Hội thảo Khoa học “Công nghệ vũ trụ – nghiên cứu và ứng dụng”

CV DEN 544_Page_2

CV DEN 544_Page_3

 

Ph?c l?c kèm theoTB s? 1 H?i th?o Khoa h?c: H??ng d?n chu?n b? báo cáo tham d? h?i th?o Công ngh? v? tr?: Nghiên c?u và ?ng d?ng