Hội thảo khoa học “Multiple Access for 5G – A New Look on NOMA” của Giáo Sư Hikmet Sari

Vào sáng ngày 11/06/2018, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? “?a truy nh?p cho truy?n thông vô tuy?n th? h? th? 5: M?t cái nhìn m?i v? NOMA” do GS. Hikmet Sari (IEEE Fellow), ??n t? ??i h?c Nanjing University of Posts and Telecommunications and Sequans Communications, Trung Qu?c, trình bày. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, GS. Hikmet Sari ?ã gi?i thi?u v? k? thu?t ?a truy nh?p không tr?c giao (NOMA) và ?? xu?t m?t ph??ng pháp ti?p c?n m?i cho k? thu?t này.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c v?i ?ông ??o quý Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa C? B?n II, cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. ??c bi?t, bu?i h?i th?o khoa h?c có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c và các gi?ng viên ??n t? các tr??ng ??i H?c khác trong thành ph?.

?ây d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên g?p g? và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng nghiên c?u và các công ngh? m?ng truy?n thông th? h? m?i. Bu?i h?i th?o khoa h?c k?t thúc v?i ph?n giao l?u sôi ??ng gi?a GS. Hikmet Sari v?i các nhà khoa h?c.

Hits: 136

Giáo sư Octavia A. Dobre, Đại Học Memorial (Canada) thăm và làm việc với Học Viện Cơ Sở

Vào ngày 5/9/2017, Nh?n l?i m?i c?a Khoa Vi?n Thông 2, giáo s? Octavia A. Dobre, ??i H?c Memorial Canada, và hi?n t?i là Editor in Chief c?a IEEE Communications Letter và ch? t?ch c?a IEEE ComSoc ban liên l?c và tín hi?u, ?ã th?c hi?n seminar khoa h?c t?i H?c Vi?n C? S? có tiêu ?? “Towards 5G Wireless Communication Networks”. H?i th?o ?ã thu hút s? tham d? c?a các gi?ng viên và sinh viên không nh?ng c?a H?c Vi?n C? S? mà còn c?a các tr??ng ??i H?c khác.

Trong bài nói, giáo s? Octavia A Dobre ?ã gi?i thi?u v? m?ng vô tuy?n th? h? t??ng lai 5G, và các công ngh? ti?m n?ng ? l?p v?t lý s? ???c s? d?ng nh?: massive MIMO, vô tuy?n nh?n th?c, truy?n song công, và IoT v.v. Trong bu?i seminar, giáo s? c?ng c?ng ?ã th?o lu?n nh?ng v?n ?? k? thu?t v?i các nhà khoa h?c Vi?t Nam, ??c bi?t là nh?ng ?u và nh??c ?i?m khi mà m?ng 5G ???c tri?n khai ? Vi?t Nam.

Sau bu?i h?i th?o, giáo s? Octavia A Dobre ?ã làm vi?c v?i ban ch? nhi?m Khoa Vi?n Thông 2 th?o lu?n v? nh?ng kh? n?ng h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u. Giáo S? ?ánh giá cao kh? n?ng, ??c bi?t là n?ng l?c toán h?c c?a sinh viên Vi?t Nam và hi v?ng trong th?i gian s?p t?i có th? h?p tác nghiên c?u và ??ng h??ng d?n sinh viên Vi?t Nam, ??c bi?t là t?i H?c Vi?n C? S?.

Thay m?t cho H?c Vi?n C? S?, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã trân tr?ng c?m ?n giáo s? Octavia ?ã dành th?i gian ??n th?m, trình bày, và làm vi?c t?i H?c Vi?n C? S? và s? n? l?c tri?n khai các ch??ng trình h?p tác nh? ?ã th?o lu?n.

Hits: 526

Hội thảo khoa học về “Enabling technologies for Emergency Management Systems: Distributed Autonomous and Resilient EMS”

Vào ngày 5 tháng 9 n?m 2017, Giáo s? Muhammad Ali Imran c?a University of Glasgow ?ã nh?n l?i m?i và trình bày seminar khoa h?c v? các công ngh? kh? thi cho các h? th?ng qu?n lý kh?n c?p cho m?ng th? h? 5G t?i Khoa Vi?n Thông, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? T?i TP. H? Chí Minh.

??i H?c Glasgow là vi?n ??i h?c l?n nh?t c?a thành ph? GlasgowScotland (V??ng qu?c Liên hi?p Anh và B?c Ireland), ???c thành l?p n?m 1451. Vi?n ??i h?c Glasgow là m?t trong nh?ng c? s? ?ào t?o và nghiên c?u danh ti?ng ? V??ng qu?c Anh c?ng nh? trên th? gi?i (x?p th? 73 theo x?p h?ng c?a Times n?m 2008) (th? 24 ? Châu Âu và 11 ? V??ng qu?c Anh) là vi?n ??i h?c c? th? t? ? V??ng qu?c Anh (sau Vi?n ??i h?c CambridgeVi?n ??i h?c OxfordVi?n ??i h?c St Andrews) và là vi?n ??i h?c c? th? hai ? Scotland. N?m 2007, Vi?n ??i h?c Glasgow ???c bình ch?n là vi?n ??i h?c t?t nh?t Scotland c?a n?m.

Trong bài nói, giáo s? ?ã khái quát các ??t chính c?a m?ng qu?n lý kh?n c?p và t? ?ó ?? xu?t các công ngh? ti?m n?ng ?? có th? ?áp ?ng yêu c?u c?a m?ng qu?n lý kh?n c?p, ??c bi?t trong các tình hu?ng thiên tai và nhân tai. Bài nói chuy?n c?a giáo s? ?ã thu hút s? quan tâm c?a r?t nhi?u gi?ng viên, và ??c bi?t là các b?n sinh viên chuyên ngành k? thu?t truy?n thông khi mà r?t nhi?u các b?n sinh viên ?ã quan tâm ??t câu h?i không nh?ng v? bài nói mà v? các c? h?i có th? h?c t?p và nghiên c?u t?i ??i H?c Glasgow.

K?t thúc bu?i h?i th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã c?m ?n giáo s? Muhammad Ali Imran ?ã dành th?i gian ghé th?m H?c Vi?n C? S? và hi v?ng có th? h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u trong t??ng lai g?n. Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?ng kh?ng ??nh l?i chi?n l??c c?a Khoa là tr? thành m?t ??a ch? ?ào t?o và nghiên c?u uy tín c?a Vi?t Nam.

Hits: 277

Hội thảo khoa học “A Tutorial on the 5G Ecosystem and Research Challenges” của GS. Kumbesan Sandrasegaran – Đại học Kỹ thuật Sydney, New South Wales, Australia

Vào ngày 03/03/2017, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c do GS. Kumbesan Sandrasegaran, ??i h?c K? thu?t Sydney, Australia, trình bày v? ch? ?? “A Tutorial on the 5G Ecosystem and Research Challenges”. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, GS. Sandrasegaran ?ã trình bày các nghiên c?u m?i nh?t và các thách th?c ?? xây d?ng h? sinh thái v? m?ng truy?n thông không dây th? h? th? ti?p theo (5G) – m?t ch? ?? ?ang thu hút nhi?u s? quan tâm c?a các nhà nghiên c?u, các nhà s?n xu?t và ??u t? trên toàn th? gi?i.

Tham d? bu?i h?i th?o có ??i di?n Ban lãnh ??o HVCS, ??i di?n lãnh ??o Khoa Vi?n thông II cùng các gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS. Bu?i h?i th?o là d?p ?? các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS giao l?u v?i GS. Sandrasegaran và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng và công ngh? c?a m?ng vô tuy?n th? h? m?i 5G.

Sau bài Seminar, GS. Sandrasegaran ??i di?n ??i h?c K? thu?t Sydney th?o lu?n v?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? T?i TP. H? Chí Minh v? nh?ng kh? n?ng h?p tác nghiên c?u, th?c hi?n các d? án chung, ??c bi?t trong b?i c?nh chính quy?n TP. HCM ph?n ??u ??n n?m 2025 xây d?ng TP. HCM tr? thành “Thành ph? thông minh” nh?m thúc ??y phát tri?n kinh t?; nâng cao ch?t l??ng môi tr??ng s?ng và ch?t l??ng ph?c v? ng??i dân.

??i H?c K? thu?t Sydney là m?t trong các tr??ng ??i h?c k? thu?t hàng ??u c?a Australia. Tr??ng ???c x?p h?ng th? 45 trong b?ng x?p h?ng th??ng niên th? h?ng các tr??ng ??i h?c th? gi?i (QS World University Rankings) n?m 2015, 2016. Ngoài ra, ??i H?c K? Thu?t Sydney (UTS) ???c x?p h?ng n?m sao (m?c x?p h?ng cao nh?t) trong h? th?ng QS Stars™, h? th?ng công nh?n ch?t l??ng giáo d?c xu?t s?c ? b?c ??i h?c.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?i th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o thay m?t HVCS t?ng quà l?u ni?m, c?m ?n GS. Sandrasegaran dành th?i gian giao l?u và trao ??i v?i các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên. Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?ng bày t? mong mu?n h?p tác v?i GS. Sandrasegaran trong ho?t ??ng NCKH, ?ào t?o nghiên c?u sinh và xây d?ng các nhóm nghiên c?u m?nh trong H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông.

Hits: 13

Hội thảo khoa học “Resource Allocation for Virtualized Wireless Networks” của TS. Trần Hoàng Nguyên – Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc

A

Vào sáng ngày 30/12/2016, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) – ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c do TS. Tr?n Hoàng Nguyên, ??i h?c Kyung Hee, Hàn Qu?c trình bày v? ch? ?? “Resource Allocation for Virtualized Wireless Networks”. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, TS. Tr?n Hoàng Nguyên ?ã trình bày v? v?n ?? t?i ?u trong phân b? tài nguyên cho các m?ng vô tuy?n ?o. ?ây là m?t ch? ?? m?i ?ang thu hút nhi?u s? quan tâm c?a các nhà nghiên c?u trong và ngoài n??c.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c có các Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa ?i?n T? II và Khoa C? B?n II cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. H?n n?a, bu?i h?i th?o khoa h?c còn có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c và các gi?ng viên ??n t? các tr??ng ??i H?c khác. Bu?i h?i th?o là d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS giao l?u v?i TS. Tr?n Hoàng Nguyên và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng và công ngh? m?ng th? h? m?i.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?i th?o, TS. Tr?n Hoàng Nguyên c?ng dành th?i gian ?? gi?i thi?u v? Networking Lab thu?c ??i h?c Kyung Hee, Hàn Qu?c, và nh?ng ?i?u ki?n cho các b?n sinh viên có th? chu?n b? ?? h?c t?i ??i h?c Kyung Hee nói riêng c?ng nh? t?i Hàn Qu?c nói chung.

Hits: 15

REV-2016: Mời tham gia Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin (gia hạn nộp bài)

 

CV DEN 690_Page_3

Thông báo c?a ban t? ch?c h?i th?o v? vi?c gia h?n n?p bài h?i th?o REV-2016: th?i h?n n?p bài ??n h?t ngày 10/10/2016.

Quý Th?y Cô và các cán b? nghiên c?u vui lòng xem thông báo chi ti?t: t?i ?ây.

 

Hits: 10

Thông báo Hội thảo ComNavi 2016

?? chào m?ng L? k? ni?m 60 n?m ngày thành l?p Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i và nh?m t?ng c??ng các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c v? bi?n ??o, ??c bi?t là l?nh v?c thông tin và ??nh v? ?ng d?ng cho phát tri?n kinh t? bi?n, gi?m thi?u thiên tai, Vi?n ?i?n t? Vi?n thông, Trung tâm H?p tác KHKT Vi?t-??c và Trung tâm NAVIS – Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i – ph?i h?p t? ch?c H?i th?o Thông tin và ??nh v? trên bi?n l?n th? 6 (ComNavi 2016), d? ki?n di?n ra vào ngày 08/10/2016.

H?i th?o ??u tiên v? Thông tin và ??nh v? trên bi?n ???c t? ch?c b?i Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i và H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam vào n?m 2007. T? ?ó ??n nay, H?i th?o l?n l??t t? ch?c n?m 2009 t?i H?i Phòng; n?m 2011 t?i ?à N?ng, n?m 2014 và 2015 t?i Hà N?i. H?i th?o ?ã thu hút ???c ?ông ??o các nhà khoa h?c trong và ngoài n??c tham gia.

Ban t? ch?c trân tr?ng kính m?i các nhà khoa h?c trong và ngoài n??c, các ??n v?, t? ch?c NCKH g?i bài tham lu?n t?i h?i th?o ? các l?nh v?c sau (ho?c các l?nh v?c khác có liên quan):

 • Các h? th?ng thông tin và ??nh v? trên bi?n: H? th?ng HF, VHF, v? tinh, vi ba
 • M?ng thông tin d??i n??c
 • H? th?ng Radar cho c?nh báo th?i ti?t
 • Các ph??ng pháp c?m ?ng và ?o ??c thông tin trên bi?n
 • Các công ngh? và ph??ng pháp ??nh v? tiên ti?n
 • Tìm ki?m và c?u h? trên bi?n
 • ??a ch?n và h?i d??ng h?c
 • Các hi?n t??ng b?t th??ng c?a t? nhiên – s? hình thành và các bi?n pháp c?nh báo ? Vi?t Nam
 • ?ng d?ng c?a n?ng l??ng gió và m?t tr?i cho m?ng thông tin ven bi?n
 • Công ngh? vi?n thám

Các b?n tham lu?n có th? ???c vi?t b?ng Ti?ng Vi?t ho?c Ti?ng Anh và s? ???c xu?t b?n trong k? y?u c?a h?i ngh? do Nhà xu?t b?n Khoa h?c và K? thu?t ?n hành. S? trang c?a b?n th?o không h?n ch?. Ban t? ch?c khuy?n khích tác gi? vi?t b?n th?o có n?i dung t? 5 ??n 15 trang s? d?ng ?úng m?u s?n có c?a h?i th?o.

Các thông tin quan tr?ng:

 • ??a ?i?m t? ch?c: Trung tâm H?p tác Khoa h?c K? thu?t Vi?t-??c, Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i
 • Th?i gian: ngày 08 tháng 10 n?m 2016
 • Th?i h?n n?p tham lu?n: 25 tháng 09 n?m 2016
 • M?u b?n th?o: [t?i v?] (Vui lòng g?i b?n th?o d??i d?ng file .doc/ .docx)
 • G?i bài t?i h?i th?o: vdz@hust.edu.vn
 • Thông tin chi ti?t xin liên h? Ban t? ch?c t?i ??a ch? email: vdz@hust.edu.vn

??n v? t? ch?c

a

??n v? b?o tr?

      

??n v? tài tr?

Website: http://vdz.edu.vn/comnavi2016

 

Hits: 26

Hội thảo Quốc tế về Khoa Học và Kỹ Thuật Tính toán lần thứ III (ICCSE-3)

H?i th?o Qu?c T? v? Khoa H?c và K? Thu?t Tính Toán (Intemational Conference On Computing Science and Engineering – ICCSE) là h?i th?o do Vi?n Khoa h?c và Công ngh? Tính toán t? ch?c hai n?m m?t l?n. ?ây là n?i h?i t? c?a nh?ng nhà khoa h?c ??u ngành, các nhà khoa h?c và công ngh? tính toán, cùng nh?ng nghiên c?u sinh t?  Vi?t Nam và các n??c trên th? gi?i. Ti?p n?i thành công t? hai k? h?i th?o tr??c (n?m 2012 và 2014), h?i th?o qu?c t? v? Khoa H?c và K? Thu?t Tính Toán l?n III (ICCSE-3) ???c t? ch?c vào tháng 11/20 l 6
Th?i gian h?i th?o: ngày 28 và 29  tháng 11 n?m 2016
??a ?i?m: Khách s?n Victory, 14 Võ V?n T?n, Qu?n 3, TP. HCM
?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem thông tin chi ti?t:  ? ?ây. 

*********

Hits: 4

Hội thảo Khoa học “Công nghệ vũ trụ – nghiên cứu và ứng dụng”

CV DEN 544_Page_2

CV DEN 544_Page_3

 

Ph?c l?c kèm theoTB s? 1 H?i th?o Khoa h?c: H??ng d?n chu?n b? báo cáo tham d? h?i th?o Công ngh? v? tr?: Nghiên c?u và ?ng d?ng

Hits: 9