Thông báo kết quả phân chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp (Gia hạn)

Thông báo k?t qu? phân chuyên ngành và th?c t?p t?t nghi?p
 • L?p: D14 và L16
 • K?t qu? phân chuyên ngành:
 • Sinh viên ch? ??ng liên h? công ty th?c t?p ?úng chuyên ngành và liên l?c v?i giáo viên h??ng d?n ?? lên ?? c??ng th?c t?p t?t nghi?p
 • Th?i h?n n?p phi?u giao ?? c??ng th?c t?p t?t nghi?p (m?u BM4:BM4-D14CQVTBM4-L16CQVT) có ch? ký c?a giáo viên h??ng d?n cho l?p tr??ng: 11:00  th? 6 ngày 18/05/2018 Gia h?n ??n 11:00 Th? Sáu ngày 25/05/2018
 • L?p tr??ng t?ng h?p file theo BM2 (BM2-bang tong hop (mau)-D14CQVT), BM4 (có ch? ký GVHD) và n?p v? v?n phòng Khoa 11:00 ngày th? 2 ngày 21/05/2018  Gia h?n t?i 11:00 ngày th? 2 ngày 27/05/2018
V?n phòng Khoa Vi?n Thông 2.

Hits: 1303

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN CHUYÊN NGÀNH

Theo k? ho?ch ?ào t?o, Khoa Vi?n Thông 2 s? phân chuyên ngành cho các sinh viên ngành k? thu?t ?i?n t? truy?n thông vào ba chuyên ngành: vô tuy?n, m?ng vi?n thông và thông tin quang. K? ho?ch phân ngành nh? sau:

 • Sinh viên ??ng ký nguy?n v?ng chuyên ngành theo th? t? ?u tiên: nguy?n v?ng 1, nguy?n v?ng 2nguy?n v?ng 3 t??ng ?ng v?i 3 chuyên ngành.
 • V?n phòng Khoa s? xét duy?t và phân ngành theo t? h?p ?i?m trung bình tích l?y và nguy?n v?ng do sinh viên ch?n.

L?u ý:

 • Sinh viên ??ng ký nguy?n v?ng v?i l?p tr??ng.
 • Th?i h?n: 16:00 th? 4 ngày 09/05/2018
 • Danh sách sinh viên ?ính kèm:

  • L?p ?H liên thông chính quy: DS L16 
  • L?p ?H chính quy: DS D14
 • Sinh viên không ??ng ký theo h?n ??nh, Khoa s? phân theo ?i?m và ch? tiêu.

Hits: 630

Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2 Tham Dự Hội Trại Dream Asean Tại Thái Lan

Va?o nga?y 11/12/2017, sinh viên Nguy?n Hoài Nam, l?p  D15VTA1 ngành k? thu?t ?i?n T? Truy?n Thông, thông qua s?? l??a cho?n cu?a Khoa Vi?n Thông 2, ???c c?? ?i tham gia Hô?i tra?i Dream Asian ta?i Bangkok – Tha?i Lan vê? truyê?n thông.

Hô?i tra?i Dream Asian do Cu?c quan hê? công chu?ng Tha?i Lan (PRD) t? ch?c la? mô?t s?? kiê?n ta?o ?iê?u kiê?n cho ca?c sinh viên cu?ng nh? ca?c tha?nh viên cu?a ca?c tô? ch??c hoa?t ?ô?ng trong li?nh v??c truyê?n thông ca?c n???c trong khu v??c ????c giao l?u, g??p g?? ?ô?ng th??i hiê?u ro? h?n vê? cô?ng ?ô?ng Asean. H?i tr?i là c? h?i ?? các b?n sinh viên hiê?u thêm vê? cô?ng ?ô?ng chung Asian – m?t tô? ch??c ma? Viê?t Nam ?ang la? tha?nh viên, c?ng nh?  th??c tra?ng v? ca?c vâ?n ?ê? nhân quyê?n, gia?o du?c, y tê?, truyê?n thông va? kinh tê?.   Bên ca?nh ?o?, H?i tr?i còn co? nh??ng workshop: la?m phim ng??n, la?m video clip, infographic, viê?t ba?i ha?t v??i thông ?iê?p h???ng t??i cô?ng ?ô?ng, nh??ng vâ?n ?ê? hiê?n tra?ng trong cô?ng ?ô?ng. Thông qua các workshop, các sinh viên tham gia h?i tr?i có th? ????c huâ?n luyê?n ?? có th? cung câ?p thông tin vê? cô?ng ?ô?ng Asian bao g?m tâ?m nhi?n Asean, nh??ng vâ?n ?ê? câ?n gia?i quyê?t trong t??ng lai, nh??ng thông tin câ?p nhâ?t trong cô?ng ?ô?ng, hiê?u ????c thê? na?o la? ?oa?n kê?t, h??u nghi?.

Sau h?i tr?i, em ?ã thu nh?t ???c nhi?u ?i?u bao g?m: hiê?u h?n vê? v?n ho?a  cu?a ca?c n???c trong khu v??c thông qua nh??ng hoa?t ?ô?ng gi??i thiê?u nh??ng ???c tr?ng phong tu?c t??ng n???c trong khuôn khô? hô?i tra?i, phong tu?c tâ?p qua?n cu?a ca?c n???c, nh??ng ?iê?m hay trong v?n ho?a, th???ng th??c nh??ng ne?t thu? vi? trong phong tu?c. Hô?i tra?i ?a? cho em thâ?y “s??c ma?nh” truyê?n thông trong viê?c tuyên truyê?n. La? mô?t sinh viên H?c Vi?n tham gia h?i tr?i, em ngh? r?ng mình câ?n pha?i tuyên truyê?n cho mo?i ng???i hiê?u thêm vê? Asean vê? nh??ng kiê?n th??c ????c cung câ?p t?? hô?i tra?i, phô? biê?n nh??ng vâ?n ?ê? quan tro?ng vê? quyê?n con ng???i, gia?o du?c, h???ng t??i nh??ng ng???i co? hoa?n ca?nh kho? kh?n tr???c tiên la? ?? Viê?t Nam va? rô?ng h?n sau na?y la? ca? cô?ng ?ô?ng Asean.

Hô?i tra?i la? mô?t sân ch?i, g??p g?? cu?ng nh? la? trao ?ô?i kinh nghiê?m bô? i?ch, em c?ng r?t mong các b?n sinh viên H?c Vi?n tìm hi?u thêm v? c?ng ??ng Asean vi? mô?t cô?ng ?ô?ng Asean bê?n v??ng trong t??ng lai.

Sinh viên: Nguyê?n Hoa?i Nam

L??p: D15CQVT01 – N

Hits: 361

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY AMARIS VÀ SINH VIÊN KHOA VIỄN THÔNG 2

Vào ngày 22/9/2017, cùng v?i s? h?p tác c?a khoa Vi?n Thông 2, ??i di?n công ty Amaris (Pháp) ?ã có bu?i giao l?u v?i các b?n sinh viên t?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh. H?i th?o ?ã thu hút s? tham d? c?a sinh viên, ??c bi?t sinh viên n?m cu?i.

Amaris, là m?t t?p ?oàn qu?c t? v? l?nh v?c T? v?n công ngh? và qu?n tr? ???c thành l?p n?m 2007, v?i h?n 40 v?n phòng trên th? gi?i. Thành công c?a Amaris d?a trên d?ch v? cá nhân hóa. Chuyên môn c?a Amaris bao g?m 5 l?nh v?c: Kinh doanh và Qu?n tr?, H? th?ng và Công ngh? thông tin, K? thu?t và Công ngh? cao, Công ngh? sinh h?c, D??c và Vi?n Thông. Amaris làm vi?c tr?c ti?p v?i các công ty qu?c t? l?n và các nhóm t?p ?oàn trong nhi?u l?nh v?c nh? n?ng l??ng, xe h?i, ngân hàng, khoa h?c ??i s?ng và môi tr??ng.

??n v?i bu?i giao l?u, ??i di?n công ty ?ã chia s? nh?ng k? n?ng v? ph?ng v?n xin vi?c và cách chu?n b? CV hi?u qu? ??n các b?n sinh viên. Bên c?nh ?ó, nh?ng v? trí tuy?n d?ng t?i công ty, ??c bi?t trong l?nh v?c Công ngh? thông tin và Vi?n Thông thu hút s? quan tâm c?a các b?n sinh viên.

K?t thúc bu?i giao l?u, ??i di?n khoa Vi?n Thông 2 và công ty Amaris h?a h?n t?o ?i?u ki?n cho sinh viên có nh?ng bu?i ki?n t?p t?i công ty và hy v?ng có th? h?p tác nghiên c?u, gi?i thi?u vi?c làm.

Hits: 56

Thông tin tuyển dụng: Renesas Trainee Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

NMD times, serif; font-size: 16px;”>I. Opening position

 • 15 Software Design Trainees (Embedded)
 • 12 Hardware Design Trainees (Logic/Physical/DFT)

II. Parajumpers Lightweight UGO Veste Working Condition

 • Working hour: at least 2.5 working days per week from Mondays to Fridays, from 8am to 5pm
 • Training allowance
 • 24/7 accident insurance
 • Free lunch every working day
 • Join real projects of cutting edge technologies in IC design and embedded system
 • Opportunities to become permanent engineers through direct entry scheme

III. Requirement

 • University students in 3rd year and above with with major in Electronics, Telecoms, ROSHE LD-1000 QS Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Canada Goose France Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

IV. Recruitment schedule

V. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Mens Air Max Shoes
Ltd. Air Jordan 4 (IV) (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), NIKE ZOOM KD 9 specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE),

Hits: 31

Bản tin về giải thưởng Exemplary Reviewer của Hiệp hội Điện – Điện tử Hoa Kỳ (IEEE)

V?a qua, TS. Tr?n Trung Duy, Khoa Vi?n thông 2 – H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh ?ã vinh d? nh?n ???c b?ng khen Exemplary Reviewer c?a Hi?p h?i ?i?n – ?i?n t? Hoa K? (IEEE).

?ây là gi?i th??ng h?ng n?m nh?m vinh danh các nhà ph?n bi?n có ?óng góp l?n cho các t?p chí ???c xu?t b?n b?i Hi?p h?i ?i?n – ?i?n t? Hoa K? (IEEE).

V?i các ?óng góp trong n?m 2016, TS. Tr?n Trung Duy ?ã vinh d? nh?n ???c hai b?ng khen Exemplary Reviewer c?a các t?p chí IEEE Transactions on Communications và IEEE Communications Letters.

Hits: 293

[Seminar] Buổi thuyết trình về Công nghệ vô tuyến 5G cho hệ thống giao thông thông minh của TS. Andrea Tassi đến từ Đại học Bristol, Anh Quốc

a

Vào ngày 16 tháng 5 n?m 2017, TS. nike air max thea donna Andrea Tassi c?a ??i h?c Bristol, Anh Qu?c có bu?i thuy?t trình v? công ngh? vô tuy?n 5G cho h? th?ng giao thông thông minh cho các gi?ng viên, nghiên c?u viên, sinh viên quan tâm t?i Khoa Vi?n Thông 2, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? Thành Ph? H? Chí Minh. Minnesota Golden Gophers Jerseys Trong t??ng lai g?n, các ph??ng ti?n giao thông s? ???c k?t n?i v?i nhau và s? có ??c ?i?m t? lái (t? tr?). Air Jordan Retro 4 Các ph??ng ti?n này s? ?óng vai trò quan tr?ng trong h? th?ng giao thông t??ng lai, ??c bi?t là t?i các thành ph? thông minh. ?? ?áp ?ng yêu c?u k?t n?i c?a các ph??ng ti?n v?n t?i t? lái, các k?t n?i vô tuy?n t?c ?? cao và ?? tr? th?p là r?t c?n thi?t s? cho phép các ?ô th? c?nh báo ??n các ph??ng ti?n ch?ng l?i các m?i nguy hi?m c?ng nh? h? tr? các gi?i pháp ?i?u khi?n ?ám mây ?? gi?m ùn t?c giao thông và ô nhi?m không khí. Canada Goose Shelburne Parka ?? ??t ???c nh?ng m?c tiêu này, các ph??ng ti?n này c?n ph?i ???c trang b? m?t lo?t các b? c?m bi?n và các c?m bi?n t?o ra m?t d? li?u r?t l?n. St. Johns Trong bài nói chuy?n, TS. Nike Air Foamposite Pro Andrea Tassi trình bày v? k? thu?t sóng mm (mmWave) ???c xem xét là m?t công ngh? ti?m n?ng áp d?ng cho h? th?ng 5G nói riêng và h? th?ng giao thông thông minh.

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, Khoa Vi?n Thông 2 bên c?nh vai trò ?ào t?o ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a ngành Vi?n Thông ? khu v?c phía Nam, ?ã nâng cao vai trò trong nghiên c?u và chuy?n giao công ngh? ra ngoài xã h?i, ?óng góp vào s? phát tri?n ??nh h??ng thành ph? thông minh c?a TP. Doudoune Parajumpers Homme H? Chí Minh. Hi?n nay, khoa Vi?n Thông là m?t ??a ch? nghiên c?u ?áng tin c?y, ?ã t? ch?c r?t nhi?u h?i ngh? qu?c t?, thu hút nhi?u nhà khoa h?c/sinh viên/h?c gi? ??n nói chuy?n và làm vi?c, và th?c hi?n nhi?u d? án c?p thành ph?, c?p qu?c gia và c?p qu?c t?.

K?t thúc bu?i nói chuy?n, TS. Andrea Tassi mong mu?n ???c h?p tác nghiên c?u v? các công ngh? 5G ?ng d?ng cho h? th?ng giao thông thông minh thông qua các hình th?c d? án nghiên c?u h?p tác và trao ??i nghiên c?u viên. PGS. Footwear Gears TS. Nike Air Max 95 Võ Nguy?n Qu?c B?o c?m ?n TS.

Hits: 52

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

N?i, ngày 10 tháng 03 n?m 2017

THÔNG BÁO

XÉT TUY?N TH?NG VÀ ?U TIÊN XÉT TUY?N

VÀO ??I H?C H? CHÍNH QUY

N?M 2017

C?n c? Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Thông t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25 tháng 01 n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

Th?c hi?n V?n b?n s? 603/BGD?T-GD?H ngày 17/02/2017 v? vi?c h??ng d?n công tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o,

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (sau ?ây g?i t?t là H?c vi?n) thông báo v? vi?c xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c h? chính quy n?m 2017 nh? sau:

I. Pittsburgh Panthers Jerseys XÉT TUY?N TH?NG VÀO ??I H?C

1. Baylor Bears ??i t??ng và ?i?u ki?n xét tuy?n th?ng:

H?c vi?n xét tuy?n th?ng vào ??i h?c ??i v?i các thí sinh t?t nghi?p trung h?c ph? thông n?m 2016, 2017 và ??t m?t trong các thành tích sau:

a) Thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t? n?m 2016, 2017 môn Toán h?c, V?t lý ho?c Tin h?c; Thí sinh trong ??i tuy?n qu?c gia d? Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t? n?m 2016, 2017.

b) Thí sinh ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia n?m 2016, 2017 môn Toán h?c, V?t lý ho?c Tin h?c.

c) Thí sinh ?o?t gi?i trong Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia n?m 2016, 2017 (C?n c? vào ?? tài d? thi c?a thí sinh ?o?t gi?i, H?c vi?n xem xét xét tuy?n th?ng thí sinh vào ngành ?ào t?o phù h?p).

2. Danh m?c ngành ??ng ký xét tuy?n th?ng: Ph? l?c s? 1.

3. Nike Air Max Uptempo Ch? tiêu xét tuy?n th?ng: H?c vi?n không gi?i h?n ch? tiêu.

4. H? s? ??ng ký xét tuy?n th?ng:

Thí sinh ??ng ký xét tuy?n th?ng làm m?t b? h? s? g?i v? S? Giáo d?c và ?ào t?o tr??c ngày 20/5/2017. H? s? g?m:

 • Phi?u ??ng ký xét tuy?n th?ng (Ph? l?c s? 2a);
 • B?n sao h?p l?: ch?ng nh?n là thành viên tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic khu v?c và qu?c t? ho?c ch?ng nh?n là thành viên ??i tuy?n tham d? cu?c thi Khoa h?c, k? thu?t qu?c t? (có tên trong danh sách c?a B? GD?T); Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i K? thi ch?n HSG qu?c gia; Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi Khoa h?c, k? thu?t qu?c gia;
 • 02 phong bì dán tem, ghi rõ h? tên, ??a ch? liên l?c, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh;
 • 02 ?nh CMND c? 4×6;
 • L? phí xét tuy?n th?ng: 30,000 ??ng/ h? s?.

5. Florida Gulf Coast Eagles Quy?n l?i c?a thí sinh ???c xét tuy?n th?ng:

N?m 2017, H?c vi?n c?p h?c b?ng toàn ph?n ho?c h?c b?ng t??ng ???ng 50% h?c phí trong n?m h?c th? nh?t cho các thí sinh ???c xét tuy?n th?ng. C? th?:

 • C?p h?c b?ng toàn ph?n (100% h?c phí) trong n?m h?c th? nh?t cho các thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t?, trong ??i tuy?n qu?c gia d? cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t?; thí sinh ??t gi?i Nh?t trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (các môn Toán, Lý, Tin h?c) ho?c cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia.
 • C?p h?c b?ng t??ng ???ng 50% h?c phí trong n?m h?c th? nh?t cho các ??i t??ng: Thí sinh ??t gi?i Nhì, Ba trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (các môn Toán, Lý, Tin h?c) ho?c cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia.

II. Canada Goose Heli Arctic Parka ?U TIÊN XÉT TUY?N VÀO ??I H?C

1. Parajumpers Homme Windbreaker echo ??i t??ng và ?i?u ki?n ?u tiên xét tuy?n:

H?c vi?n ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c ??i v?i các thí sinh:

 • Thí sinh ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia n?m 2016, 2017 môn Toán, V?t lý, Tin h?c ho?c thí sinh ?o?t gi?i trong Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia n?m 2016, 2017.
 • T?t nghi?p THPT n?m 2017.
 • ?ã tham d? k? thi THPT qu?c gia, có k?t qu? thi theo các t? h?p môn thi/bài thi t??ng ?ng v?i ngành ?ã ??ng ký và ?áp ?ng tiêu chí ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do B? GD&?T quy ??nh.
 1. Danh m?c ngành ?u tiên xét tuy?n:Ph? l?c s? 1.
 2. Ch? tiêu ?u tiên xét tuy?n: H?c vi?n không gi?i h?n ch? tiêu.
 3. H? s? ??ng ký ?u tiên xét tuy?n:

Thí sinh ??ng ký ?u tiên xét tuy?n làm m?t b? h? s? g?i v? S? Giáo d?c và ?ào t?o tr??c ngày 20/5/2017. Kansas State Wildcats Jerseys H? s? ??ng ký ?u tiên xét tuy?n g?m:

 • Phi?u ??ng ký ?u tiên xét tuy?n (Ph? l?c s? 2b)
 • Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia ho?c Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi khoa h?c k? thu?t qu?c gia, qu?c t? các n?m 2016, 2017.
 • 01 phong bì ?ã dán s?n tem và ghi rõ ??a ch? liên l?c c?a thí sinh ?? H?c vi?n thông báo k?t qu? xét tuy?n.
 • L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/ h? s?.

III. ROSHE LD-1000 QS ??I V?I CÁC ??I T??NG KHÁC:

 1. H?c vi?n xét tuy?n th?ng ??i v?i các ??i t??ng khác theo quy ??nh t?i Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, cao ??ng h? chính quy hi?n hành c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.
 2. Thí sinh ???c xét tuy?n th?ng thu?c ??i t??ng này ph?i ?óng h?c phí theo quy ??nh c?a H?c vi?n.
 3. H? s? ??ng ký xét tuy?n th?ng: Theo quy ??nh c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.

IV. Parajumpers Homme Windbreaker echo XÁC NH?N NH?P H?C

 1. Các thí sinh trúng tuy?n theo công b? c?a H?c vi?n ph?i n?p n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i (b?n chính có ?óng d?u ??) v? H?c vi?n trong th?i gian quy ??nh ?? xác nh?n vi?c nh?p h?c c?a mình.
 2. Ch? có các thí sinh trúng tuy?n và ?ã n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i m?i ???c H?c vi?n g?i Gi?y báo nh?p h?c.
 3. Các thí sinh không n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i, coi nh? không có nguy?n v?ng h?c t?i H?c vi?n và s? không ???c g?i nh?p h?c.
 4. Th?i gian nh?n Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i: T? ngày 16/7 ??n tr??c ngày 20/07/2017 (g?i b?ng ???ng B?u ?i?n thì th?i gian k?t thúc ???c tính b?ng d?u b?u ?i?n trên bì th?)
 5. Hình th?c n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i: thí sinh có th? n?p tr?c ti?p t?i các C? s? ?ào t?o c?a H?c vi?n ho?c n?p qua ???ng B?u ?i?n (chuy?n phát nhanh EMS) theo các ??a ch? d??i ?ây.

C? s? ?ào t?o Phía B?c (mã tr??ng BVH):

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông

Km10, ???ng Nguy?n Trãi, Qu?n Hà ?ông, Hà N?i.

?i?n tho?i: 04.33528122, 04.33512252

C? s? ?ào t?o Phía Nam (mã tr??ng BVS):

H?c vi?n Công ngh? BCVT – C? s? Tp.

Hits: 8

Thông tin tuyển dụng: Công ty HTK-INC

Công ty HTK-INC (www.htk-inc.com) ?ang có nhu c?u tuy?n d?ng 02 v? trí g?m:

– 03 k? s? Telecom/VoIP

– 03 k? s? qu?n tr? h? th?ng m?ng (System admin)

Các b?n ?ng viên xem thông tin chi ti?t b?ng mô t? công vi?c c?ng nh? yêu c?u ? 02 v? trí trên: t?i ?ây.

*********

 

Hits: 21

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

CV NOIBO 307_Page_1

 • M?u Phi?u ??ng ký ?? tài NCKH c?p SV: t?i ?ây.
 • M?u ?? c??ng NCKH c?p Sinh viên: t?i ?ây.

 

 

Hits: 19

Thư mời tham dự buổi giới thiệu năng lực công ty và định hướng cơ hội nghề nghiệp tại công ty Kasati

TH? M?I

(V/v Gi?i thi?u n?ng l?c công ty và ??nh h??ng c? h?i ngh? nghi?p)

Công ty C? Ph?n KASATI (http://www.kasati.com.vn/) trân tr?ng kính m?i: Sinh viên Khoa ?i?n t? – Truy?n thông, Công ngh? Thông tin c?a H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? s? T?i Thành Ph? H? Chí Minh:

T?i tham d? bu?i gi?i thi?u:

 • N?ng l?c Công ty.
 • C? h?i ngh? nghi?p
 • C? h?i th?ng ti?n.

Th?i gian: Lúc 9h00 ngày 06/12/2016.

??a ?i?m: Công ty C? ph?n KASATI – 270A Lý Th??ng Ki?t, P.14, Qu?n 10, Tp. HCM.

Liên h?: Phòng T? ch?c – Hành chánh – ?T: 08 38 636 484

 • 0918 149 487- Email: minhnv@kasati.com.vn (A Minh – Tr??ng P. TC-HC)
 • 0909 358 485  – Email: minhnv@kasati.com.vn (C. M? – CV nhân s?)

 R?t mong các b?n tham d? ?úng gi?.

 T?NG GIÁM ??C

———————————————————————————————————

Link ??ng ký tham d?: t?i ?ây.

Th?i h?n ??ng ký: ??n 12h ngày 02/12/2016.

———————————————————————————————————

 

Hits: 9

Danh sách SV Hệ ĐH Chính quy Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 đủ điều kiện dự thi và thi lại tốt nghiệp trong kỳ thi 11/2016

Các b?n sinh viên xem thông tin chi ti?t:  “Quy?t ??nh V/v Phê duy?t Danh sách SV H? ?H Chính quy Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 ngành Công ngh? thông tin, Công ngh? K? thu?t ?i?n ?i?n t?, K? thu?t ?i?n t? truy?n thông, K? toán, Qu?n tr? Kinh doanh ?? ?i?u ki?n d? thi và thi l?i t?t nghi?p trong k? thi 11/2016″ và Danh sách sinh viên kèm theo: t?i ?ây.

– Ngành K? thu?t ?i?n t? truy?n thông, h? ??i h?c: 10 sinh viên (danh sách kèm theo)

Hits: 5

Chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

CH??NG TRÌNH GIAO L?U CHÀO M?NG NGÀY NHÀ GIÁO VI?T NAM 20/11/2016

KHOA VI?N THÔNG 2

15051973_1142727139181011_2100568747_o (00000002)

Ý ngh?a:

 • Tri ân các Th?y Cô Khoa Vi?n thông 2 nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20.11
 • T?o sân môi tr??ng trao ??i kinh nghi?m, ??nh h??ng ngh? nghi?p cho các b?n sinh viên.
 • Giao l?u v?n ngh? gi?a Th?y và trò.

Th?i Gian: 7h30 – 10h th? Sáu ngày 18/11/2016

??a ?i?m: Phòng 1A202, H?c vi?n C? s?, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TPHCM .

N?i Dung Ch??ng Trình:

 • Khai m?c ch??ng trình, ??c l?i tri ân Th?y Cô nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20.11
 • V?n ngh? gi?a Th?y Cô Khoa Vi?n thông 2 và các b?n sinh viên trong Khoa.
 • Ti?t m?c sân kh?u hóa.
 • Ph?n giao l?u: sinh viên ???c nghe nh?ng chia s?, kinh nghi?m v? các chuyên ngành h?c và ??nh h??ng ngh? nghi?p.
 • Các trò ch?i trí tu?, ?? nhanh nh?y.

??i t??ng tham d?:

 • Toàn th? Sinh viên Khoa Vi?n thông 2.
 • ??i bi?u là khách m?i (Lãnh ??o H?c vi?n C? s? và các Gi?ng viên Khoa Vi?n thông 2)

Hits: 1516

1 2 3