Tham dự buổi “Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập tốt nghiệp”

V?n phòng khoa Vi?n Thông s? t? ch?c bu?i “H??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c trong quá trình th?c t?p t?t nghi?p” cho sinh viên:

??n v? t? ch?c: Khoa Vi?n Thông 2

Th?i gian: 9:00 ??n 11:00 th? 4 ngày 7 tháng 6 n?m 2017

??a ?i?m: Phòng H?i Tr??ng Qu?n 1, C? s? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, P. ?akao, Qu?n 1, TP. HCM.

??i t??ng tham d?:

  • B?t bu?c: D13VT01, D13VT02, và L15 (Các b?n SV chu?n b? ?i th?c t?p trong n?m 2017, có ?i?m danh và không ch?p nh?n b?t k? lý do v?ng m?t).
  • Khuy?n khích: D14VT, D15VT và D16VT

Khách m?i: Th?y Nguy?n Xuân Khánh (Tr??ng Phòng Giáo V?)

Ch??ng trình:

  • N?i dung 1: M?t s? l?u ý trong trình ??ng ký TTTN: quy trình và h??ng d?n

Th?y Ph?m Qu?c H?p trình bày

  • N?i dung 2: Cách vi?t quy?n báo cáo TTTN

Th?y Tr?n Trung Duy trình bày

  • N?i dung 3: Gi?i ?áp th?c m?c