THÔNG BÁO V/v Thu học phí, thu khác hệ đào tạo chính quy HK2 năm học 2016-2017

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t thông báo: t?i ?ây.