HỌC VIỆN CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH SẼ ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ ATC 2018

Trong ngày 19 tháng 10 n?m 2017, Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách H?c Vi?n C? S?, ?ã có m?t t?i thành ph? Quy Nh?n ?? tham d? H?i ngh? qu?c t? v? các công ngh? tiên ti?n trong truy?n thông (ATC) 2017 t? ngày 18 ??n 20/10/2017. ?ây là H?i ngh? qu?c t? th??ng niên do Hi?p h?i ?i?n t? Vi?n thông Vi?t Nam, Phân h?i Vi?n thông c?a IEEE kh?i x??ng và ch? trì và ??i H?c Quy Nh?n ??ng cai t? ch?c n?m 2017. H?i ngh? ATC t? ch?c l?n ??u vào n?m n?m 2008.

H?i th?o ATC 2017 có m?c tiêu t?o ra di?n ?àn qu?c t? ?? trao ??i khoa h?c và công ngh? gi?a các nhà khoa h?c Vi?t Nam và th? gi?i trong l?nh v?c ?i?n t?, truy?n thông và l?nh v?c liên quan; thúc ??y ho?t ??ng nghiên c?u và ?ào t?o ngu?n nhân l?c công ngh? ?i?n t?, công ngh? thông tin và truy?n thông t?i các tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u t?i Vi?t Nam và qu?c t?. T?i h?i th?o n?m nay, 60 báo cáo s? ???c trình bày và ?ón g?n 150 ng??i tham d?.

V?i h?i ngh? ATC, ?ây là l?n th? 2 H?c Vi?n ??ng cai t? ch?c và l?n th? nh?t H?c Vi?n C? S? tr?c ti?p t? ch?c. Trong n?m 2018, H?c Vi?n C? S? t? ch?c ??n 3 h?i ngh? qu?c t? IEEE bao g?m SigTelCom 2018, ATC 2018 và KSE 2018 ?ã kh?ng ??nh v? th? H?c vi?n là ??n v? nghiên c?u, ?ào t?o tr?ng ?i?m c?a B? TT&TT và tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m qu?c gia trong l?nh v?c ICT.

[REV-ECIT 2017] Thư mời nộp bài Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin

H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam (REV) ph?i h?p v?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông t? ch?c “H?i ngh? Qu?c gia v? ?i?n t?, Truy?n thông và Công ngh? Thông tin” (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, vi?t t?t là REV-ECIT) trong hai ngày 14 và 15 tháng 12 n?m 2017 t?i TP. H? Chí Minh. REV-ECIT là H?i ngh? Khoa h?c Qu?c gia th??ng niên do REV ch? trì.

 CÁC M?C TH?I GIAN

 • H?n n?p: 30/6/2017
 • H?n thông báo k?t qu?: 30/9/2017
 • H?n n?p b?n in: 30/10/2017
 • Ngày h?i ngh?: 14-15/12/2017

Ch??ng trình H?i ngh? s? bao g?m các ch? ?? bao ph? toàn b? các l?nh v?c v? ?i?n t?, truy?n thông và công ngh? thông tin. Ngoài các phiên k? thu?t, H?i ngh? n?m 2017 s? t? ch?c m?t Di?n ?àn trao ??i v? ?ào t?o, ki?m ??nh ch??ng trình ?i?n t?, Truy?n thông và Công ngh? thông tin ?áp ?ng yêu c?u nhân l?c công ngh? cao. Các tác gi? có th? n?p các k?t qu? nghiên c?u m?i ch?a công b? v? các ch? ??, nh?ng không gi?i h?n, sau:

Ti?u ban Truy?n thông và Vô tuy?n

 • Mô hình kênh truy?n
 • Vô tuy?n nh?n th?c
 • H? th?ng MIMO và OFDM
 • Truy?n thông d??i n??c
 • H? th?ng truy?n thông thu th?p n?ng l??ng
 • Truy?n thông h?p tác và ?ng d?ng
 • M?ng vô tuy?n 5G
 • Lý thuy?t thông tin và mã hóa

Ti?u ban Siêu cao t?n, Anten và Truy?n sóng

 • ?ng-ten & Truy?n sóng
 • Các h? th?ng siêu cao t?n
 • M?ch t??ng t? và s?
 • Các h? th?ng tích h?p

Ti?u ban K? thu?t ?i?n t?

 • Thi?t k? IC
 • H? th?ng nhúng
 • H? th?ng ?i?n t? t? ??ng
 • ?ng d?ng ?i?n t?
 • M?ch và ?ng d?ng cao t?n
 • SOC, SIP, IP

M?ng máy tính và ?i?u khi?n

 • Giao th?c m?ng và truy?n s? li?u
 • M?ng Internet và m?ng không dây
 • Các ?ng d?ng m?ng
 • Các h? th?ng ?i?u khi?n
 • Các h? th?ng vi ?i?u khi?n
 • Các h? máy tính
 • Các h? th?ng ?o l??ng

Ti?u ban X? lý tín hi?u

 • X? lý tín hi?u và ?nh
 • Mã hóa và gi?i mã video
 • X? lý tín hi?u cho truy?n thông
 • Các m?ch x? lý tín hi?u

Ti?u ban Công Ngh? Thông Tin

 • H? th?ng thông tin
 • Công Ngh? Ph?n M?m
 • Trí Tu? Nhân T?o
 • D? li?u l?n
 • An toàn thông tin
 • H?c máy và ?ng d?ng
 • Internet v?n v?t k?t n?i (IoT) và ?ng d?ng
 • X? lý ngôn ng? t? nhiên

Ti?u ban  ?ào t?o ?i?n t?, truy?n thông, và công ngh? thông tin

 • Ch??ng trình ?ào t?o
 • Công c? ph?n m?m ph?c v? ?ào t?o
 • Các bài thí nghi?m, th?c hành
 • Ki?m ??nh và chu?n hóa
 • K? n?ng m?m cho sinh viên

Thông tin tuyển sinh Đại học 2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TPHCM

1. Thông Tin V? H?c vi?n

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông là tr??ng ??i h?c công l?p tr?c thu?c B? Thông tin và Truy?n thông bao g?m 2 C? s? ?ào t?o t?i Hà N?i và TP. H? Chí Minh, các Vi?n nghiên c?u khoa h?c – chuy?n giao công ngh? ??u ngành trong l?nh v?c vi?n thông, công ngh? thông tin và truy?n thông.

H?c vi?n là c? s? ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và công ngh? có c? c?u ?a ngành, ?a l?nh v?c, ch?t l??ng cao, trong ?ó t?p trung vào l?nh v?c Vi?n thông, Công ngh? thông tin và Truy?n thông (ICT – luôn là th? m?nh c?a H?c vi?n v?i 20 n?m kinh nghi?m g?n k?t ch?t ch? ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c và nhu c?u ngu?n nhân l?c c?a doanh nghi?p); có ch??ng trình, n?i dung, ph??ng pháp ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c tiên ti?n; có ??i ng? cán b? gi?ng d?y, nghiên c?u trình ?? cao; có ??i ng? cán b? qu?n lý chuyên nghi?p và ??ng b?; k?t h?p ch?t ch? gi?a ?ào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c và tri?n khai ?ng d?ng, gi?a khoa h?c và công ngh? ?? ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao và b?i d??ng nhân tài khoa h?c, công ngh?; ??nh h??ng phát tri?n thành ??i h?c nghiên c?u ngang t?m v?i các ??i h?c có uy tín trong khu v?c và trên th? gi?i.

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ho?t ??ng theo c? ch? t? ch?, t? ch?u trách nhi?m cao; ch?u s? qu?n lý Nhà n??c c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? giáo d?c và ?ào t?o, c?a B? Thông tin và Truy?n thông v? c? c?u t? ch?c và chuyên môn theo quy ??nh c?a Chính ph? và phù h?p v?i pháp lu?t. Các c? s? ?ào t?o, vi?n nghiên c?u, trung tâm b?i d??ng ?ào t?o b?i d??ng ng?n h?n thu?c H?c vi?n có quy?n t? ch? cao, co? t? cách pha?p nhân ???c quy ??nh trong Lu?t Giáo d?c, Lu?t Giáo d?c ??i h?c.

S? m?ng

Là tr??ng tr?ng ?i?m qu?c gia trong l?nh v?c ICT, ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao, trình ?? cao, b?i d??ng nhân tài; nghiên c?u khoa h?c, phát tri?n công ngh? và chuy?n giao tri th?c ?a ngành, ?a l?nh v?c, ??c bi?t trong l?nh v?c vi?n thông, công ngh? thông tin và truy?n thông; góp ph?n xây d?ng, phát tri?n và b?o v? ??t n??c; làm nòng c?t trong h? th?ng giáo d?c ??i h?c Vi?t Nam.

T?m nhìn t?i n?m 2020

Tr? thành c? s? giáo d?c ??i h?c ??nh h??ng nghiên c?u, ?a ngành, ?a l?nh v?c có tính h?i nh?p cao, trong ?ó, m?t s? khoa, vi?n nghiên c?u thu?c các l?nh v?c khoa h?c công ngh? cao nh? vi?n thông, công ngh? thông tin ??t trình ?? tiên ti?n Châu Á.

“… PTIT k?t n?i tri th?c và mang ??n cho ng??i h?c s? tr??ng thành v? nhân cách và n?ng l?c”

2. Thông tin tuy?n sinh ??i h?c n?m 2017

2.1. ??i t??ng tuy?n sinh: Các thí sinh ?ã t?t nghi?p Trung h?c ph? thông (theo hình th?c giáo d?c chính quy ho?c giáo d?c th??ng xuyên) ho?c ?ã t?t nghi?p trung c?p (ng??i t?t nghi?p trung c?p nh?ng ch?a có b?ng t?t nghi?p THPT ph?i có ch?ng ch? công nh?n hoàn thành các môn v?n hóa trong ch??ng trình giáo d?c THPT); và tham d? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2017 v?i các bài thi/môn theo t? h?p t??ng ?ng các ngành c?a H?c vi?n.

2.2. Ph?m vi tuy?n sinh: H?c vi?n tuy?n sinh trên ph?m vi c? n??c.

2.3. Ph??ng th?c xét tuy?n:

– H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ch? s? d?ng duy nh?t k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2017 ?? th?c hi?n xét tuy?n thí sinh trúng tuy?n vào ??i h?c;

– Thí sinh ??ng ký xét tuy?n theo ngành và theo m?t trong các t? h?p môn thi t??ng ?ng;

– Không gi?i h?n s? ngành khi thí sinh ??ng ký xét tuy?n nh?ng ph?i s?p x?p nguy?n v?ng theo th? t? ?u tiên t? cao xu?ng th?p (nguy?n v?ng 1 là nguy?n v?ng cao nh?t).

Quý Ph? huynh và h?c sinh vui lòng tham kh?o thông tin tuy?n sinh chi ti?t t?i website:

To roi 2017 D2 hieu chinh phu luc thi_final_Page_1

To roi 2017 D2 hieu chinh phu luc thi_final_Page_2

TS. Tân Hạnh – Phó Giám Đốc Học Viện – tiếp và làm việc với Giáo Sư Phạm Anh Vũ, Giáo Sư của Đại Học California, Davis

Prof. Vu meeting

Vào ngày 12/7/2016, TS. Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n ?ã ti?p và làm vi?c v?i Giáo S? Ph?m Anh V?, Giáo S? c?a ??i H?c California, Davis và kiêm giám ??c phòng thí nghi?m nghiên c?u Davis v? sóng milimet. Cùng tham d? bu?i làm vi?c còn có TS. Nguy?n Ng?c Minh (Tr??ng Khoa ?i?n T? 1), TS. Nguy?n L??ng Nh?t (Tr??ng Khoa K? Thu?t ?i?n T? 2), PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o (Tr??ng Khoa Vi?n Thông 2).

Hai bên ?ã trao ??i tình hình nghiên c?u và gi?ng d?y ??i h?c và sau ??i h?c, ??c bi?t trong l?nh v?c siêu cao t?n, thi?t k? anten và các ?ng d?ng trong l?nh v?c thông tin vô tuy?n. Hai bên ?ã nh?t trí s? ti?n hành các ho?t ??ng h?p tác nghiên c?u c? th?: cùng t? ch?c các h?i ngh? qu?c t? chuyên ngành, cùng h? tr? các ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c và cùng th?c hi?n các d? án nghiên c?u.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?p, GS. V? c?ng ?ã c?m ?n H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông ?ã và ?ang ?ào t?o nh?ng th? h? sinh viên xu?t s?c, mà trong ?ó hi?n là thành viên nghiên c?u xu?t s?c c?a phòng thí nghi?m Davis c?a ??i H?c California.

Tân H?nh thay m?t H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông t?ng quà l?u ni?m c?m ?n GS. Ph?m Anh V? ?ã dành th?i gian làm vi?c v?i H?c Vi?n, m? ra m?t kênh h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u cho các b?n sinh viên gi?a H?c vi?n và ??i H?c California Davis.