Tham gia kênh thông tin Viber của Văn Phòng Khoa Viễn Thông 2

Thân chào các b?n Sinh Viên ngành K? Thu?t ?i?n T? – Truy?n Thông,

?? có th? nhanh chóng ??a thông tin c?p nh?t ??n các b?n, V?n Phòng Khoa Vi?n Thông 2 m? nhóm chat (group chat) trên ph?n m?m Viber mà các thành viên là các b?n sinh viên và các Th?y/Cô.

Nhóm chat có tên: KVT2: Sinh Viên.

M?c ?ích c?a nhóm là ?? trao ??i thông tin t?c th?i, có th? bao g?m: thông tin giáo v?, thông tin h?c b?ng, l?ch ngh? h?c t? V?n Phòng Khoa.

Các em c?ng có th? g?i các câu h?i th?c m?c liên quan ??n Khoa và/ho?c các Th?y/Cô trên ?ây. Nghiêm c?m qu?ng cáo và các n?i dung không phù h?p.

V?n Phòng Khoa khuy?n khích các em cài ??t ph?n m?m Viber trên di ??ng c?a các em t?i https://www.viber.com/ và click vào link sau ?? tham gia nhóm:

https://invite.viber.com/?g=nLF0jjgPP0YLKAcrk62_6Pgd8CiZO33W

Thân m?n,

V?n Phòng Khoa Vi?n Thông 2.