Thông báo Thực tập tốt nghiệp Lớp Từ Xa khóa 2012, khóa 2014

V?n phòng Khoa Vi?n thông 2 thân g?i thông tin Th?c t?p t?t nghi?p ??n các b?n sinh viên L?p ?12TXVT01-N, ?12TXVT02-N, L14TXVT01-N nh? sau:

1. Sinh viên xem B?ng phân công GVHD và Danh sách GVHD, sau ?ó liên h? v?i GVHD ?? xây d?ng ?? c??ng TTTN theo m?u:

L?u ý : Sinh viên làm theo m?u BM4 tham kh?o kèm theo: ? ?ây (SV làm sai m?u s? không nh?n).

2. L?p Tr??ng l?p B?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN c?a l?p theo m?u: BM2-bang tong hop (mau)

3. L?p Tr??ng g?i danh sách (BM2) và t?t c? phi?u giao ?? c??ng (BM4) v? V?n Phòng Khoa Vi?n thông 2 .  (Khoa ch? nh?n phi?u t? l?p tr??ng)

4. H?n chót: Th? Hai ngày 05/09/2016

??i di?n V?n phòng Khoa Vi?n thông 2.