HỌC VIỆN CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH SẼ ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ ATC 2018

Trong ngày 19 tháng 10 n?m 2017, Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách H?c Vi?n C? S?, ?ã có m?t t?i thành ph? Quy Nh?n ?? tham d? H?i ngh? qu?c t? v? các công ngh? tiên ti?n trong truy?n thông (ATC) 2017 t? ngày 18 ??n 20/10/2017. ?ây là H?i ngh? qu?c t? th??ng niên do Hi?p h?i ?i?n t? Vi?n thông Vi?t Nam, Phân h?i Vi?n thông c?a IEEE kh?i x??ng và ch? trì và ??i H?c Quy Nh?n ??ng cai t? ch?c n?m 2017. H?i ngh? ATC t? ch?c l?n ??u vào n?m n?m 2008.

H?i th?o ATC 2017 có m?c tiêu t?o ra di?n ?àn qu?c t? ?? trao ??i khoa h?c và công ngh? gi?a các nhà khoa h?c Vi?t Nam và th? gi?i trong l?nh v?c ?i?n t?, truy?n thông và l?nh v?c liên quan; thúc ??y ho?t ??ng nghiên c?u và ?ào t?o ngu?n nhân l?c công ngh? ?i?n t?, công ngh? thông tin và truy?n thông t?i các tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u t?i Vi?t Nam và qu?c t?. T?i h?i th?o n?m nay, 60 báo cáo s? ???c trình bày và ?ón g?n 150 ng??i tham d?.

V?i h?i ngh? ATC, ?ây là l?n th? 2 H?c Vi?n ??ng cai t? ch?c và l?n th? nh?t H?c Vi?n C? S? tr?c ti?p t? ch?c. Trong n?m 2018, H?c Vi?n C? S? t? ch?c ??n 3 h?i ngh? qu?c t? IEEE bao g?m SigTelCom 2018, ATC 2018 và KSE 2018 ?ã kh?ng ??nh v? th? H?c vi?n là ??n v? nghiên c?u, ?ào t?o tr?ng ?i?m c?a B? TT&TT và tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m qu?c gia trong l?nh v?c ICT.

Hits: 257

Khoa Viễn Thông 2 họp triển khai công tác và kế hoạch cho năm học mới 2017-2018

Vào ngày 18 tháng 8 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã h?p Khoa ?? tri?n khai công tác và k? ho?ch cho n?m h?c m?i 2017-2018. Tham d?  cu?c h?p có Phó Giám ??c Tân H?nh và ??i di?n các phòng ban ch?c n?ng c?a H?c Vi?n C? S?.

??i di?n cho Khoa Vi?n Thông 2, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa, ?ã trình bày k? ho?ch ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, và các công vi?c tr?ng tâm khác c?a Khoa trong n?m h?c m?i 2017-2018.

Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách HVCS t?i TP. H? Chí Minh, ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a các Th?y/Cô c?a Khoa trong công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c và l?u ý ??n công tác h?c t?p nâng cao trình ?? và công tác ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o ?? ?áp ?ng ngu?n nhân l?c c?a xã h?i trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p 4.0.

Hits: 753

Chương Trình Giao Lưu Giữa Sinh Viên Đại Học Rennes, Polytech Lille Với Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh

s

Chuy?n ?i dã ngo?i th?c t? t?i ??a ??o C? Chi c?a sinh viên Pháp và sinh Khoa Vi?n Thông 2

Theo khuôn kh? h?p tác ???c ký k?t gi?a ??i H?c Rennes, ??i H?c PolyTech Lille, và H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS), HVCS ?ã ?ón 18 b?n sinh viên Pháp ??n th?c t?p và trao ??i v?i các sinh viên c?a HVCS.

Ch??ng trình th?c t?p kéo dài 10 tu?n, các b?n sinh viên Pháp có c? h?i th?c t?p d??i s? h??ng d?n c?a các Th?y/Cô Khoa Vi?n Thông thu?c l?nh v?c m?ng vi?n thông, m?ng vô tuy?n th? h? m?i, và các ?ng d?ng IoT. Bên c?nh ?ó, các b?n sinh viên t? Pháp còn có nh?ng ho?t ??ng ngo?i khoá giao l?u v?i các b?n sinh viên H?c vi?n, t?ng c??ng c? h?i giao l?u h?c h?i l?n nhau v? ngo?i ng?, ki?n th?c và v?n hoá gi?a các sinh viên Vi?t Nam và Pháp. ?ây c?ng s? là m?t tr?i nghi?m th?c t? cho các b?n sinh viên Pháp tìm hi?u v? con ng??i, v?n hoá, và ?m th?c t?i TP. H? Chí Minh nói riêng và Vi?t Nam nói chung

?ây là n?m ??u tiên ch??ng trình trao ??i sinh viên b?t ??u và s? ???c ti?p t?c trong các n?m ti?p theo. Khoa Vi?n Thông ?ang ph?n ??u tr? thành ?i?m ??n lý t??ng trong nghiên c?u và h?p tác không nh?ng c?a các sinh viên qu?c t? mà còn các nhà khoa h?c qu?c t?.

Hits: 18

“Ngày Hội thảo Khoa học Sinh viên” tại Học viện Cơ sở năm 2017 nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Học viện và Ngày Khoa học Công nghệ 18/05/2017

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, H?c Vi?n nói chung và H?c Vi?n C? S? nói riêng ?ã ??y m?nh công tác nghiên c?u khoa h?c, th?c hi?n g?ng k?t ?ào t?o và nghiên c?u, nghiên c?u và chuy?n giao công ngh? và ?óng góp nhi?u ho?t ??ng h?c thu?t cho c?ng ??ng khoa h?c .

Th?c hi?n ch? ??o c?a Phó Giám ??c H?c vi?n Ph? trách H?c vi?n C? s?, H?c vi?n C? s? t? ch?c "Ngày H?i Th?o Khoa H?c Sinh Viên" nh?m công b? và ph? bi?n k?t qu? các công trình nghiên c?u khoa h?c c?a Sinh viên H?c vi?n C? s? nhân d?p chào m?ng ngày K? ni?m 20 n?m ngày thành l?p H?c vi?n và Ngày Khoa h?c Công ngh? 18/05/2017.

H?i th?o là m?t di?n ?àn h?u ích ?? các gi?ng viên, sinh viên trao ??i và th?o lu?n nh?ng v?n ?? lý lu?n v? ch?t l??ng h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c c?a sinh viên, qua ?ó n?m ???c th?c tr?ng và ?? xu?t các gi?i pháp kh? thi nh?m nâng cao ch?t l??ng h?c t?p, ho?t ??ng ngo?i khóa, ??c bi?t nh?m công b? và ph? bi?n k?t qu? các công trình nghiên c?u khoa h?c c?a Sinh viên H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông cho sinh viên chuyên ngành. Vào lúc 7 gi? 30 ngày 08 tháng 05 n?m 2017, H?i th?o di?n ra t?i H?i tr??ng 2A08, v?i n?i dung tr?ng tâm dành cho các sinh viên báo cáo viên trình bày báo cáo chuyên ?? các ngành thu?c khoa CNTT, QTKD,  ?i?n t? và Vi?n thông.

C? th?, các b?n sinh viên Khoa Vi?n thông 2 báo cáo 03 chuyên ??:

 1. Thi?t l?p b?n ?? xung quanh b?ng vi?c s? d?ng Matlab và Arduino – Lê Công Tu?n và Nguy?n Hoài Nam
 2. V? d? li?u th?c c?a c?m bi?n nhi?t ?? s? d?ng Arduino và Matlab – T?ng Th? Xuân và Nguy?n Lê Thu?t
 3. T?o vùng d? li?u d?a trên ??m s? ng??i truy c?p b?ng vi?c s? d?ng Matlab – Phan Pha Nin và Tr??ng Công Hi?u

w

Nhóm báo cáo ?? tài

H?i  th?o Khoa h?c Sinh viên là m?t ho?t ??ng thi?t th?c và h?u ích cho sinh viên trong h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, thi?t th?c  giúp sinh viên, gi?ng viên nâng cao ???c ch?t l??ng h?c t?p và gi?ng d?y c?a mình th??ng xuyên h?n, ??c bi?t là khi hình th?c h?c t?p ?ã thay ??i r?t nhi?u t? cách th?c h?c theo ph??ng pháp niên ch? sang hình th?c h?c tín ch?. H?i th?o ?ã nh?n ???c r?t nhi?u ?óng góp c?a các gi?ng viên và sinh viên. 

K?t thúc h?i th?o, nhà tr??ng tuy?n ch?n m?t s? ?? tài tiêu bi?u ?? tham d? H?i th?o ti?p theo vào ngày 11 tháng 5 t?i Hà N?i.

Hits: 28

Buổi giao lưu tư vấn và trao đổi chuyên môn với các bạn sinh viên của Đoàn doanh nhân Mỹ của tổ chức REI-VietNam  

Vào sáng ngày 17/4 và 18/04/2017, ?oàn doanh nhân M? c?a t? ch?c REI-VietNam, do Bà Suzanne Thornton Garrett làm tr??ng ?oàn, ?ã ??n H?c Vi?n C? S? t? v?n và trao ??i chuyên môn v?i các b?n sinh viên ?ang h?c t?p t?i ?ây. T? ch?c trao ??i ngu?n nhân l?c qu?c t? REI (International Resource Exchange International) ???c bi?t t?i là m?t t? ch?c giáo d?c phi l?i nhu?n qu?c t? ?ã ho?t ??ng t?i Vi?t Nam b?t ??u t? n?m 1992, v?i m?c tiêu “?ào t?o nhân l?c ?? ki?n thi?t ??t n??c” (“build people to build a nation”). T?i Vi?t Nam, REI-VietNam là v?n phòng qu?n lý d? án c?a t? ch?c REI v?i s? m?nh khuy?n khích, trang b? và t?ng c??ng k? n?ng cho các b?n tr? t??ng lai là r??ng c?t trong các ngành chi?n l??c c?a Vi?t Nam.

a

C? th?, ch? ?? c?a hai bu?i giao l?u bao g?m: (1) “Becoming a Person of Influence”, do Bà Merrily Madero trình bày, v?i n?i dung chính ?? c?p ??n cách c? x? c?a ng??i lao ??ng ??i v?i c?p qu?n lý, ??ng nghi?p và nhân viên d??i quy?n. Ng??i lao ??ng c?n trang b? các k? n?ng ?? gây ?n t??ng t?t và nh?ng ?i?u nên tránh trong quá trình th?c t?p c?ng nh? làm vi?c trong môi tr??ng doanh nghi?p; (2) “The Ideal Team Player”, do Bà Cheryl Meredith trình bày, v?i n?i dung chính t? v?n và trao ??i v? cách làm vi?c nhóm ?? ??t ???c hi?u qu? cao nh?t. K? n?ng làm vi?c nhóm, y?u t? ?em l?i thành công trong cu?c s?ng c?a m?i ng??i chúng ta, là t?ng h?p c?a nhi?u k? n?ng quan tr?ng: k? n?ng giao ti?p, k? n?ng l?ng nghe, k? n?ng l?p k? ho?ch…

K?t thúc bu?i giao l?u, Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n ph? trách H?c vi?n C? s? – ?ã c?m ?n ?oàn doanh nhân REI-VietNam ?ã dành cho sinh viên H?c vi?n bu?i giao l?u b? ích và ??ng th?i mong mu?n h?p tác h?n n?a v?i REI-VietNam ?? mang ??n nhi?u ch??ng trình giao l?u giúp t?ng k? n?ng m?m cho các b?n sinh viên.

————————————————————————————————————-

V?n phòng REI xin g?i ???ng link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL, nh?m thu nh?n ý ki?n ph?n h?i c?a Th?y Cô tham d? ch??ng trình, Anh Ch? ?i?u ph?i- t? ch?c và các b?n sinh viên và h?c viên ?ã tham gia ch??ng trình t? ngày 17-20/4.

S? ?óng góp ý ki?n ph?n h?i cho ch??ng trình là ?i?u r?t mong mu?n c?a Ban t? ch?c, và c?ng là m?t trong nh?ng ?i?u ki?n ?? ch??ng trình h?p tác s?p t?i c?a REI v?i các ??n v? ??t hi?u qu? h?n. 

V?y kính mong nh?n ???c s? ph?i h?p c?a các Th?y Vô và các b?n sinh viên ngay sau khi m?i l?p k?t thúc. 

Trân tr?ng c?m ?n s? ph?i h?p c?a các Th?y Cô và các Anh Ch?! 

??i ?i?n V?n Phòng REI

————————————————————————————————————-

Hits: 27

Thông tin tuyển sinh Đại học 2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TPHCM

1. Thông Tin V? H?c vi?n

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông là tr??ng ??i h?c công l?p tr?c thu?c B? Thông tin và Truy?n thông bao g?m 2 C? s? ?ào t?o t?i Hà N?i và TP. H? Chí Minh, các Vi?n nghiên c?u khoa h?c – chuy?n giao công ngh? ??u ngành trong l?nh v?c vi?n thông, công ngh? thông tin và truy?n thông.

H?c vi?n là c? s? ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và công ngh? có c? c?u ?a ngành, ?a l?nh v?c, ch?t l??ng cao, trong ?ó t?p trung vào l?nh v?c Vi?n thông, Công ngh? thông tin và Truy?n thông (ICT – luôn là th? m?nh c?a H?c vi?n v?i 20 n?m kinh nghi?m g?n k?t ch?t ch? ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c và nhu c?u ngu?n nhân l?c c?a doanh nghi?p); có ch??ng trình, n?i dung, ph??ng pháp ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c tiên ti?n; có ??i ng? cán b? gi?ng d?y, nghiên c?u trình ?? cao; có ??i ng? cán b? qu?n lý chuyên nghi?p và ??ng b?; k?t h?p ch?t ch? gi?a ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c và tri?n khai ?ng d?ng, gi?a khoa h?c và công ngh? ?? ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao và b?i d??ng nhân tài khoa h?c, công ngh?; ??nh h??ng phát tri?n thành ??i h?c nghiên c?u ngang t?m v?i các ??i h?c có uy tín trong khu v?c và trên th? gi?i.

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ho?t ??ng theo c? ch? t? ch?, t? ch?u trách nhi?m cao; ch?u s? qu?n lý Nhà n??c c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? giáo d?c và ?ào t?o, c?a B? Thông tin và Truy?n thông v? c? c?u t? ch?c và chuyên môn theo quy ??nh c?a Chính ph? và phù h?p v?i pháp lu?t. Các c? s? ?ào t?o, vi?n nghiên c?u, trung tâm b?i d??ng ?ào t?o b?i d??ng ng?n h?n thu?c H?c vi?n có quy?n t? ch? cao, co? t? cách pha?p nhân ???c quy ??nh trong Lu?t Giáo d?c, Lu?t Giáo d?c ??i h?c.

S? m?ng

Là tr??ng tr?ng ?i?m qu?c gia trong l?nh v?c ICT, ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao, trình ?? cao, b?i d??ng nhân tài; nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh? và chuy?n giao tri th?c ?a ngành, ?a l?nh v?c, ??c bi?t trong l?nh v?c vi?n thông, công ngh? thông tin và truy?n thông; góp ph?n xây d?ng, phát tri?n và b?o v? ??t n??c; làm nòng c?t trong h? th?ng giáo d?c ??i h?c Vi?t Nam.

T?m nhìn t?i n?m 2020

Tr? thành c? s? giáo d?c ??i h?c ??nh h??ng nghiên c?u, ?a ngành, ?a l?nh v?c có tính h?i nh?p cao, trong ?ó, m?t s? khoa, vi?n nghiên c?u thu?c các l?nh v?c khoa h?c công ngh? cao nh? vi?n thông, công ngh? thông tin ??t trình ?? tiên ti?n Châu Á.

“… PTIT k?t n?i tri th?c và mang ??n cho ng??i h?c s? tr??ng thành v? nhân cách và n?ng l?c”

2. Thông tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2017

2.1. ??i t??ng tuy?n sinh: Các thí sinh ?ã t?t nghi?p Trung h?c ph? thông (theo hình th?c giáo d?c chính quy ho?c giáo d?c th??ng xuyên) ho?c ?ã t?t nghi?p trung c?p (ng??i t?t nghi?p trung c?p nh?ng ch?a có b?ng t?t nghi?p THPT ph?i có ch?ng ch? công nh?n hoàn thành các môn v?n hóa trong ch??ng trình giáo d?c THPT); và tham d? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2017 v?i các bài thi/môn theo t? h?p t??ng ?ng các ngành c?a H?c vi?n.

2.2. Ph?m vi tuy?n sinh: H?c vi?n tuy?n sinh trên ph?m vi c? n??c.

2.3. Ph??ng th?c xét tuy?n:

– H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ch? s? d?ng duy nh?t k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2017 ?? th?c hi?n xét tuy?n thí sinh trúng tuy?n vào ??i h?c;

– Thí sinh ??ng ký xét tuy?n theo ngành và theo m?t trong các t? h?p môn thi t??ng ?ng;

– Không gi?i h?n s? ngành khi thí sinh ??ng ký xét tuy?n nh?ng ph?i s?p x?p nguy?n v?ng theo th? t? ?u tiên t? cao xu?ng th?p (nguy?n v?ng 1 là nguy?n v?ng cao nh?t).

Quý Ph? huynh và h?c sinh vui lòng tham kh?o thông tin tuy?n sinh chi ti?t t?i website:

To roi 2017 D2 hieu chinh phu luc thi_final_Page_1

To roi 2017 D2 hieu chinh phu luc thi_final_Page_2

Hits: 1366

Thông báo Tuyển dụng giảng viên, giảng viên nghiên cứu viên năm 2017

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, C? s? t?i Tp.HCM trân tr?ng thông báo tuy?n d?ng gi?ng viên c? h?u n?m 2017, c? th? nh? sau:

I. V? trí tuy?n d?ng

 1. Gi?ng viên gi?ng d?y các nhóm môn: Ti?ng Anh, Toán h?c và ?ng d?ng, Khoa h?c máy tính, H? th?ng thông tin, Công ngh? ph?n m?m, An toàn thông tin, M? thu?t, Thi?t k? phát tri?n game, Vi?n thông, K? toán, Marketting
 2. Gi?ng viên – kiêm Nghiên c?u viên l?nh v?c ICT (Công ngh? thông tin và truy?n thông)

II. ??a ?i?m làm vi?c: t?i C? s? ?ào t?o Tp.HCM, H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (???ng Man Thi?n, Ph??ng Hi?p Phú,Qu?n 9, Tp.HCM và s? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?a Kao, Qu?n 1, Tp.HCM).

III. Thông tin ??i t??ng tuy?n d?ng

1. Gi?ng viên

a. Mô t? công vi?c, nhi?m v?

 • Tham gia xây d?ng k? ho?ch, n?i dung, ch??ng trình ?ào t?o; xây d?ng giáo trình, bài gi?ng; ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y, ki?m tra ?ánh giá k?t qu? h?c t?p, rèn luy?n c?a sinh viên, h?c viên
 • Gi?ng d?y, h??ng d?n t?t nghi?p, ?ánh giá ?? án, khóa lu?n, lu?n v?n, lu?n án ch??ng trình ?ào t?o theo k? ho?ch ?ào t?o
 • T? ch?c và tham gia các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c; vi?t và tham gia báo cáo khoa h?c t?i các h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c; tham gia tri?n khai các ho?t ??ng ?ào t?o b?i d??ng, chuy?n giao công ngh?
 • Th?c hi?n các nhi?m v? khác theo quy ??nh v? nhi?m v? c?a gi?ng viên.

b. V? trí, tiêu chu?n, ?i?u ki?n tuy?n d?ng

 Noi dung thong bao tuyen dung dot 1.2017 new_Page_1Noi dung thong bao tuyen dung dot 1.2017 new_Page_2

2. Gi?ng viên kiêm nghiên c?u viên

a. Mô t? công vi?c, nhi?m v?

 • Th?c hi?n các nhi?m v? c?a gi?ng viên, ??c bi?t v?i nhi?m v? gi?ng d?y: th?c hi?n t?i ?a 100%, t?i thi?u 50% ??nh m?c gi?ng d?y quy ??nh (270 gi?).
 • Th?c hi?n nhi?m v? nghiên c?u khoa h?c ho?c d? án khoa h?c công ngh?: ngoài th?i gian gi?ng d?y trên l?p, gi?ng viên kiêm nghiên c?u viên s? làm vi?c gi? hành chính ho?c theo th?i gian c?a d? án ??i v?i nh?ng nhi?m v? nghiên c?u khoa h?c và các d? án khoa h?c công ngh? các c?p cho H?c vi?n c? s?.

b. V? trí, tiêu chu?n, ?i?u ki?n tuy?n d?ng

 Noi dung thong bao tuyen dung dot 1.2017 new_Page_3

 

H? s? d? tuy?n :

 • ??n xin vi?c (b?n vi?t tay trên 1 trang kh? A4)
 • B?n tóm t?t quá trình h?c t?p, kinh nghi?m công tác
 • S? y?u lý l?ch có dán ?nh 4×6cm ???c chính quy?n ??a ph??ng ho?c ??n v? ?ang công tác xác nh?n (trong vòng 6 tháng tính ??n th?i ?i?m n?p h? s?)
 • Gi?y khám s?c kh?e c?a b?nh vi?n ?a khoa theo quy ??nh
 • B?n sao (công ch?ng ho?c ch?ng th?c): CMND, gi?y khai sinh, h? kh?u, các v?n b?ng, ch?ng ch?, b?ng ?i?m các b?c t? b?c ??i h?c (tr??ng h?p v?n b?ng ?ào t?o do c? s? n??c ngoài c?p ph?i ???c công ch?ng d?ch thu?t sang ti?ng Vi?t)
 • Lý l?ch khoa h?c (n?u có)
 • Các minh ch?ng nghiên c?u gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c khác (n?u có)
 • Các gi?y t?, h? s? (b?n phôtô) liên quan ??n tiêu chu?n, ?i?u ki?n ?u tiên xét tuy?n d?ng (n?u có).

* L?u ý: H?c vi?n không tr? l?i h? s? n?u ?ng viên không trúng tuy?n.

IV. Th?i gian và hình th?c tuy?n d?ng: xét tuy?n theo 2 vòng:

 • Vòng 1: Xét h? s? trên c? s?: trình ??, k?t qu?/thành tích h?c t?p/nghiên c?u, kinh nghi?m tích l?y ?ng viên và s? phù h?p v?i ngành h?c, ngành ?ào t?o;
 • Vòng 2: Các ?ng viên có h? s? ?? ?i?u ki?n s? ???c m?i tham d? vòng ki?m tra, sát h?ch g?m: ph?ng v?n trao ??i, ?ánh giá n?ng l?c chuyên môn, ngo?i ng?, kh? n?ng s? ph?m, gi?ng th?.

V. Th?i gian, ??a ?i?m và hình th?c n?p h? s?

 • Hình th?c n?p: tr?c ti?p (trong gi? hành chính) ho?c g?i theo ???ng B?u ?i?n. ??i v?i các ?ng viên ? n??c ngoài, có th? n?p b?n scan h? s? xin vi?c qua ??a ch? email: htra@ptithcm.edu.vn
 • ??a ch? nh?n: phòng T? ch?c Hành chính, H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (S? 97 Man Thi?n, P. Hi?p Phú, Qu?n 9, Tp.HCM).
 • Th?i gian, th?i h?n: t? ngày 08/03/2017 ?ê?n hê?t nga?y 07/05/2017 (theo d?u b?u ?i?n);

Chi ti?t xin liên h?: bà Nguy?n Th? H??ng Trà, phòng T? ch?c Hành chính (S?T: 0837.306.600).

Hits: 471

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông C? s? t?i TPHCM trân tr?ng thông báo tuy?n d?ng gi?ng viên c? h?u n?m 2017 nh? sau: xem thông tin chi ti?t.

Hits: 58

Thông báo Hội thảo ComNavi 2016

?? chào m?ng L? k? ni?m 60 n?m ngày thành l?p Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i và nh?m t?ng c??ng các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c v? bi?n ??o, ??c bi?t là l?nh v?c thông tin và ??nh v? ?ng d?ng cho phát tri?n kinh t? bi?n, gi?m thi?u thiên tai, Vi?n ?i?n t? Vi?n thông, Trung tâm H?p tác KHKT Vi?t-??c và Trung tâm NAVIS – Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i – ph?i h?p t? ch?c H?i th?o Thông tin và ??nh v? trên bi?n l?n th? 6 (ComNavi 2016), d? ki?n di?n ra vào ngày 08/10/2016.

H?i th?o ??u tiên v? Thông tin và ??nh v? trên bi?n ???c t? ch?c b?i Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i và H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam vào n?m 2007. T? ?ó ??n nay, H?i th?o l?n l??t t? ch?c n?m 2009 t?i H?i Phòng; n?m 2011 t?i ?à N?ng, n?m 2014 và 2015 t?i Hà N?i. H?i th?o ?ã thu hút ???c ?ông ??o các nhà khoa h?c trong và ngoài n??c tham gia.

Ban t? ch?c trân tr?ng kính m?i các nhà khoa h?c trong và ngoài n??c, các ??n v?, t? ch?c NCKH g?i bài tham lu?n t?i h?i th?o ? các l?nh v?c sau (ho?c các l?nh v?c khác có liên quan):

 • Các h? th?ng thông tin và ??nh v? trên bi?n: H? th?ng HF, VHF, v? tinh, vi ba
 • M?ng thông tin d??i n??c
 • H? th?ng Radar cho c?nh báo th?i ti?t
 • Các ph??ng pháp c?m ?ng và ?o ??c thông tin trên bi?n
 • Các công ngh? và ph??ng pháp ??nh v? tiên ti?n
 • Tìm ki?m và c?u h? trên bi?n
 • ??a ch?n và h?i d??ng h?c
 • Các hi?n t??ng b?t th??ng c?a t? nhiên – s? hình thành và các bi?n pháp c?nh báo ? Vi?t Nam
 • ?ng d?ng c?a n?ng l??ng gió và m?t tr?i cho m?ng thông tin ven bi?n
 • Công ngh? vi?n thám

Các b?n tham lu?n có th? ???c vi?t b?ng Ti?ng Vi?t ho?c Ti?ng Anh và s? ???c xu?t b?n trong k? y?u c?a h?i ngh? do Nhà xu?t b?n Khoa h?c và K? thu?t ?n hành. S? trang c?a b?n th?o không h?n ch?. Ban t? ch?c khuy?n khích tác gi? vi?t b?n th?o có n?i dung t? 5 ??n 15 trang s? d?ng ?úng m?u s?n có c?a h?i th?o.

Các thông tin quan tr?ng:

 • ??a ?i?m t? ch?c: Trung tâm H?p tác Khoa h?c K? thu?t Vi?t-??c, Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i
 • Th?i gian: ngày 08 tháng 10 n?m 2016
 • Th?i h?n n?p tham lu?n: 25 tháng 09 n?m 2016
 • M?u b?n th?o: [t?i v?] (Vui lòng g?i b?n th?o d??i d?ng file .doc/ .docx)
 • G?i bài t?i h?i th?o: vdz@hust.edu.vn
 • Thông tin chi ti?t xin liên h? Ban t? ch?c t?i ??a ch? email: vdz@hust.edu.vn

??n v? t? ch?c

a

??n v? b?o tr?

      

??n v? tài tr?

Website: http://vdz.edu.vn/comnavi2016

 

Hits: 26

Thông báo: Thực Tập Tốt Nghiệp Lớp D12TXVT và L14TXVT01-N

V?n Phòng Khoa Vi?n thông 2 g?i thông báo h??ng d?n th?c hi?n Th?c T?p T?t Nghi?p (TTTN) ??n các b?n sinh viên l?p D12TXVT và L14TXVT01-N nh? sau:

 • L?p tr??ng ??i di?n l?p ??n V?n Phòng Khoa nh?n Phi?u giao ?? c??ng TTTN và phân phát ??n các b?n trong l?p.
 • Sinh viên l?u ý th?i h?n ??i ?? tài: trong vòng hai tu?n sau ngày b?t ??u th?c t?p t?t nghi?p (t? ngày 19/9/2016-16/10/2016), quá th?i h?n Khoa không gi?i quy?t.
 • ?ính kèm b?n quy ??nh thi?t k? báo cáo TTTN c?a m?i l?p:
  1. QUY ??NH VÊ? VI?C THI?T K? BA?O CA?O TTTN-D12TXVT
  2. QUY ??NH VÊ? VI?C THI?T K? BA?O CA?O TTTN-L14TXVT
 • Ngày n?p quy?n báo cáo: ngày 19/10/2016 t?i VP Khoa VT2 – C? S? Qu?n 1 (gi? hành chính).
 • Hình th?c ch?m báo cáo: v?n ?áp.
 • Ngày ch?m báo cáo (d? ki?n): 21/10/2016.

??i di?n VP Khoa VT2.

Hits: 2

Buổi Seminar: Resource Allocation for Virtualized Wireless Networks

Trân tr?ng kính m?i Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên tham d? bu?i seminar v?i ch? ?? “Resource Allocation for Virtualized Wireless Networks”

Ng??i trình bày: TS. San Diego State Aztecs Jerseys Tr?n Hoàng Nguyên

Th?i gian: 10 gi? 30 ngày 30/12/2016.

??a ?i?m: Phòng h?p Qu?n 1 (d? ki?n).

Abstract:

We study resource allocation for wireless virtualized networks considering both the backhaul capacity of the infrastructure provider (InP) and the users’ quality-of-service (QoS) requirements. Burberry We focus on the pro?t gained by a mobile virtual network operator (MVNO) which is a middleman who buys physical resource from the InP, bundling them into virtual resources called slides before selling off the service providers. canada goose jeunesse kensington parka The objective of the MVNO is to maximize its pro?t while guaranteeing the backhaul constraint and users’ QoS by jointly allocating the slices and the uplink transmit power to the users. Nike Air Jordan 1
To solve the formulated mixed integer non-convex problem, we propose a distributed solution framework based on Lagrangian relaxation to a ?nd suboptimal decision about slice and transmit power allocations. Jordan CP3 We further propose a low-complexity solution based on the concept of a matching game that does not require any global information. Adidas Yeezy 350 Noir Numerical results are provided to evaluate the performance of the proposed schemes.

Bio:

Nguyen H. CORTEZ Tran received the BS degree from Hochiminh City University of Technology and Ph.D degree from Kyung Hee University, in electrical and computer engineering, in 2005 and 2011, respectively. canada goose bebe snowsuit Since 2012, he has been an Assistant Professor with Department of Computer Science and Engineering, Kyung Hee University. His research interest is to applying analytic techniques of optimization, game theory, and stochastic modelling to cutting-edge applications such as cloud and mobile-edge computing, datacenters, heterogeneous wireless networks, and big data for networks. Masterpiece Kodiak Doudoune He received the best Ph.D. Doudoune Canada Goose Pas Cher thesis award in engineering in 2011 and best paper award at IEEE ICC 2016 and APNOMS 2016.

Hits: 7

Thông báo Thực tập tốt nghiệp Lớp Từ Xa khóa 2012, khóa 2014

V?n phòng Khoa Vi?n thông 2 thân g?i thông tin Th?c t?p t?t nghi?p ??n các b?n sinh viên L?p ?12TXVT01-N, ?12TXVT02-N, L14TXVT01-N nh? sau:

1. Sinh viên xem B?ng phân công GVHD và Danh sách GVHD, sau ?ó liên h? v?i GVHD ?? xây d?ng ?? c??ng TTTN theo m?u:

L?u ý : Sinh viên làm theo m?u BM4 tham kh?o kèm theo: ? ?ây (SV làm sai m?u s? không nh?n).

2. L?p Tr??ng l?p B?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN c?a l?p theo m?u: BM2-bang tong hop (mau)

3. L?p Tr??ng g?i danh sách (BM2) và t?t c? phi?u giao ?? c??ng (BM4) v? V?n Phòng Khoa Vi?n thông 2 .  (Khoa ch? nh?n phi?u t? l?p tr??ng)

4. H?n chót: Th? Hai ngày 05/09/2016

??i di?n V?n phòng Khoa Vi?n thông 2.

Hits: 1515

1 2