THÔNG BÁO V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Các b?n sinh viên ch?a hoàn thành ngh?a v? h?c phí trong H?c k? 2 n?m h?c 2017-2018 xem chi ti?t thông báo: t?i ?ây.

Hits: 29

Thông báo V/v thu học phí Học kỳ I Năm học 2017 – 2018

B?ng t?ng h?p N? h?c phí & h?c l?i các l?p ??n h?t ngày 30/06/2017: xem t?i ?ây.

Hits: 492

Quyết định V/v Ban hành mức thu học phí năm học 2017-2018

CV DEN 294_Page_2

– Ph? l?c 1 ?ính kèm theo Quy?t ??nh s? 464/Q?-HV: xem chi ti?t t?i ?ây.

Hits: 40