ng?, ki?n th?c và v?n hoá gi?a các sinh viên Vi?t Nam và Pháp. ?ây c?ng s? là m?t tr?i nghi?m th?c t? cho các b?n sinh viên Pháp tìm hi?u v? con ng??i, v?n hoá, và ?m th?c t?i TP. H? Chí Minh nói riêng và Vi?t Nam nói chung

?ây là n?m ??u tiên ch??ng trình trao ??i sinh viên b?t ??u và s? ???c ti?p t?c trong các n?m ti?p theo. Khoa Vi?n Thông ?ang ph?n ??u tr? thành ?i?m ??n lý t??ng trong nghiên c?u và h?p tác không nh?ng c?a các sinh viên qu?c t? mà còn các nhà khoa h?c qu?c t?.

Buổi giao lưu tư vấn và trao đổi chuyên môn với các bạn sinh viên của Đoàn doanh nhân Mỹ của tổ chức REI-VietNam  

Vào sáng ngày 17/4 và 18/04/2017, ?oàn doanh nhân M? c?a t? ch?c REI-VietNam, do Bà Suzanne Thornton Garrett làm tr??ng ?oàn, ?ã ??n H?c Vi?n C? S? t? v?n và trao ??i chuyên môn v?i các b?n sinh viên ?ang h?c t?p t?i ?ây. T? ch?c trao ??i ngu?n nhân l?c qu?c t? REI (International Resource Exchange International) ???c bi?t t?i là m?t t? ch?c giáo d?c phi l?i nhu?n qu?c t? ?ã ho?t ??ng t?i Vi?t Nam b?t ??u t? n?m 1992, v?i m?c tiêu “?ào t?o nhân l?c ?? ki?n thi?t ??t n??c” (“build people to build a nation”). T?i Vi?t Nam, REI-VietNam là v?n phòng qu?n lý d? án c?a t? ch?c REI v?i s? m?nh khuy?n khích, trang b? và t?ng c??ng k? n?ng cho các b?n tr? t??ng lai là r??ng c?t trong các ngành chi?n l??c c?a Vi?t Nam.

a

C? th?, ch? ?? c?a hai bu?i giao l?u bao g?m: (1) “Becoming a Person of Influence”, do Bà Merrily Madero trình bày, v?i n?i dung chính ?? c?p ??n cách c? x? c?a ng??i lao ??ng ??i v?i c?p qu?n lý, ??ng nghi?p và nhân viên d??i quy?n. Ng??i lao ??ng c?n trang b? các k? n?ng ?? gây ?n t??ng t?t và nh?ng ?i?u nên tránh trong quá trình th?c t?p c?ng nh? làm vi?c trong môi tr??ng doanh nghi?p; (2) “The Ideal Team Player”, do Bà Cheryl Meredith trình bày, v?i n?i dung chính t? v?n và trao ??i v? cách làm vi?c nhóm ?? ??t ???c hi?u qu? cao nh?t. K? n?ng làm vi?c nhóm, y?u t? ?em l?i thành công trong cu?c s?ng c?a m?i ng??i chúng ta, là t?ng h?p c?a nhi?u k? n?ng quan tr?ng: k? n?ng giao ti?p, k? n?ng l?ng nghe, k? n?ng l?p k? ho?ch…

K?t thúc bu?i giao l?u, Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n ph? trách H?c vi?n C? s? – ?ã c?m ?n ?oàn doanh nhân REI-VietNam ?ã dành cho sinh viên H?c vi?n bu?i giao l?u b? ích và ??ng th?i mong mu?n h?p tác h?n n?a v?i REI-VietNam ?? mang ??n nhi?u ch??ng trình giao l?u giúp t?ng k? n?ng m?m cho các b?n sinh viên.

————————————————————————————————————-

V?n phòng REI xin g?i ???ng link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL, nh?m thu nh?n ý ki?n ph?n h?i c?a Th?y Cô tham d? ch??ng trình, Anh Ch? ?i?u ph?i- t? ch?c và các b?n sinh viên và h?c viên ?ã tham gia ch??ng trình t? ngày 17-20/4.

S? ?óng góp ý ki?n ph?n h?i cho ch??ng trình là ?i?u r?t mong mu?n c?a Ban t? ch?c, và c?ng là m?t trong nh?ng ?i?u ki?n ?? ch??ng trình h?p tác s?p t?i c?a REI v?i các ??n v? ??t hi?u qu? h?n. 

V?y kính mong nh?n ???c s? ph?i h?p c?a các Th?y Vô và các b?n sinh viên ngay sau khi m?i l?p k?t thúc. 

Trân tr?ng c?m ?n s? ph?i h?p c?a các Th?y Cô và các Anh Ch?! 

??i ?i?n V?n Phòng REI

————————————————————————————————————-