THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông C? s? t?i TPHCM trân tr?ng thông báo tuy?n d?ng gi?ng viên c? h?u n?m 2017 nh? sau: xem thông tin chi ti?t.

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

CV NOIBO 307_Page_1

 • M?u Phi?u ??ng ký ?? tài NCKH c?p SV: t?i ?ây.
 • M?u ?? c??ng NCKH c?p Sinh viên: t?i ?ây.

 

 

Danh sách SV Hệ ĐH Chính quy Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 đủ điều kiện dự thi và thi lại tốt nghiệp trong kỳ thi 11/2016

Các b?n sinh viên xem thông tin chi ti?t:  “Quy?t ??nh V/v Phê duy?t Danh sách SV H? ?H Chính quy Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 ngành Công ngh? thông tin, Công ngh? K? thu?t ?i?n ?i?n t?, K? thu?t ?i?n t? truy?n thông, K? toán, Qu?n tr? Kinh doanh ?? ?i?u ki?n d? thi và thi l?i t?t nghi?p trong k? thi 11/2016″ và Danh sách sinh viên kèm theo: t?i ?ây.

– Ngành K? thu?t ?i?n t? truy?n thông, h? ??i h?c: 10 sinh viên (danh sách kèm theo)

Thông tin tuyển dụng: Công ty Cổ phần KASATI

Công ty c? ph?n KASATI là m?t thành viên c?a T?p ?oàn B?u chính Vi?n thông (VNPT Group) (http://www.kasati.com.vn). Công ty CP KASATI chuyên cung c?p d?ch v? vi?n thông cho các nhà khai thác m?ng di ??ng, các nhà cung c?p d?ch v? tho?i và phi tho?i, các hãng vi?n thông n?i ti?ng trong và ngoài n??c.
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh trong th?i gian t?i, Công ty có nhu c?u tuy?n d?ng các k? s? và k? thu?t viên ?i?n t? – Vi?n thông làm vi?c t?i TP HCM.
Các b?n ?ng viên vui lòng xem thông tin tuy?n d?ng chi ti?t: t?i ?ây.

Thông tin Tuyển dụng: Công ty TNHH TMDV VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

a

 

Thiên là Công ty chuyên s?n xu?t, thi công, l?p ??t, b?o d??ng các tr?m thu phát sóng vi?n thông và là Nhà cung c?p các d?ch v? T? v?n, Ch?m sóc khách hàng chuyên nghi?p qua ?i?n tho?i cho các nhà m?ng Vietnamobile, Gmobile; VPBank – FE Credict; Samsung Vi?t Nam, LAZADA,…

Chúng tôi c?n tuy?n g?p  40 NHÂN VIÊN K? THU?T ?I?N T? VI?N THÔNG

THÔNG TIN V? CÔNG VI?C VÀ CÁC CH? ?? CHÍNH SÁCH

1. Mô t? công vi?c:

 • Giám sát ki?m soát ch?t l??ng kh?o sát, l?p ??t thi?t b?, c?u hình và phát sóng thi?t b? BTS, Node B 3G, 4G, Microwave;
 • Ki?m soát ti?n ?? công vi?c hàng ngày, tu?n, tháng ??m b?o m?c tiêu yêu c?u c?a khách hàng.
 •  Thi?t l?p các m?i quan h? t?t v?i ??i ng? k? thu?t c?a khách hàng.
 • H? tr? t?t k? thu?t , BTS, Node B 3G, 4G, Microwave t? xa cho subcon.
 • Tri?n khai, kh?o sát, l?p ??t, c?u hình và ?ng c?u thi?t b? BTS, Node B 3G, 4G, Microwave.
 • Làm vi?c ch?t ch? v?i qu?n lý Công ty và qu?n lý c?a khách hàng, ch?p hành t?t l?nh ?i?u ??ng công tác.
 • H??ng d?n v?n hành và ?ào t?o s? d?ng thi?t b? BTS, Node B, Microwave cho Subcon.
 • Làm vi?c t?i TP. HCM và Công tác các t?nh khu v?c phía Nam.

2.  Th?i gian làm vi?c:

 • Th?i gian làm vi?c: theo gi? hành chính
  • Sáng: t? 8h00 – 12h00
  • Chi?u: t? 13h30 – 17h30

3. Yêu c?u:

 • T?t nghi?p t? Trung c?p tr? lên ho?c t??ng ???ng; chuyên ngành ?i?n t? vi?n thông, ?i?n – ?i?n T?;
 • S? d?ng thành th?o Autocad;
 • S? d?ng thành th?o vi tính v?n phòng nh?: Word, Excel, Outlook…
 • ?u tiên ?ng viên:
  • T?t nghi?p t? các tr??ng H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, ??i h?c Bách Khoa, ??i h?c Khoa h?c t? nhiên, ??i h?c giao thông v?n t?i, ??i h?c S? ph?m K? thu?t;
  • Có kinh nghi?m làm vi?c trong ngành vi?n thông di ??ng. ??c bi?t t?ng làm các công vi?c kh?o sát, thi công l?p ??t thi?t b? vi?n thông (viba, truy?n d?n, ngu?n,…), phát sóng, t?i ?u, ?ng c?u thông tin m?ng di ??ng

4. Quy?n l?i:

 • Thu nh?p th?a thu?n v?i m?c t? 7 – 10 tri?u ??ng (tùy kinh nghi?m).
 • ???c h? tr? các chi phí ?i công tác theo ch? ?? c?a công ty.
 • ???c tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngh? L?, phép n?m, và các ch? ?? khác theo quy ??nh c?a B? lu?t Lao ??ng và quy ??nh c?a Công ty;
 • Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng và thân thi?n, c? h?i th?ng ti?n.

5. H? s?:

 • ??n xin vi?c, S? y?u lý l?ch;
 • H? kh?u, CMND;
 • B?ng c?p; Gi?y khám s?c kh?e;
 • 2 ?nh 3×4.

Vui lòng g?i h? s?:

 • N?p qua Email: tuyendung@thientu.com.vn;
 • Ho?c n?p tr?c ti?p t? Th? 2 ??n Th? 6 t?i: Phòng HCNS – S? 8 Nguy?n Th? Hu?nh, P.8, Q Phú Nhu?n, TP. HCM.
 • ?i?n tho?i liên h?: 08.39975966 – 102 ho?c 0916194647

Thông báo đóng học phí năm học 2016-2017 – Lần 2

C?n c? vào thông báo s? 278/TB-HVCS ngày 24/10/2016, HVCS gia h?n th?i gian ?óng h?c phí ??n h?t ngày 15/11/2016.

Các b?n sinh viên c? g?ng hoàn thành vi?c ?óng h?c phí ?úng h?n. Trung tâm Kh?o thí & ?BCLGD s? l?p Danh sách Thi ??t 2 theo  Danh sách sinh viên ?óng h?c phí.

Các b?n sinh viên vui lòng xem thông báo chi ti?t: ? ?ây.

Thông báo tuyển sinh viên tham gia NCKH tại Lab Thông Tin Vô Tuyến HVCS

THÔNG BÁO TUY?N SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN C?U KHOA H?C

http://ft.ptithcm.edu.vn/bo-mon/lab-thong-tin-vo-tuyen

Lab Thông tin Vô tuy?n vô tuy?n t?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh là m?t trong nh?ng Lab nghiên c?u lý thuy?t hàng ??u t?i Vi?t Nam ??nh h??ng nghiên c?u các v?n ?? liên quan ??n thông tin vô tuy?n, ??c bi?t ? l?p v?t lý. Lab ?ã th?c hi?n thành công nhi?u d? án nghiên c?u c?p nhà n??c, c?p b?, và thành ph? H? Chí Minh, và công b? nhi?u trong công trình khoa h?c trong và ngoài n??c, xem thêm t?i: http://hcm.ptit.edu.vn/staff/~baovnq/index.html

Nh?m m?c ?ích nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, nghiên c?u  khoa h?c và giúp hình thành c?ng ??ng nghiên c?u khoa h?c trong sinh viên ?ang theo h?c t?i HVCS, Lab Thông tin Vô tuy?n tuy?n các b?n sinh viên ?am mê nghiên c?u khoa h?c tham gia vào Lab v?i nh?ng m?c tiêu nh? sau:

 • Các b?n sinh viên c? h?i tham gia nghiên c?u khoa h?c chuyên nghi?p và giao l?u h?c h?i v?i các chuyên gia ??u ngành.
 • Nâng cao các k? n?ng m?m c?ng nh? hình thành k? n?ng làm vi?c và t? duy ??c l?p.
 • Các b?n sinh viên ???c trang b? ki?n th?c chuyên sâu v? chuyên ngành vô tuy?n, chuyên ngành m?ng vi?n thông, ??c bi?t v? các m?ng truy?n thông vô tuy?n th? h? m?i.
 • Các k?t qu? nghiên c?u ??t ???c phát tri?n thành ?? tài nghiên c?u khoa h?c c?p sinh viên, tham gia các cu?c thi v? khoa h?c công ngh??? án t?t nghi?p
 • H? th?c t?p t?t nghi?p, ??nh h??ng công vi?c và nghiên c?u sau ??i h?c.

Các h??ng nghiên c?u lý thuy?t và th?c nghi?m: 

 • Thu th?p n?ng l??ng vô tuy?n
 • B?o m?t l?p v?t lý
 • Vô tuy?n nh?n th?c
 • K? thu?t chuy?n ti?p
 • Truy?n thông h?p tác
 • M?ng vi?n thông và ?ng d?ng
 • M?ng quang-vô tuy?n
 • Công ngh? cho m?ng vô tuy?n th? h? 5G
 • Thành ph? thông minh…

??i t??ng: Các b?n sinh viên ?ang theo h?c t?i HVCS.

??a ?i?m nghiên c?u: Phòng B02 Lab Thông Tin Vô tuy?n t?i H?c vi?n C? S? Qu?n 1.

Gi?ng viên h??ng d?n:

??ng ký (qua Google form): https://goo.gl/forms/P9X4utPhr27hxGF12

Thư mời: Tham dự Diễn đàn “Khởi nghiệp và Phát triển nghề nghiệp cho Thanh niên – Kết nối Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

CV DEN 775_Page_3

 • M?u Phi?u ??ng ký Tham d?: ? ?ây.

 

Thông tin học bổng: Cơ hội nhận học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Hàn Quốc

Opportunity for MS and PhD in South Korea

Networking Lab of Kyung Hee University (KHU), South Korea is looking for applications from bright and enthusiastic students intending to pursue research-based higher study on communications and networking for the upcoming spring semester, which will be started from March 2015

Few words about Networking Lab, Kyung Hee University:

Networking Lab has commenced its expedition towards immense realm of research in the field of communications and advanced networking in the year 1999, under the guidance of Professor Choong Seon Hong. Since then this lab is performing quality research in this area. Mission of the lab is to perform innovative research in the areas of Internet networking. Members of the lab are investigating wireless/mobile & Future Internet such as routing protocols and algorithms, transport & MAC layer protocols, resource management & service protocols, performance evaluations of networking systems, mobile communication systems, network control & management, network security and so on. Research environment of the lab is a combination of earnest endeavor of quality students from different countries sharing a wide variety of state-of-the-art of technological knowledge. We strongly believe that our dedicated effort will certainly add values to operation towards improving the environment of information and communication technology (ICT).

Goals:

· Conduct high quality research in emerging areas of wireless networking, mobile computing, multimedia communications, network security, Future Internet, cloud computing and IoT Services.
· Disseminate research results through journal and conference publications, technical reports, and public domain software.
· Train students and personnel in state-of-the-art networking technology. Develop workforce to meet needs of the “Networking Corridor” in the World.
· Interact with industries and research organizations for collaborations, technology transfer, student internships and placements.
· Work on the state-of–the-art research projects for industries.
· Foster interdisciplinary research programs.

Ongoing research areas:

1. Wireless/Mobile Networking
2. Cognitive Radio Networks
3. Network Security
4. Ad hoc Networks
5. Future Internet Issues (CCN, SDN, Cloud Computing, etc)
6. Body Sensor Networks
7. Machine to Machine Networks
8. IoT (Internet of Things) Services
9. Network Management
10. Web Services
11. Software Platforms
12. Software Defined Networking/Network Function Virtualization
13. 5G Networking
14. Cloud Computing
15. Data Center Network
16. Vehicular Networking

For more information, please visit our site http://networking.khu.ac.kr

Funding:

Networking lab offers the following schemes to support educational and living expenses:

1. Monthly scholarship for the students

i. During MS Course : 7,00,000 KRW
ii. During PhD Course 1,000,000 KRW

2. Full tuition fees for both MS and PhD Courses
3. Government Health Insurance
4. Full support to expenditures for attending international conferences

*We believe that the above scholarship is not short for living in Korea.

Opportunities:
Students completing their PhDs from Networking Lab might get the following opportunities

1. Continuing post-doctoral research
2. Employment opportunity at Korean IT companies, universities, research institutes, etc.

Eligibility:
To qualify primarily for the scholarship, applicants should have:

· For MS leading PhD Candidates:

o BS or BE in the field related to Information and Computer Engineering Technologies or Electronic Engineering.
o Preferably IELTS band score 6.0 or Equivalent TOEFL score (213 CBT) or corresponding English capability
o Excellent academic back ground, preferably CGPA 3.5 and above

· For PhD Candidates:

o MS, MCS or M.Sc. in the field related to Information and Communication Technologies
o Preferably IELTS band score 6.0 or Equivalent TOEFL score (213 CBT) or corresponding English capability
o Excellent academic back ground, preferably CGPA 3.5 and above
o Preference will be given to the candidates having publications in well-known conferences and journals

· Documents from all candidate students will be scrutinized first and a small number of them will be contacted for further documents. The final notification will be given by December 15, 2014

Interested candidates are requested to e-mail cshong@khu.ac.kr along with the following documents ASAP.

1. Academic curriculum vita
2. Field of interest not more than 100 words
3. Scanned copy of certificates, transcripts, documents that prove other stated qualifications.

For further assistance and information, e-mail to any of the following addresses: cshong@khu.ac.kr

[TTTN] THÔNG BÁO CHẤM BÁO CÁO TTTN LỚP TỪ XA HỆ 5 NĂM KHÓA 2012-HỆ 2.5 NĂM KHÓA 2014

Thân g??i sinh viên va? l??p tr???ng.

Khoa thông ba?o nga?y châ?m ba?o ca?o TTTN nh? sau:

 • Nga?y nô?p quyê?n: nga?y 19/10/2016 (n?p trong bu?i sáng t?i Qu?n 1)
 • Nga?y châ?m ba?o ca?o: 8h sa?ng nga?y 21/10/2016 t?i Qu?n 1.
 • Hình th?c thi: v?n ?áp

Phòng và danh sách nhóm: xem t?i ?ây.

L??p tr???ng tâ?p h??p quyê?n ba?o ca?o g??i vê? Khoa (L?u y?: Quyê?n ba?o ca?o pha?i co? ?ê? c??ng ba?n chi?nh + Giâ?y xa?c nhâ?n co? ?o?ng dâ?u ky? tên)

?a?i diê?n VP Khoa VT.

Thông tin tuyển dụng: Công ty CP KASATI

Công ty c? ph?n KASATI là m?t thành viên c?a T?p ?oàn B?u chính Vi?n thông (VNPT Group) (http://www.kasati.com.vn). Công ty CP KASATI chuyên cung c?p d?ch v? vi?n thông cho các nhà khai thác m?ng di ??ng, các nhà cung c?p d?ch v? tho?i và phi tho?i, các hãng vi?n thông n?i ti?ng trong và ngoài n??c.
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh trong th?i gian t?i, Công ty có nhu c?u tuy?n d?ng các k? s? và k? thu?t viên ?i?n t? – Vi?n thông làm vi?c t?i TP HCM.
Các b?n ?ng viên vui lòng xem thông tin tuy?n d?ng chi ti?t: t?i ?ây.

Lịch thi: ĐHTX khóa 2013 hệ 5 năm lần 1 HK6 và ĐHTX khóa 2013 hệ 5 năm lần 2 HK5

Quý Th?y Cô và các anh ch? sinh viên vui lòng xem th?i khóa bi?u chi ti?t: 

 

 

1 2 3