[TTTN] QUY ĐỊNH THIẾT KẾ BÁO CÁO TTTN LỚP TỪ XA KHÓA 2013, KHÓA 2015

Thân g?i Sinh viên và L?p tr??ng,

– Vào ngày 11/10/2017 V?n phòng Khoa VT2 ?ã phát phi?u giao ?? c??ng TTTN cho L?p tr??ng và tr??ng h?p các b?n ch?a nh?n ???c phi?u vui lòng liên h? l?p tr??ng ?? nh?n.

– Sinh viên l?u ý th?i h?n ??i ?? tài: t? ngày 16/10/2017-27/10/2017, quá th?i h?n Khoa không gi?i quy?t.

–  ?ính kèm b?n quy ??nh thi?t k? th?c t?p t?t nghi?p c?a hai l?p (làm ?úng form quy ??nh):

–  ?ính kèm b?ng ?ánh giá quá trình th?c t?p t?i công ty (làm ?úng form quy ??nh): Bang-danh-gia-qua-trinh-thuc-tap -duyet

–  Ngày n?p quy?n báo cáo d? ki?n: ngày 16/11/2017 t?i V?n phòng Khoa VT2 – HVCS Qu?n 1 (gi? hành chính).

– Hình th?c n?p: Khoa nh?n quy?n t? L?p tr??ng (không nh?n riêng l? t? sinh viên).

– Ngày báo cáo v?n ?áp d? ki?n: s? thông báo sau.

??i di?n Vp Khoa VT2.

Hits: 23

Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2015 (2,5 năm) Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2015 (2,5 n?m) Ngành K? thu?t ?i?n t?, truy?n thông – H? ?HTX ???c giao nhi?m v? TTTN: ? ?ây.

Hits: 76