Lãnh đạo Học Viện làm việc với Khoa Viễn Thông 2 về triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017

4

Vào ngày 18/08/2016, Khoa Vi?n Thông 2 có cu?c h?p tri?n khai k? ho?ch và nhi?m v? n?m h?c 2016-2017 v?i lãnh ??o H?c Vi?n C? S?. Tham d? bu?i h?p có Th?y Tân H?nh (Phó Giám ??c H?c Vi?n), lãnh ??o c?a các phòng ?ào T?o và Khoa H?c Công Ngh? và Phòng T? Ch?c Hành Chính.

Th?y B?o thay m?t Ban ch? nhi?m khoa báo cáo nh?ng nét chính c?a Khoa, bao g?m công tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và h?p tác qu?c t?. N?m h?c 2016-2017 là m?t ?i?m m?c, khi Khoa b?t ??u ti?n hành công tác nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và lên k? ho?ch ki?m ??nh ?ào t?o ngành. Ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa có kh?i s?c trong nh?ng n?m g?n ?ây xu?t phát t? Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n. T? tr?ng công b? c?a Khoa Vi?n Thông 2 chi?m tr?ng s? trong công b? c?a H?c Vi?n C? S? nói riêng và H?c Vi?n nói chung. Khoa Vi?n Thông 2 cùng v?i Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n ?ã tri?n khai nhi?u ho?t ??ng khoa h?c: seminar khoa h?c, h?p tác nghiên c?u trong và ngoài n??c, t?ng b??c t?o ???c phong trào nghiên c?u trong khoa, c? th? ?ã thu hút ???c các Th?y/Cô tham gia các ho?t ??ng công b? khoa h?c. Khoa ti?p t?c duy trì các quan h? qu?c t? s?n có và m? r?ng các quan h? khác, ví d? nh?: Vi?n nghiên c?u v? Thông Tin và Truy?n Thông (NiCT, Nh?t B?n): tri?n khai d? án IVO ASEAN th? nghi?m công ngh? 5G cho tuy?n tàu ?i?n s? 1 c?a TP. HCM, ??i h?c Center for Communications, Media and Information Technology, Aalborg University Copenhagen: tri?n khai d? án Internet cho nông thôn Vi?t Nam, ??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hong Kong: t? ch?c h?i th?o v? Smart Cities vào tháng 11/2016 t?i H?c Vi?n c? S?, ??i h?c UTS (Úc): tri?n khai ch??ng trình ti?n s? hai b?ng, Tri?n khai ch??ng trình BUILD-IT v?i ??i h?c ASU và tri?n khai các ghi nh? v?i ??i H?c Lille 1, Pháp.

Bên c?nh ?ó, Khoa ?ã chú tr?ng h?p tác v?i các doanh nghi?p trong ngành trong th?i gian g?n ?ây, ví d? Terrabit, CMC, FPT, VNPT Technology, Mobifone, Viettel, ?? (1) h?p tác nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh?, (2) trao ??i nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, và (3) t?o c? h?i th?c t?p và vi?c làm cho sinh viên.

Th?y Tân H?nh k?t lu?n khoa Vi?n Thông 2 là m?t trong nh?ng khoa ch? l?c c?a H?c Vi?n. Khoa c?n ti?p t?c ??i m?i gi?ng d?y, t?ng c??ng vi?c t??ng tác giáo viên v?i ng??i h?c giúp: (1) Hi?u sinh viên thi?u các k? n?ng và ki?n th?c nào, (2) T?ng c??ng n?ng l?c t? h?c và t? ?ào t?o c?a sinh viên và (3) Thành l?p câu l?c b? ??i nhóm chuyên ngành.

*********

Khoa Viễn Thông 2 làm việc với công ty CMC Telecom

3

Vào ngày 26/8/2016, Khoa Vi?n Thông 2 có bu?i làm vi?c v?i công ty vi?n thông CMC Telecom, là m?t trong nh?ng công ty cung c?p d?ch v? vi?n thông hàng ??u c?a Vi?t Nam. CMC Telecom ???c bi?t t?i là nhà cung c?p d?ch v? toàn di?n v?i các s?n ph?m truy?n s? li?u chuyên bi?t cho doanh nghi?p nh? Internet Leased Line, d?ch v? WAN n?i h?t; liên t?nh; qu?c t?, Internet cáp quang cho doanh nghi?p và ??c bi?t là s?n ph?m Internet trên m?ng Truy?n hình cáp Vi?t Nam (VTVnet) cho gia ?ình. 

N?i dung c?a bu?i làm vi?c bao g?m: (1) Trao ??i thông tin (2) Tìm ki?m các c? h?i h?p tác (3) Th?o lu?n ?? ti?n hành ký biên b?n th?a thu?n h?p tác.

Công ty CMC Telecom ?ánh giá r?t cao ch?t l??ng ?ào t?o c?a sinh viên ngành ?i?n T? Truy?n Thông c?a Khoa ???c th? hi?n qua vi?c nhi?u c?u sinh viên c?a Khoa ?ã có thành tích công tác ?n t??ng và n?m gi? nhi?u v? trí quan tr?ng c?a công ty. Do nhu c?u phát tri?n hi?n t?i và s?p t?i, công ty CMC Telecom mong mu?n h?p tác ch?t ch? v?i Khoa. Bên c?nh các ho?t ??ng h? tr? truy?n th?ng cho sinh viên, công ty CMC Telecom mu?n ???c ??ng hành v?i Khoa trong công tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh?.

Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa Vi?n Thông 2 – c?m ?n s? quan tâm và ?ánh giá cao c?a công ty CMC Telecom và ??ng th?i mong mu?n h?p tác h?n n?a v?i công ty: (1) Ph?n h?i v? ch??ng trình ?ào t?o và (2) Các ho?t ??ng h? tr? sinh viên: th?c t?p, ki?n t?p, và ??nh h??ng ngh? nghi?p. Khoa cho bi?t ?ã và ?ang nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và k? n?ng m?m cho sinh viên, giúp sinh viên n?m v?ng ki?n th?c ngành, chuyên ngành, có kh? n?ng t? ?ào t?o và ?áp ?ng nhu c?u nhân l?c ngành Vi?n Thông Vi?t Nam trong xu h??ng h?i nh?p sâu v?i th? gi?i.

*********

Công ty Terrabit trao tặng thiết bị đo ADSL2+ cho Khoa Viễn Thông 2

2

Vào ngày  29/09/2016 t?i H?c vi?n C? S? Qu?n 1, di?n ra L? trao t?ng 02 máy ?o ADSL2+ c?a công ty Terrabit cho Khoa Vi?n Thông 2, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông nh?m góp ph?n nâng cao k? n?ng th?c hành chuyên sâu m?ng ngo?i vi c?a sinh viên ngành ?i?n T? Truy?n Thông. Lãnh ??o Công ty Terrabit c?ng bày t? mong mu?n h?p tác v?i Khoa Vi?n Thông 2 trong công tác nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh? d?a trên c? s? th? m?nh c?a t?ng ??n v?.

Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng khoa Vi?n Thông 2 – trân tr?ng c?m ?n s? h? tr? c?a Công ty Terrabit và mong mu?n s? h?p tác lâu dài v?i Công ty trong công tác ?ào t?o, ví d?: h? tr? sinh viên th?c t?p t?t nghi?p, ph?n h?i v? ch??ng trình ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, ví d?: xây d?ng phòng thí nghi?m v? m?ng.

Công ty C? ph?n Vi?n Thông SIÊU T?C – Terrabit Networks Vietnam (TBV), ???c thành l?p vào tháng 6 n?m 2009, là công ty con cu?a Terrabit Networks Singapore, m?t nhà s?n xu?t và phân ph?i các thi?t b? m?ng và vi?n thông trên toàn c?u, cung ?ng gi?i pháp cho các Nhà cung c?p d?ch v?, Doanh nghi?p, Chính ph? và khách hàng Công nghi?p.

*********

Khoa Viễn Thông 2 làm việc với Đại Học Telecom PariTech

1

Vào ngày 12/8, Khoa Vi?n Thông 2 ?ã ti?p và làm vi?c v?i ??i H?c Telecom PariTech, C?ng Hòa Pháp. ??i di?n ??i H?c Telecom PariTech bao g?m GS. Nguy?n V?n Tâm và GS. Alain Sibille.

GS. Alain Sibille ?ã gi?i thi?u t?ng quan v? ??i H?c Telecom ParisTech c?ng nh? cung c?p thông tin v? nh?ng c? h?i h?c t?p t?i ??i H?c Telecom PariTech. GS. Alain Sibille nói riêng và ??i H?c Telecom ParisTech nói chung mong mu?n nhi?u gi?ng viên và sinh viên c?a H?c Vi?n tham gia h?c t?p và nghiên c?u ?? t?ng c??ng s? h?p tác gi?a hai tr??ng.

Trong ph?n th? 2, GS. Nguy?n V?n Tâm ?ã trình bày v? “COGNICOM and Global Mentoring” và m?i các Th?y/Cô c?a Khoa và Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n tham gia vào d? án này.

*********

VCM-2016: Gia hạn thời hạn nộp bài cho Hội nghị Cơ Điện tử toàn quốc lần thứ 8

Kính g?i: Các thành viên trong Ban Ch??ng trình H?i ngh? VCM-2016,

??n 11h00 ngày 22/8/2016, s? bài n?p cho H?i ngh? C? ?i?n t? toàn qu?c l?n th? 8 VCM-2016 ?ã có g?n 110 bài.
Tuy nhiên, hi?n nay Ban T? ch?c H?i ngh? có nh?n ???c nhi?u yêu c?u c?a các ??n v? và cá nhân ?? ngh? cho gia h?n th?i gian n?p bài thêm. Sau khi cân nh?c Ban t? ch?c ?ã th?ng nh?t gia h?n th?i h?n n?p bài thêm 2 tu?n n?a ??n h?t ngày 05/09/2016. Các m?c th?i gian c?a H?i ngh? ?ã ???c ch?nh l?i nh? sau:
IMPORTANT DATES

N?p toàn v?n báo cáo: 05/09/2016
Nh?n k?t qu? ph?n bi?n: 10/10/2016
Thông báo ch?p nh?n bài: 20/10/2016
N?p bài hoàn thi?n: 31/10/2016
H?i ngh? VCM-2016: 25-26/10/2016

Nh? v?y th?i gian ph?n bi?n b? co l?i ch? còn có 1 tháng và sau ?ó là th?i gian ?? các tác gi? s?a ch?a bài, Ban CT lên ch??ng trình, CD K? y?u H?i ngh? và Ban Th? ký lo in ?n các ?n ph?m k?p khai m?c H?i ngh? vào sáng 25/11/2016.

Chính vì v?y Chúng tôi yêu c?u các Thành viên Ban ch??ng trình n? l?c ?óng góp cho H?i ngh? VCM-2016 c? th? nh?ng ?i?m sau:

1. Các Thành viên nào còn ch?a ??ng ký các ch? ?? (My Topics) trong c? s? d? li?u c?a ch??ng trình EasyChair xin s?m ??ng ký cho, vì n?u không thì s? không tham gia ???c vào quá trình ph?n bi?n online qua ch??ng trình EasyChair.

2. ?? ngh? các thành viên BCT login vào EasyChair và tìm hi?u ph??ng th?c ph?n bi?n tr?c tuy?n (on-line) qua help ?? s?n sàng ph?n bi?n bài khi ???c phân công.

3. Khi có yêu c?u ph?n bi?n ?? ngh? cho ý ki?n ph?n bi?n càng s?m càng t?t và ??m b?o xong tr??c ngày 10/10/2016. Nêu ch?m tr? s? ?nh h??ng dây chuy?n ??n thành công c?a H?i ngh?.

Thù lao cho công vi?c ph?n bi?n s? ???c Ban T? ch?c thanh toán cho các ph?n bi?n trên c? s? s? bài nh?n xét. Kinh phí ph?n bi?n/bài s? do Ban T? ch?c cân ??i t? các ngu?n tài tr? nh?n ???c.

N?u có v?n ?? gì ch?a rõ xin các Anh/Ch? h?i âm s?m cho tôi theo ??a ch?: lhquoc.shtp@tphcm.gov.vn.
Xin c?m ?n và g?i l?i chào trân tr?ng.

Lê Hoài Qu?c
Tr??ng Ban Ch??ng trình H?i ngh? VCM-2016

IMPORTANT DATES

N?p toàn v?n báo cáo: 10/9/2016

Paper submission extension deadline: September 10, 2016.

Review due: October 10, 2016

Notification of acceptance: October 10-20, 2016

Camera-ready copy due: October 31, 2016

Conference: November 25-26, 2016

Quyết định Giao nhiệm vụ cố vấn học tập các lớp hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2016 – 2017

DANH SÁCH C? V?N H?C T?P CÁC L?P H? ??I H?C, CAO ??NG, LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHOA VI?N THÔNG 2
STT TÊN L?P KHOA TÊN CVHT
1 D12CQVT01-N VT2 Tr?n Trung Duy
2 D12CQVT02-N VT2 Ph?m Qu?c H?p
3 D12CQVT03-N VT2 Tr?n ?ình Thu?n
4 D13CQVT01 -N VT2 Võ Nguy?n Qu?c B?o
5 D13CQVT02-N VT2 Ph?m Minh Quang
6 D14CQVT01-N VT2 Nguy?n V?n Lành
7 D14CQVT02-N VT2 ?? V?n Vi?t Em
8 C14CQVT01-N VT2 Lê Duy Khánh
9 L14CQVT01-N VT2 Phan Thanh To?n
10 D15CQVT01-N  P. Giáo v? Lê Minh Nh?t
11 D15CQVT02-N  P. Giáo v? Nghiêm Xuân C??ng
12 L15CQVT01-N  P. Giáo v? Nghiêm Xuân C??ng
?? bi?t thông tin chi ti?t, Quý Th?y/Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem: Quy?t ??nh 282/Q?-HVCS.

 

Thông báo Thực tập tốt nghiệp Lớp Từ Xa khóa 2012, khóa 2014

V?n phòng Khoa Vi?n thông 2 thân g?i thông tin Th?c t?p t?t nghi?p ??n các b?n sinh viên L?p ?12TXVT01-N, ?12TXVT02-N, L14TXVT01-N nh? sau:

1. Sinh viên xem B?ng phân công GVHD và Danh sách GVHD, sau ?ó liên h? v?i GVHD ?? xây d?ng ?? c??ng TTTN theo m?u:

L?u ý : Sinh viên làm theo m?u BM4 tham kh?o kèm theo: ? ?ây (SV làm sai m?u s? không nh?n).

2. L?p Tr??ng l?p B?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN c?a l?p theo m?u: BM2-bang tong hop (mau)

3. L?p Tr??ng g?i danh sách (BM2) và t?t c? phi?u giao ?? c??ng (BM4) v? V?n Phòng Khoa Vi?n thông 2 .  (Khoa ch? nh?n phi?u t? l?p tr??ng)

4. H?n chót: Th? Hai ngày 05/09/2016

??i di?n V?n phòng Khoa Vi?n thông 2.

Thông báo V/v viết bài cho Hội nghị khoa học công nghệ

Thong bao viet bai 2016 - HVPh? luc kèm theo Thông báo S? 532/TB-HV: Form bài báo cho k? y?u, t?p chí c?a HV

 

Thông báo tuyển dụng: Công ty CP Hạ Tầng Viễn thông CMC

THÔNG BÁO TUY?N D?NG LAO ??NG

Mã s? công vi?c: 005

I. GI?I THI?U CÔNG TY

 • Tên công ty: Công ty CP H? T?ng Vi?n thông CMC (thành viên T?p ?oàn CMC)
 • ??a ch? chi nhánh: 225Bis Nam K? Kh?i Ngh?a, Ph??ng 7, Qu?n 3, TP. HCM
 • L?nh v?c ho?t ??ng: H? t?ng Vi?n thông
 • Ngày thành l?p: 05/9/2008
 • Website công ty: http://www.cmctelecom.vn/
 • Website T?p ?oàn: http://cmc.vn
 • Ng??i liên h?: Phòng Hành chính – Nhân s?
 • S? ?i?n tho?i: 0939 125 375
 • Email: nn@cmctelecom.vn
 • N?i n?p h? s?: L?u 4, 225Bis Nam K? Kh?i Ngh?a, Ph??ng 7, Qu?n 3, TP. HCM
 • Thông tin liên h? khác: Phòng Hành chính – Nhân s?

II. THÔNG TIN TUY?N D?NG

 • V? trí tuy?n d?ng: K? thu?t viên (Ph? trách các qu?n t?i TPHCM)
 • S? l??ng: 10 nhân s? (tuy?n liên t?c)

III. MÔ T? CÔNG VI?C

 • Tu?n tra – giám sát tri?n khai thi công các công trình cáp quang
 • Kh?o sát các tuy?n, lên ph??ng án tri?n khai, thi công
 • Thi công kéo cáp – hàn n?i, ?ng c?u x? lý s? c? cáp quang, c?u hình các thi?t b? phát sóng
 • Qu?n lý, ch?nh trang m?ng l??i h? t?ng cáp quang theo khu v?c ???c giao
 • Các công vi?c chuyên môn khác
 • Trao ??i thêm khi tham gia ph?ng v?n

IV. YÊU C?U

 • Nam (t? 18 ??n 35 tu?i)
 • T?t nghi?p: THPT, Trung c?p tr? lên chuyên ngành ?i?n t? vi?n thông, B?u chính vi?n thông, CNTT, ?i?n-?i?n t?, ho?c t??ng ???ng…

V. QUY?N L?I

 • M?c l??ng h?p d?n, ?n ??nh (t? 5-7tr/tháng + KPI)
 • Tham gia ?úng, ?? m?i ch? ??, chính sách, BHXH, BHYT, BHTN và ngày ngh? L?, T?t theo quy ??nh m?i nh?t c?a Lu?t lao ??ng
 • ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, n?ng ??ng, tôn tr?ng và có nhi?u c? h?i th?ng ti?n trong s? nghi?p

VI. H? S?

 • Yêu c?u h? s?: M?t b? h? s? xin vi?c ??y ??
 • H?n n?p h? s?: Th??ng xuyên ti?p nh?n h? ph?ng v?n

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2016

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? TP. HCM (H?c vi?n C? S?) thông báo k? ho?ch ti?p nh?n h? s? ??ng ký xét tuy?n ??i h?c, Cao ??ng Chính quy n?m 2016 nh? sau:
?i?n tho?i: (08) 3829 7220
Hotline: 1900 7110
Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

PhuLuc7_Chi tieu - nganh - khoi xet tuyen

I. TH?I GIAN T? CH?C TI?P NH?N H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N VÀ GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

??t 1: T? ngày 01/08/2016 ??n 17:00 gi? ngày 12/08/2016 ??i v?i H? s? ??ng ký xét tuy?n, ??n 17:00 gi? ngày 19/08/2016 ??i v?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, trong gi? Hành chính (c? Th? b?y và Ch? nh?t).

??t 2 (n?u có): T? ngày 21/08/2016 ??n 17:00 gi? ngày 31/08/2016 ??i v?i H? s? ??ng ký xét tuy?n, ??n 17:00 gi? ngày 09/09/2016 ??i v?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, trong gi? Hành chính (C? Th? b?y và Ch? nh?t).

II. ??A ?I?M TI?P NH?N H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N VÀ GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

III. H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N

 1. 01 Phi?u ??ng ký xét tuy?n (t?i ? ?ây và xem h??ng d?n ?i?n thông tin, ho?c nh?n tr?c ti?p t?i ?i?m ??ng ký xét tuy?n);
 2. Khuy?n khích thí sinh n?p kèm theo b?n photocopy Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi Trung H?c Ph? Thông Qu?c gia n?m 2016;
 3. B?n sao h?p l? Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng ?u tiên hay minh ch?ng ???c h??ng ch? ?? ?u tiên (N?u c?n ?i?u ch?nh ch? ?? ?u tiên so v?i H? s? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia);
 4. 01 phong bì ghi ??a ch? và s? ?i?n tho?i liên h?;
 5. L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/h? s?.

IV. QUY TRÌNH LÀM TH? T?C ??NG KÝ

V. QUY TRÌNH NH?N GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

VI. H??NG D?N V? CH? ?? ?U TIÊN TRONG TUY?N SINH ??I H?C, CAO ??NG H? CHÍNH QUI N?M 2016

 

1 2 3