Chương Trình Giao Lưu Giữa Sinh Viên Đại Học Rennes, Polytech Lille Với Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh

s

Chuy?n ?i dã ngo?i th?c t? t?i ??a ??o C? Chi c?a sinh viên Pháp và sinh Khoa Vi?n Thông 2

Theo khuôn kh? h?p tác ???c ký k?t gi?a ??i H?c Rennes, ??i H?c PolyTech Lille, và H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS), HVCS ?ã ?ón 18 b?n sinh viên Pháp ??n th?c t?p và trao ??i v?i các sinh viên c?a HVCS.

Ch??ng trình th?c t?p kéo dài 10 tu?n, các b?n sinh viên Pháp có c? h?i th?c t?p d??i s? h??ng d?n c?a các Th?y/Cô Khoa Vi?n Thông thu?c l?nh v?c m?ng vi?n thông, m?ng vô tuy?n th? h? m?i, và các ?ng d?ng IoT. Bên c?nh ?ó, các b?n sinh viên t? Pháp còn có nh?ng ho?t ??ng ngo?i khoá giao l?u v?i các b?n sinh viên H?c vi?n, t?ng c??ng c? h?i giao l?u h?c h?i l?n nhau v? ngo?i ng?, ki?n th?c và v?n hoá gi?a các sinh viên Vi?t Nam và Pháp. ?ây c?ng s? là m?t tr?i nghi?m th?c t? cho các b?n sinh viên Pháp tìm hi?u v? con ng??i, v?n hoá, và ?m th?c t?i TP. H? Chí Minh nói riêng và Vi?t Nam nói chung

?ây là n?m ??u tiên ch??ng trình trao ??i sinh viên b?t ??u và s? ???c ti?p t?c trong các n?m ti?p theo. Khoa Vi?n Thông ?ang ph?n ??u tr? thành ?i?m ??n lý t??ng trong nghiên c?u và h?p tác không nh?ng c?a các sinh viên qu?c t? mà còn các nhà khoa h?c qu?c t?.

Hits: 18

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông C? s? t?i TPHCM trân tr?ng thông báo tuy?n d?ng gi?ng viên c? h?u n?m 2017 nh? sau: xem thông tin chi ti?t.

Hits: 58