Tag Archives: HK1

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP CĐ-ĐHCQ HK1 CÁC LỚP HỌC LẠI NĂM HỌC 2017-2018

Hits: 181

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Comments Off on KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP CĐ-ĐHCQ HK1 CÁC LỚP HỌC LẠI NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK1 năm học 2017-2018

Hits: 143

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , | Comments Off on Thông báo V/v Đăng ký môn học HK1 năm học 2017-2018