Hội thảo khoa học về “Enabling technologies for Emergency Management Systems: Distributed Autonomous and Resilient EMS”

Vào ngày 5 tháng 9 n?m 2017, Giáo s? Muhammad Ali Imran c?a University of Glasgow ?ã nh?n l?i m?i và trình bày seminar khoa h?c v? các công ngh? kh? thi cho các h? th?ng qu?n lý kh?n c?p cho m?ng th? h? 5G t?i Khoa Vi?n Thông, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? T?i TP. H? Chí Minh.

??i H?c Glasgow là vi?n ??i h?c l?n nh?t c?a thành ph? GlasgowScotland (V??ng qu?c Liên hi?p Anh và B?c Ireland), ???c thành l?p n?m 1451. Vi?n ??i h?c Glasgow là m?t trong nh?ng c? s? ?ào t?o và nghiên c?u danh ti?ng ? V??ng qu?c Anh c?ng nh? trên th? gi?i (x?p th? 73 theo x?p h?ng c?a Times n?m 2008) (th? 24 ? Châu Âu và 11 ? V??ng qu?c Anh) là vi?n ??i h?c c? th? t? ? V??ng qu?c Anh (sau Vi?n ??i h?c CambridgeVi?n ??i h?c OxfordVi?n ??i h?c St Andrews) và là vi?n ??i h?c c? th? hai ? Scotland. N?m 2007, Vi?n ??i h?c Glasgow ???c bình ch?n là vi?n ??i h?c t?t nh?t Scotland c?a n?m.

Trong bài nói, giáo s? ?ã khái quát các ??t chính c?a m?ng qu?n lý kh?n c?p và t? ?ó ?? xu?t các công ngh? ti?m n?ng ?? có th? ?áp ?ng yêu c?u c?a m?ng qu?n lý kh?n c?p, ??c bi?t trong các tình hu?ng thiên tai và nhân tai. Bài nói chuy?n c?a giáo s? ?ã thu hút s? quan tâm c?a r?t nhi?u gi?ng viên, và ??c bi?t là các b?n sinh viên chuyên ngành k? thu?t truy?n thông khi mà r?t nhi?u các b?n sinh viên ?ã quan tâm ??t câu h?i không nh?ng v? bài nói mà v? các c? h?i có th? h?c t?p và nghiên c?u t?i ??i H?c Glasgow.

K?t thúc bu?i h?i th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã c?m ?n giáo s? Muhammad Ali Imran ?ã dành th?i gian ghé th?m H?c Vi?n C? S? và hi v?ng có th? h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u trong t??ng lai g?n. Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?ng kh?ng ??nh l?i chi?n l??c c?a Khoa là tr? thành m?t ??a ch? ?ào t?o và nghiên c?u uy tín c?a Vi?t Nam.

Hits: 277