[THÔNG BÁO NHỜ HỖ TRỢ] Cựu sinh viên tham gia phỏng vấn chuẩn bị cho công tác Khảo sát của Đoàn ĐGN tại HVCS

[THÔNG BÁO NH? H? TR?]

Nh?m ph?c v? cho công tác ki?m ??nh c?a H?c Vi?n, V?n phòng Khoa Vi?n Thông c?n s? giúp ?? c?a ít nh?t 05 c?u sinh viên t?t nghi?p sau n?m 2012 ?? ph?c v? ph?ng v?n:

+ Th?i gian: 1 bu?i trong th?i gian t? ngày 22/9/2017 ??n 25/9/2017

+ ??a ?i?m: H?c Vi?n C? S?, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh

R?t mong nh?n s? h? tr? c?a các b?n. N?u các b?n ??ng ý h? tr?, xin vui lòng cung c?p thông tin bao g?m (H? và tên, MSSV, s? ?i?n tho?i di ??ng) cho Th?y Ph?m Minh Quang (email: phamminhquang@ptithcm.edu.vn) ho?c ib ? facebook c?a Khoa.

Trân tr?ng c?m ?n.

V?n phòng Khoa VT2

Hits: 68

Khoa Viễn Thông 2 họp triển khai công tác và kế hoạch cho năm học mới 2017-2018

Vào ngày 18 tháng 8 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã h?p Khoa ?? tri?n khai công tác và k? ho?ch cho n?m h?c m?i 2017-2018. Tham d?  cu?c h?p có Phó Giám ??c Tân H?nh và ??i di?n các phòng ban ch?c n?ng c?a H?c Vi?n C? S?.

??i di?n cho Khoa Vi?n Thông 2, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa, ?ã trình bày k? ho?ch ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, và các công vi?c tr?ng tâm khác c?a Khoa trong n?m h?c m?i 2017-2018.

Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách HVCS t?i TP. H? Chí Minh, ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a các Th?y/Cô c?a Khoa trong công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c và l?u ý ??n công tác h?c t?p nâng cao trình ?? và công tác ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o ?? ?áp ?ng ngu?n nhân l?c c?a xã h?i trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p 4.0.

Hits: 753

Khoa Viễn Thông trao đổi hợp tác với FPT Telecom

sss

Vào ngày 26 tháng 5 n?m 2017, Lãnh ??o H?c Vi?n C? s? cùng v?i lãnh ??o Khoa Vi?n Thông ?ón ti?p lãnh ??o FPT Telecom ?? bàn v? các kh? n?ng h?p tác trong gi?ng d?y, ?ào t?o, và nghiên c?u khoa h?c.

Thay m?t lãnh ??o c?a FPT Telecom, Anh V? ??c Huy – Giám ??c Trung Tâm Phát Tri?n và Qu?n Lý H? T?ng Mi?n Nam – c?m ?n Khoa Vi?n Thông 2 nói riêng và H?c Vi?n C? S? nói chung ?ã ?ào t?o r?t nhi?u nhân tài cho FPT Telecom, nhi?u b?n sinh viên t?t nghi?p t? H?c Vi?n ?ã tr? thành các chuyên gia gi?i và lãnh ??o cao c?p c?a công ty hi?n nay. Công ty c?ng cam k?t ti?p t?c h? tr? Khoa trong các công tác ?ào t?o, công tác ??nh h??ng ngh? nghi?p cho sinh viên và ph?n h?i ?? nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o. Bên c?nh ?ó, FPT Telecom c?ng mong mu?n m? r?ng h?p tác nghiên c?u v?i Khoa trong l?nh v?c thông tin quang và Internet v?n v?t.

Thay m?t HVCS, Th?y Tân H?nh – PG? H?c vi?n ph? trách HVCS – c?m ?n s? quan tâm c?a FPT Telecom v?i HVCS và kh?ng ??nh HVCS s? ti?p t?c ??i m?i trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, tr? thành ??n v? hàng ??u cung c?p nhân l?c ch?t l??ng cao cho ngành ICT ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a khu v?c phía Nam, ??c bi?t trong b?i c?nh công nghi?p l?n th? 4.

Hits: 11

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018

CV DEN 292_Page_02

CV DEN 292_Page_03

Khung k? ho?ch ?ào t?o n?m h?c 2017-2018 kèm theo Quy?t ??nh s? 480/Q?-HVCS: xem chi ti?t t?i ?ây.

Hits: 66

Quyết định V/v Ban hành mức thu học phí năm học 2017-2018

CV DEN 294_Page_2

– Ph? l?c 1 ?ính kèm theo Quy?t ??nh s? 464/Q?-HV: xem chi ti?t t?i ?ây.

Hits: 40

“Ngày Hội thảo Khoa học Sinh viên” tại Học viện Cơ sở năm 2017 nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Học viện và Ngày Khoa học Công nghệ 18/05/2017

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, H?c Vi?n nói chung và H?c Vi?n C? S? nói riêng ?ã ??y m?nh công tác nghiên c?u khoa h?c, th?c hi?n g?ng k?t ?ào t?o và nghiên c?u, nghiên c?u và chuy?n giao công ngh? và ?óng góp nhi?u ho?t ??ng h?c thu?t cho c?ng ??ng khoa h?c .

Th?c hi?n ch? ??o c?a Phó Giám ??c H?c vi?n Ph? trách H?c vi?n C? s?, H?c vi?n C? s? t? ch?c "Ngày H?i Th?o Khoa H?c Sinh Viên" nh?m công b? và ph? bi?n k?t qu? các công trình nghiên c?u khoa h?c c?a Sinh viên H?c vi?n C? s? nhân d?p chào m?ng ngày K? ni?m 20 n?m ngày thành l?p H?c vi?n và Ngày Khoa h?c Công ngh? 18/05/2017.

H?i th?o là m?t di?n ?àn h?u ích ?? các gi?ng viên, sinh viên trao ??i và th?o lu?n nh?ng v?n ?? lý lu?n v? ch?t l??ng h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c c?a sinh viên, qua ?ó n?m ???c th?c tr?ng và ?? xu?t các gi?i pháp kh? thi nh?m nâng cao ch?t l??ng h?c t?p, ho?t ??ng ngo?i khóa, ??c bi?t nh?m công b? và ph? bi?n k?t qu? các công trình nghiên c?u khoa h?c c?a Sinh viên H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông cho sinh viên chuyên ngành. Vào lúc 7 gi? 30 ngày 08 tháng 05 n?m 2017, H?i th?o di?n ra t?i H?i tr??ng 2A08, v?i n?i dung tr?ng tâm dành cho các sinh viên báo cáo viên trình bày báo cáo chuyên ?? các ngành thu?c khoa CNTT, QTKD,  ?i?n t? và Vi?n thông.

C? th?, các b?n sinh viên Khoa Vi?n thông 2 báo cáo 03 chuyên ??:

  1. Thi?t l?p b?n ?? xung quanh b?ng vi?c s? d?ng Matlab và Arduino – Lê Công Tu?n và Nguy?n Hoài Nam
  2. V? d? li?u th?c c?a c?m bi?n nhi?t ?? s? d?ng Arduino và Matlab – T?ng Th? Xuân và Nguy?n Lê Thu?t
  3. T?o vùng d? li?u d?a trên ??m s? ng??i truy c?p b?ng vi?c s? d?ng Matlab – Phan Pha Nin và Tr??ng Công Hi?u

w

Nhóm báo cáo ?? tài

H?i  th?o Khoa h?c Sinh viên là m?t ho?t ??ng thi?t th?c và h?u ích cho sinh viên trong h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, thi?t th?c  giúp sinh viên, gi?ng viên nâng cao ???c ch?t l??ng h?c t?p và gi?ng d?y c?a mình th??ng xuyên h?n, ??c bi?t là khi hình th?c h?c t?p ?ã thay ??i r?t nhi?u t? cách th?c h?c theo ph??ng pháp niên ch? sang hình th?c h?c tín ch?. H?i th?o ?ã nh?n ???c r?t nhi?u ?óng góp c?a các gi?ng viên và sinh viên. 

K?t thúc h?i th?o, nhà tr??ng tuy?n ch?n m?t s? ?? tài tiêu bi?u ?? tham d? H?i th?o ti?p theo vào ngày 11 tháng 5 t?i Hà N?i.

Hits: 28