NHẬN QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP CQ KHÓA 2014-LT KHÓA 2016

Thân gửi sinh viên và các bạn lớp trưởng,

Văn phòng Khoa thông báo về việc nhận quyết định giao đồ án tốt nghiệp cho lớp chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2016 (đính kèm quyết định).

Thời hạn nhận phiếu: 10h00 ngày 9/10/2018 tại văn phòng Khoa VT quận 1 (đại diện 3 lớp trưởng lên nhận phiếu và phát lại cho các bạn).

Thời gian làm đồ án: từ ngày 8/10-10/12/2018 (10 tuần).

Ngày nộp quyển đồ án: 10/12/2018 nộp tại quận 1.

Ngày bảo vệ đồ án: 17/12/2018 tại quận  1.

Đại diện VPKVT.