HỌC VIỆN CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH SẼ ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ ATC 2018

Trong ngày 19 tháng 10 n?m 2017, Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách H?c Vi?n C? S?, ?ã có m?t t?i thành ph? Quy Nh?n ?? tham d? H?i ngh? qu?c t? v? các công ngh? tiên ti?n trong truy?n thông (ATC) 2017 t? ngày 18 ??n 20/10/2017. ?ây là H?i ngh? qu?c t? th??ng niên do Hi?p h?i ?i?n t? Vi?n thông Vi?t Nam, Phân h?i Vi?n thông c?a IEEE kh?i x??ng và ch? trì và ??i H?c Quy Nh?n ??ng cai t? ch?c n?m 2017. H?i ngh? ATC t? ch?c l?n ??u vào n?m n?m 2008.

H?i th?o ATC 2017 có m?c tiêu t?o ra di?n ?àn qu?c t? ?? trao ??i khoa h?c và công ngh? gi?a các nhà khoa h?c Vi?t Nam và th? gi?i trong l?nh v?c ?i?n t?, truy?n thông và l?nh v?c liên quan; thúc ??y ho?t ??ng nghiên c?u và ?ào t?o ngu?n nhân l?c công ngh? ?i?n t?, công ngh? thông tin và truy?n thông t?i các tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u t?i Vi?t Nam và qu?c t?. T?i h?i th?o n?m nay, 60 báo cáo s? ???c trình bày và ?ón g?n 150 ng??i tham d?.

V?i h?i ngh? ATC, ?ây là l?n th? 2 H?c Vi?n ??ng cai t? ch?c và l?n th? nh?t H?c Vi?n C? S? tr?c ti?p t? ch?c. Trong n?m 2018, H?c Vi?n C? S? t? ch?c ??n 3 h?i ngh? qu?c t? IEEE bao g?m SigTelCom 2018, ATC 2018 và KSE 2018 ?ã kh?ng ??nh v? th? H?c vi?n là ??n v? nghiên c?u, ?ào t?o tr?ng ?i?m c?a B? TT&TT và tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m qu?c gia trong l?nh v?c ICT.

[Thư mời tham dự] Hội nghị Phụ nữ trong lĩnh vưc STEM 2017: Vai trò giới tính trong lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo và văn hoá.

H?i ngh? Ph? n? trong l?nh v?c STEM 2017 v?i ch? ?? Vai trò gi?i tính trong giáo d?c, lãnh ??o và v?n hoá. S? ki?n này h??ng ??n c? nam gi?i và n? gi?i nh?m t?p trung vào vai trò phát tri?n c?a ph? n? trong xã h?i Vi?t Nam, ??c bi?t là trong các l?nh v?c STEM và truy?n c?m h?ng ?? ph? n? d?n ??u  l?nh v?c chuyên môn h? l?a ch?n.

H?i ngh? ph? n? trong l?nh v?c STEM  t?p h?p các nhà lãnh ??o doanh nghi?p và giáo d?c, các nhà khoa h?c, các nhà nghiên c?u, các k? s?, các nhà giáo d?c trong l?nh v?c STEM, các sinh viên và các doanh nghi?p liên quan ??n STEM nh?m nâng cao nh?n th?c c?a h? ??i v?i các v?n ?? quan tr?ng v? gi?i tính, k?t n?i và trao quy?n cho ph? n?, giúp h? nh?n ra toàn b? ti?m n?ng c?a mình.

Thông tin chi ti?t v? H?i ngh? nh? sau:

 • Ngày: Th? hai, ngày 13 tháng 11 n?m 2017
 • Th?i gian: 8 gi? sáng ??n 5 gi? chi?u (Bao g?m ?n tr?a cho khách có ??ng ký tr?c tuy?n)
 • ??a ?i?m: ??i h?c Bách khoa TP H? Chí Minh (?HBK)

??ng ký tr?c tuy?n tham gia h?i ngh? có gi?i h?n và là b?t bu?c ??i v?i t?t c? khách m?i c?a chúng tôi. Vui lòng ??ng ký tr?c tuy?n t?i builditvietnam.org/wistem tr??c ngày 3 tháng 11 n?m 2017.

 

Hội Nghị Chuyên Đề Kỹ Thuật 2017 của National Instruments

National Instruments

 

H?i Ngh? Chuyên ?? K? Thu?t 2017 t?i TP.HCM
Ngày 2 tháng 11 n?m 2017,
8:00 am – 12:30pm
Khách s?n Liberty Central Saigon Riverside
Xem Thêm Chi Ti?t H?i Ngh? >

??ng ký ngay hôm nay

H?i Ngh? Chuyên ?? K? Thu?t 2017 c?a National Instruments ?ang ??n g?n và s? ???c t? ch?c t?i TP.HCM vào sáng ngày 2/11/2017.

D??i ?ây là top 5 lý do quý v? nên tham d? H?i Ngh? Chuyên ?? K? Thu?t 2017:

 1. M? r?ng t?m m?t c?a b?n sang m?t t?m nhìn hoàn toàn m?i v? t??ng lai c?a ph?n m?m hàng ??u c?a NI, LabVIEW
 2. Tham d? các báo cáo v? các ch? ?? bao g?m ki?m th? t? ??ng, RF và công ngh? không dây, ?i?u khi?n và giám sát nhúng, phát tri?n ph?n m?m và thu th?p d? li?u
 3. Xem các demo k? thu?t và trao ??i v?i các chuyên gia ?ng d?ng t? NI và các ??i tác c?a NI
 4. Khám phá các công ngh? m?i nh?t và các ?ng d?ng sáng t?o c?a Industry 4.0 ?ang làm cho IoT tr? thành hi?n th?c, m?t cách nhanh chóng h?n
 5. C?p nh?t các gi?i pháp và xu h??ng m?i nh?t trong các ngành công nghi?p bao g?m ?i?n t? tiêu dùng, gi?ng d?y, nghiên c?u, s?n xu?t, hàng không v? tr? và qu?c phòng, và thi?t b? di ??ng

Khám Phá Thêm Các Phiên H?i Ngh?

Do s? l??ng gh? có gi?i h?n, xin vui lòng ??ng ký tr??c ngày 06 tháng 10 ?? ??m b?o m?t ch?. Chúng tôi mong ???c g?p quý v? t?i H?i Ngh? Chuyên ?? K? Thu?t 2017 c?a National Instruments t?i TP.HCM!

(Ngu?n: National Instruments)

Hội Nghị Đo Kiểm Tự Động của National Instruments

Bu?i h?i ngh? chào ?ón nh?ng ng??i tiên phong trong th? tr??ng và công ngh? ??n khám phá nh?ng l?i ích và ?ng d?ng c?a n?n t?ng PXI v?i các ph?n trình bày sau:

 • Gi?m giá thành ?o ki?m và gi?m th?i gian ra m?t s?n ph?m v?i cách ti?p c?n d?a trên n?n t?ng
 • ?o ki?m các chu?n vi?n thông di ??ng, Parajumpers Femme New Arches WLAN, Nike Magista homme và Bluetooth m?t cách hi?u qu?
 • FCT Tester – H? th?ng ki?m tra ch?c n?ng bo m?ch v?i LabVIEW, Adidas Zx Flux Femme Fleur TestStand và ph?n c?ng ?o l??ng c?a National Instruments
 • Ch?n n?n t?ng thi?t b? cho m?i nhu c?u ?o l??ng
 • ?ánh giá ph?n m?m qu?n lý ?o ki?m

Cách ti?p c?n d?a trên n?n t?ng c?a NI và h? sinh thái dành riêng cho ?o ki?m t? ??ng giúp xây d?ng h? th?ng ?o ki?m tiên ti?n h?n, New Balance 999 homme h? tr? t?i ?a cho vi?c tùy bi?n theo nhu c?u.
Hãy ??ng ký v?i chúng tôi ngay, Burberry Vestes vì s? l??ng tham d? có gi?i h?n.

Ngày: 15-6-2017
Th?i gian: 8:30 sáng – 1:30 chi?u
??a ?i?m: Novotel Saigon
??a ch?: 167 ???ng Hai Bà Tr?ng, Sweats à Capuche Qu?n 3, Womens Air Jordan 3.5 TP. Roll-Top Timberland Bottes H? Chí Minh

??ng ký: http://landing.ni.com/VNHCMATSummit

?? bi?t thêm thông tin,

[Call For Paper] Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ X – FAIR’10

H?i ngh? Khoa h?c qu?c gia l?n th? X – FAIR’10 v? Nghiên c?u c? b?n và ?ng d?ng Công ngh? thông tindo Liên hi?p các H?i Khoa h?c và K? thu?t Vi?t Nam, Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam ph?i h?p cùng Tr??ng ??i h?c S? ph?m, ??i h?c ?à N?ng t? ch?c trong khuôn viên Tr??ng ??i h?c S? ph?m, ??i h?c ?à N?ng vào hai ngày th? N?m và th? Sáu, 17-18/8/2017.

M?t s? m?c th?i gian quan tr?ng c?a H?i th?o nh? sau:

– N?p tóm t?t: 15/05/2017.

– N?p toàn v?n: 15/06/2017.

– Thông báo ch?p nh?n: 15/07/2017.

(Khuy?n khích Quý th?y cô, nhà khoa h?c n?p toàn v?n càng s?m càng t?t ?? t?o thu?n l?i cho công tác t? ch?c, ph?n bi?n,…)

M?i thông tin liên quan ??n Thông báo c?ng nh? H?i ngh? s? ???c ??ng t?i t?i website chính th?c c?a FAIR http://fair.conf.vn/ và website qu?n lý h?i th?o khoa h?c c?a Tr??ng ??i h?c S? ph?m, ??i h?c ?à N?ng http://conf.ued.udn.vn/ht/145.

Ho?c c?n s? b?t k? s? h? tr? nào, mong nh?n ???c s? liên h? v?i:

– Liên quan ??n vi?c t? ch?c ? ??a ph??ng: ThS. Ph?m D??ng Thu H?ng (hangpdt@ued.udn.vn/ 0905 121 281).

– Liên quan ??n vi?c g?i bài và bài vi?t: PGS. TS. Tr?n V?n L?ng (langtv@vast.vn/ 0903 938 036).

[REV-ECIT 2017] Thư mời nộp bài Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin

H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam (REV) ph?i h?p v?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông t? ch?c “H?i ngh? Qu?c gia v? ?i?n t?, Truy?n thông và Công ngh? Thông tin” (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, vi?t t?t là REV-ECIT) trong hai ngày 14 và 15 tháng 12 n?m 2017 t?i TP. H? Chí Minh. REV-ECIT là H?i ngh? Khoa h?c Qu?c gia th??ng niên do REV ch? trì.

 CÁC M?C TH?I GIAN

 • H?n n?p: 30/6/2017
 • H?n thông báo k?t qu?: 30/9/2017
 • H?n n?p b?n in: 30/10/2017
 • Ngày h?i ngh?: 14-15/12/2017

Ch??ng trình H?i ngh? s? bao g?m các ch? ?? bao ph? toàn b? các l?nh v?c v? ?i?n t?, truy?n thông và công ngh? thông tin. Ngoài các phiên k? thu?t, H?i ngh? n?m 2017 s? t? ch?c m?t Di?n ?àn trao ??i v? ?ào t?o, ki?m ??nh ch??ng trình ?i?n t?, Truy?n thông và Công ngh? thông tin ?áp ?ng yêu c?u nhân l?c công ngh? cao. Các tác gi? có th? n?p các k?t qu? nghiên c?u m?i ch?a công b? v? các ch? ??, nh?ng không gi?i h?n, sau:

Ti?u ban Truy?n thông và Vô tuy?n

 • Mô hình kênh truy?n
 • Vô tuy?n nh?n th?c
 • H? th?ng MIMO và OFDM
 • Truy?n thông d??i n??c
 • H? th?ng truy?n thông thu th?p n?ng l??ng
 • Truy?n thông h?p tác và ?ng d?ng
 • M?ng vô tuy?n 5G
 • Lý thuy?t thông tin và mã hóa

Ti?u ban Siêu cao t?n, Anten và Truy?n sóng

 • ?ng-ten & Truy?n sóng
 • Các h? th?ng siêu cao t?n
 • M?ch t??ng t? và s?
 • Các h? th?ng tích h?p

Ti?u ban K? thu?t ?i?n t?

 • Thi?t k? IC
 • H? th?ng nhúng
 • H? th?ng ?i?n t? t? ??ng
 • ?ng d?ng ?i?n t?
 • M?ch và ?ng d?ng cao t?n
 • SOC, SIP, IP

M?ng máy tính và ?i?u khi?n

 • Giao th?c m?ng và truy?n s? li?u
 • M?ng Internet và m?ng không dây
 • Các ?ng d?ng m?ng
 • Các h? th?ng ?i?u khi?n
 • Các h? th?ng vi ?i?u khi?n
 • Các h? máy tính
 • Các h? th?ng ?o l??ng

Ti?u ban X? lý tín hi?u

 • X? lý tín hi?u và ?nh
 • Mã hóa và gi?i mã video
 • X? lý tín hi?u cho truy?n thông
 • Các m?ch x? lý tín hi?u

Ti?u ban Công Ngh? Thông Tin

 • H? th?ng thông tin
 • Công Ngh? Ph?n M?m
 • Trí Tu? Nhân T?o
 • D? li?u l?n
 • An toàn thông tin
 • H?c máy và ?ng d?ng
 • Internet v?n v?t k?t n?i (IoT) và ?ng d?ng
 • X? lý ngôn ng? t? nhiên

Ti?u ban  ?ào t?o ?i?n t?, truy?n thông, và công ngh? thông tin

 • Ch??ng trình ?ào t?o
 • Công c? ph?n m?m ph?c v? ?ào t?o
 • Các bài thí nghi?m, th?c hành
 • Ki?m ??nh và chu?n hóa
 • K? n?ng m?m cho sinh viên

[CFP]: The 7th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2017)

The 7th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2017)

October 5-6, 2017 – Hanoi, Vietnam

http://www.icdv.uet.vnu.edu.vn/

Hosted by

VNU University of Engineering and Technology
Sponsored by

IEEE SSCS Vietnam Chapter and IEICE Vietnam Section
Participating-Sponsored by

IEEE SSCS Japan Chapter, IEEE SSCS Kansai Chapter, and the Radio-Electronics Association of Vietnam

Accepted and presented papers will be included in the conference proceedings with ISBN and will be submitted to the IEEE.

The International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV) provides an annual forum for exchanging ideas, discussing research results, and presenting chips, circuit designs and applications in solid-state and semiconductor fields. Continuous scaling of the CMOS devices increases the number of transistors on a VLSI chip. It will soon reach the level of 10 giga transistors on a single chip, which is equivalent to the total neuron numbers in the human brain. This would certainly provide us a great opportunity for new applications and information processing. On the other hands, the small feature size causes new problems such as leakage current and process variation. To discuss utilizing the scaling advantages and coping with the new problems, we call for contributions about new proposal of application systems, VLSI architectures, and design methodologies as well as the technologies in the integrated circuits and devices field. We expect to this conference explores and stimulates the contributed researches to those subjects. The papers are solicited from prospective authors interested in the related fields.

The ICDV 2017 conference is sponsored by the IEEE SSCS Vietnam and the IEICE Vietnam Section, hosted by VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET), and will be held in Hanoi, Vietnam. Further details on the conference, paper submission guidelines, and templates will be updated on the website.
************************************************************
***Important Dates*

Title & abstract submission: July 1, 2017
Full manuscript submission: July 10, 2017
Notification of acceptance: August 30, 2017
Camera-ready submission: September 15, 2017

*** Paper Submission ***

Submission link: https://easychair.org/conferences/?conf=icdv2017

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html

Prospective authors are invited to submit full-length, maximum six-page manuscripts, including figures, tables and references, to
the official ICDV 2017 website. All papers will be handled electronically. Accepted and presented papers will be included in the conference proceedings with ISBN and will be submitted to the IEEE (the copyright shall be assigned to the IEEE) and will be invited to re-submit an extension to REV Journal on Electronics and Communications (JEC) and VNU Journal of Computer Science and Communication Engineering (JCSCE). Papers are solicited in the following categories, but are not limited to:
1. Digital integrated circuits and signal processing
2. Processors/ multiprocessors
3. Memory design
4. Analog and mixed-signal circuits
5. RF integrated circuits and microwave engineering
6. Circuit technologies
7. Design experience with advanced design technologies
8. Circuits/devices modeling, verification and testing
9. Reconfigurable architectures & FPGA-based designs
10. Embedded systems design
11. IoT related circuits, devices and applications
12. Rebooting computing

***Committees***

General Co-chairs
Xuan-Tu Tran, VNU-UET
Kunio Uchiyama, Hitachi
Ngoc-Binh Nguyen, REV
Ngoc-Nam Pham, HUST

Technical program co-Chairs
Toshimasa Matsuoka, Osaka Uni.
Cong-Kha Pham, Elec.-Comm. Uni.
Van-Phuc Hoang, LQD TU
Loan Pham, HUST

Local Arrangement Chair
Tran Duc Tan, VNU-UET
Kiem-Hung Nguyen, VNU-UET
Secretary
Duy-Hieu Bui, VNU-UET

[Call for Papers] Hội nghị VJMW2017 tại ĐHBKHN

H?i ngh? VJMW2017 nh?m m?c ?ích thúc ??y ho?t ??ng công b? khoa h?c và t?o di?n ?àn trao ??i h?c thu?t có ch?t l??ng cao gi?a các nhà khoa h?c trong n??c và các nhà khoa h?c Nh?t B?n. H?i ngh? s? ???c t? ch?c v?i s? h? tr? b?i Hi?p h?i ?i?n t? Vi?n thông Nh?t B?n (Hi?p h?i K? thu?t sóng vô tuy?n và Hi?p h?i ?ng-ten – Truy?n sóng c?a IEICE, c?a IEEE t?i Nh?t B?n (IEEE MTT-S Japan Chapter), H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam (REV), IEICE Vietnam Section và IEEE Vietnam Section.

Sau thành công c?a h?i ngh? VJMW l?n th? 2 di?n ra n?m 2015, ???c t? ch?c t?i tr??ng ??i H?c Khoa h?c T? Nhiên, ??i Hoc Qu?c Gia H? Chí Minh. N?m nay, h?i ngh? VJMW2017 l?n th? 3 s? ???c t?  ch?c t? ngày 13/06/2017 ??n ngày 14/06/2017 t?i ??i h?c Bách Khoa Hà N?i, S? 1, ??i C? Vi?t, Hà N?i.

M?C TH?I GIAN

H?n nh?n tiêu ??, tóm t?t và tên tác gi?:  05 tháng 5 n?m 2017

H?n nh?n toàn v?n: 15 tháng 5 n?m 2017

+ Thông báo k?t qu? ch?p nh?n: 30 tháng 5 n?m 2017

H?n ??ng ký tham d?: 02 tháng 06 n?m 2017

H?i ngh?: 13 tháng 06 ??n 14 tháng 06 n?m 2017

CÁCH TH?C G?I BÀI

Bài ???c vi?t theo m?u c?a h?i ngh? VJMW2017 (VJMW2017_Template, VJMW2017-latex-template), g?i bài trên h? th?ng EasyChair.

Chi ti?t cách n?p bài, ??ng ký tham d? h?i ngh? và l? phí h?i ngh? ???c c?p nh?t trên website c?a h?i ngh? http://vjmw2017.hust.edu.vn/.

Thông tin chi ti?t xin xem trong CFP ?ính kèm: t?i ?ây.