Thư mời tham dự hội thảo “Doanh nghiệp CNTT – Viễn thông tham gia xây dựng thành phố thông minh, hiện đại”

TH? M?I THAM D? H?I TH?O

 “DOANH NGHI?P CNTT – VI?N THÔNG
THAM GIA XÂY D?NG THÀNH PH? THÔNG MINH, HI?N ??I”

                Kính g?i: Quý Th?y Cô 

Th?c hi?n ch? ??o c?a ?y ban nhân dân Thành ph?, S? Thông tin và Truy?n thông ph?i h?p cùng H?i Tin h?c TP.HCM t? ch?c H?i ngh? G?p g? ??u n?m ngành Công ngh? thông tin – Vi?n thông (CNTT-VT) n?m 2017 v?i ch? ?? “Doanh nghi?p CNTT-VT tham gia xây d?ng thành ph? thông minh, hi?n ??i”.

Th?i gian: 14h th? Sáu, ngày 03/03/2017
??a ?i?m: Trung tâm H?i ngh? 272, Võ Th? Sáu, Q.3, TP.HCM

H?i Tin h?c TP.HCM trân tr?ng kính m?i Quý Th?y Cô Khoa Công ngh? Thông tin các tr??ng ??ng kí tham d?, chia s?, hi?n k? các gi?i pháp v? c?i cách hành chính, th?c hi?n ?ng d?ng CNTT vào xây d?ng chính quy?n ?i?n t?.

??i v?i cá nhân, ??n v? ??ng kí bài báo cáo/ tham lu?n gi?i pháp vui lòng g?i tr??c n?i dung và file trình chi?u v? H?i Tin h?c TP.HCM tr??c ngày 23/02/2016 qua Ms. Ph?ng Châu – Email: chaucp@hca.org.vn – D?: 0931 064 882. BTC s? duy?t tr??c và ch?n l?c nh?ng báo cáo t?t nh?t ?? trình bày. N?i dung báo cáo không mang tính qu?ng cáo SP/GP/DV c? th? mà mang tính HI?N K? s? ???c ?U TIÊN. Nh?ng tham lu?n khác s? ???c trao ??i và th?o lu?n trong m?c trao ??i h?i ?áp cu?i ch??ng trình.

Thông qua h?i ngh? lãnh ??o thành ph? mong mu?n ???c l?ng nghe, trao ??i các sáng ki?n, gi?i pháp c?a cá nhân, ??n v? v? ??i m?i, nâng cao ch?t l??ng ho?t ??ng qu?n lý, xây d?ng chính quy?n ?i?n t?, c?i cách hành chính, áp d?ng mô hình thành ph? thông minh, giao thông thông minh, giáo d?c thông minh, nh?ng gi?i pháp v? ki?m soát, qu?n lý công tác v? sinh an toàn th?c ph?m, phòng cháy ch?a cháy và c?u h? c?u n?n, nâng cao ch?t l??ng giáo d?c, d?y ngh?, ?ào t?o ngu?n nhân l?c theo tiêu chu?n qu?c t?. T? ?ó, các ??n v? cùng góp ph?n xã h?i hóa, hi?n ??i hóa hành chính, nâng cao n?ng l?c c?nh tranh c?a thành ph?, ??m b?o an ninh m?ng, an toàn thông tin ti?n t?i xây d?ng thành ph? thông minh.

Quý Th?y Cô có th? ??ng kí tham d? t?i: https://goo.gl/forms/7Vds0JlVV04NkFAN2

Thông tin ch??ng trình chi ti?t: http://hca.org.vn/thu-moi-tham-du-hoi-thao-doanh-nghiep-cntt-vt-tham-gia-xay-dung-tp-thongminh-hiendai/

C?n thêm thông tin v? ch??ng trình Quý Th?y Cô có th? liên h? Cô Ph?ng Châu – Th? ký ban ?ào t?o & B2B H?i Tin h?c TP.HCM. Email: chaucp@hca.org.vn – D?: 0931 064 882

Thông báo: V/v Tổ chức Hội thảo Quốc tế về KH và KT Tính toán lần thứ III (ICCSE-3)

H?i th?o Qu?c T? v? Khoa H?c và K? Thu?t Tính Toán (International Conference On Computing Science and Engineering – ICCSE) là h?i th?o do Vi?n Khoa h?c và Công ngh? Tính toán t? ch?c hai n?m m?t l?n. ?ây là n?i h?i t? c?a nh?ng nhà khoa h?c ??u ngành, các nhà khoa h?c và công ngh? tính toán, cùng nh?ng nghiên c?u sinh t? Vi?t Nam và các n??c trên th? gi?i. Ti?p n?i thành công t? hai k? h?i th?o tr??c (n?m 2012 và 2014), H?i th?o Qu?c t? v? Khoa H?c và K? Thu?t Tính Toán l?n III (ICCSE-3) ???c t? ch?c vào tháng 11/2016 (http://conference.icst.org.vn/).

?? bi?t thông tin chi ti?t Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem thông báo: ? ?ây.

*********

1 2