Thông báo: V/v Tổ chức Hội thảo Quốc tế về KH và KT Tính toán lần thứ III (ICCSE-3)

H?i th?o Qu?c T? v? Khoa H?c và K? Thu?t Tính Toán (International Conference On Computing Science and Engineering – ICCSE) là h?i th?o do Vi?n Khoa h?c và Công ngh? Tính toán t? ch?c hai n?m m?t l?n. ?ây là n?i h?i t? c?a nh?ng nhà khoa h?c ??u ngành, các nhà khoa h?c và công ngh? tính toán, cùng nh?ng nghiên c?u sinh t? Vi?t Nam và các n??c trên th? gi?i. Ti?p n?i thành công t? hai k? h?i th?o tr??c (n?m 2012 và 2014), H?i th?o Qu?c t? v? Khoa H?c và K? Thu?t Tính Toán l?n III (ICCSE-3) ???c t? ch?c vào tháng 11/2016 (http://conference.icst.org.vn/).

?? bi?t thông tin chi ti?t Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem thông báo: ? ?ây.

*********

Hội thảo Quốc tế về Khoa Học và Kỹ Thuật Tính toán lần thứ III (ICCSE-3)

H?i th?o Qu?c T? v? Khoa H?c và K? Thu?t Tính Toán (Intemational Conference On Computing Science and Engineering – ICCSE) là h?i th?o do Vi?n Khoa h?c và Công ngh? Tính toán t? ch?c hai n?m m?t l?n. ?ây là n?i h?i t? c?a nh?ng nhà khoa h?c ??u ngành, các nhà khoa h?c và công ngh? tính toán, cùng nh?ng nghiên c?u sinh t?  Vi?t Nam và các n??c trên th? gi?i. Ti?p n?i thành công t? hai k? h?i th?o tr??c (n?m 2012 và 2014), h?i th?o qu?c t? v? Khoa H?c và K? Thu?t Tính Toán l?n III (ICCSE-3) ???c t? ch?c vào tháng 11/20 l 6
Th?i gian h?i th?o: ngày 28 và 29  tháng 11 n?m 2016
??a ?i?m: Khách s?n Victory, 14 Võ V?n T?n, Qu?n 3, TP. HCM
?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem thông tin chi ti?t:  ? ?ây. 

*********