Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Chi? tiêu tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy n?m 2018 c?a H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông la? 3.450. Trong ?o?:

C? S? ?ÀO T?O PHÍA NAM  (Mã tr??ng: BVS)

??a ch?: S? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh

TT Ngành ?ào t?o Mã ngành Ch? tiêu T? h?p xét tuy?n
  Trình ?? ??i h?c   850  
1 K? thu?t ?i?n t? vi?n thông 7520207 120 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

 

Toán, Lý, Anh (mã A01).

2 Công ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t? 7510301 120
3 Công ngh? thông tin 7480201 210
4 An toàn thông tin 7480202 80
5 Công ngh? ?a ph??ng ti?n 7329001 80 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

 

Toán, Lý, Anh (mã A01);

Toán, V?n, Anh (mã D01).

6 Qu?n tr? kinh doanh 7340101 80
7 Marketing 7340115 80
8 K? toán 7340301 80

D? ki?n n?m 2018, H?c vi?n s? tuy?n sinh và ?ào t?o các ngành, chuyên ngành ?ào t?o m?i ?ó là ngành Th??ng m?i ?i?n t? và chuyên ngành Phân tích d? li?u marketing s?.

Ph??ng th?c xét tuy?n:

 • H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ch? s? d?ng duy nh?t k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2018 ?? th?c hi?n xét tuy?n thí sinh trúng tuy?n vào ??i h?c;
 • Thí sinh ??ng ký xét tuy?n theo ngành và theo t? h?p các môn thi/bài thi t??ng ?ng (C?t 5 b?ng ch? tiêu d??i ?ây);
 • Không gi?i h?n s? ngành khi thí sinh ??ng ký xét tuy?n nh?ng ph?i s?p x?p nguy?n v?ng theo th? t? ?u tiên t? cao xu?ng th?p (nguy?n v?ng 1 là nguy?n v?ng cao nh?t).

Hits: 125

Thông tin tuyển dụng: Renesas Trainee Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

NMD times, serif; font-size: 16px;”>I. Opening position

 • 15 Software Design Trainees (Embedded)
 • 12 Hardware Design Trainees (Logic/Physical/DFT)

II. Parajumpers Lightweight UGO Veste Working Condition

 • Working hour: at least 2.5 working days per week from Mondays to Fridays, from 8am to 5pm
 • Training allowance
 • 24/7 accident insurance
 • Free lunch every working day
 • Join real projects of cutting edge technologies in IC design and embedded system
 • Opportunities to become permanent engineers through direct entry scheme

III. Requirement

 • University students in 3rd year and above with with major in Electronics, Telecoms, ROSHE LD-1000 QS Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Canada Goose France Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

IV. Recruitment schedule

V. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Mens Air Max Shoes
Ltd. Air Jordan 4 (IV) (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), NIKE ZOOM KD 9 specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE),

Hits: 31

Thông tin tuyển dụng: Renesas Engineer Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

I. Opening position

 • 35 Software Design Engineers (Embedded)
 • 50 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)

II. Requirement

 • University graduates from 2016 to March 2017 with major in Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

III. Recruitment schedule

IV. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Ltd. (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) applications to help shape a limitless future.

Hits: 23

Khoa Viễn Thông 2 họp triển khai công tác và kế hoạch cho năm học mới 2017-2018

Vào ngày 18 tháng 8 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã h?p Khoa ?? tri?n khai công tác và k? ho?ch cho n?m h?c m?i 2017-2018. Tham d?  cu?c h?p có Phó Giám ??c Tân H?nh và ??i di?n các phòng ban ch?c n?ng c?a H?c Vi?n C? S?.

??i di?n cho Khoa Vi?n Thông 2, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa, ?ã trình bày k? ho?ch ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, và các công vi?c tr?ng tâm khác c?a Khoa trong n?m h?c m?i 2017-2018.

Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách HVCS t?i TP. H? Chí Minh, ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a các Th?y/Cô c?a Khoa trong công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c và l?u ý ??n công tác h?c t?p nâng cao trình ?? và công tác ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o ?? ?áp ?ng ngu?n nhân l?c c?a xã h?i trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p 4.0.

Hits: 753

Hội thảo khoa học: Bảo mật lớp vật lý do TS. Thái Truyển Đại Chấn trình bày

Vào ngày 28 tháng 6 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã t? ch?c h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? Physical-Layer Secret Key Generation with Colluding Untrusted Relays do TS. Thái Truy?n ??i Ch?n, ??i H?c Vi?t ??c trình bày. Trong bài trình bày, TS. Ch?n ?ã trình bày t?ng quát v? b?o m?t l?p v?t lý và cách th?c sinh mã ?? b?o v? d? li?u trong quá trình trao ??i thông tin. Bài nói chuy?n c?a TS. Ch?n r?t thú v?, thu hút toàn b? thành viên c?a phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n và các Th?y/Cô và sinh viên quan tâm.

IMG_1032

Thái Truy?n ??i Ch?n là c?u sinh viên khoá 98 c?a Khoa, nh?n ???c h?c b?ng h?c th?c s? t?i vi?n KAIST, Hàn Qu?c và h?c b?ng ti?n s? t?i ??i h?c Aalborg, ?an M?ch. Và hi?n nay, TS. Ch?n hi?n ?ang công tác t?i ??i H?c Vi?t ??c, Vi?t Nam.

K?t thúc bu?i h?i Th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?m ?n TS. Ch?n ?ã ghé th?m Khoa và tr??ng c?, và hi v?ng s? có nh?ng c? h?i h?p tác trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c.

Hits: 35

Tham dự buổi “Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập tốt nghiệp”

V?n phòng khoa Vi?n Thông s? t? ch?c bu?i “H??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c trong quá trình th?c t?p t?t nghi?p” cho sinh viên:

??n v? t? ch?c: Khoa Vi?n Thông 2

Th?i gian: 9:00 ??n 11:00 th? 4 ngày 7 tháng 6 n?m 2017

??a ?i?m: Phòng H?i Tr??ng Qu?n 1, C? s? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, P. ?akao, Qu?n 1, TP. HCM.

??i t??ng tham d?:

 • B?t bu?c: D13VT01, D13VT02, và L15 (Các b?n SV chu?n b? ?i th?c t?p trong n?m 2017, có ?i?m danh và không ch?p nh?n b?t k? lý do v?ng m?t).
 • Khuy?n khích: D14VT, D15VT và D16VT

Khách m?i: Th?y Nguy?n Xuân Khánh (Tr??ng Phòng Giáo V?)

Ch??ng trình:

 • N?i dung 1: M?t s? l?u ý trong trình ??ng ký TTTN: quy trình và h??ng d?n

Th?y Ph?m Qu?c H?p trình bày

 • N?i dung 2: Cách vi?t quy?n báo cáo TTTN

Th?y Tr?n Trung Duy trình bày

 • N?i dung 3: Gi?i ?áp th?c m?c

 

Hits: 15

Chương Trình Giao Lưu Giữa Sinh Viên Đại Học Rennes, Polytech Lille Với Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh

s

Chuy?n ?i dã ngo?i th?c t? t?i ??a ??o C? Chi c?a sinh viên Pháp và sinh Khoa Vi?n Thông 2

Theo khuôn kh? h?p tác ???c ký k?t gi?a ??i H?c Rennes, ??i H?c PolyTech Lille, và H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS), HVCS ?ã ?ón 18 b?n sinh viên Pháp ??n th?c t?p và trao ??i v?i các sinh viên c?a HVCS.

Ch??ng trình th?c t?p kéo dài 10 tu?n, các b?n sinh viên Pháp có c? h?i th?c t?p d??i s? h??ng d?n c?a các Th?y/Cô Khoa Vi?n Thông thu?c l?nh v?c m?ng vi?n thông, m?ng vô tuy?n th? h? m?i, và các ?ng d?ng IoT. Bên c?nh ?ó, các b?n sinh viên t? Pháp còn có nh?ng ho?t ??ng ngo?i khoá giao l?u v?i các b?n sinh viên H?c vi?n, t?ng c??ng c? h?i giao l?u h?c h?i l?n nhau v? ngo?i ng?, ki?n th?c và v?n hoá gi?a các sinh viên Vi?t Nam và Pháp. ?ây c?ng s? là m?t tr?i nghi?m th?c t? cho các b?n sinh viên Pháp tìm hi?u v? con ng??i, v?n hoá, và ?m th?c t?i TP. H? Chí Minh nói riêng và Vi?t Nam nói chung

?ây là n?m ??u tiên ch??ng trình trao ??i sinh viên b?t ??u và s? ???c ti?p t?c trong các n?m ti?p theo. Khoa Vi?n Thông ?ang ph?n ??u tr? thành ?i?m ??n lý t??ng trong nghiên c?u và h?p tác không nh?ng c?a các sinh viên qu?c t? mà còn các nhà khoa h?c qu?c t?.

Hits: 18

HỘI THẢO “GIẢI PHÁP ĐO KIỂM TRONG MẠNG QUANG CỦA ANRITSU”

Ngày 27/4/2017, Khoa Vi?n Thông 2 k?t h?p v?i Công ty CP Công ngh? Gi?i pháp T? v?n Phát An t? ch?c h?i th?o “Gi?i pháp ?o ki?m trong m?ng quang c?a Anritsu” t?i H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (PTIT), c? s? t?i TP.HCM.

Tham d? h?i th?o g?m có các gi?ng viên Khoa Vi?n Thông 2, sinh viên các khóa D13 và D14 chuyên ngành ?i?n t? Truy?n thông (PTIT), các gi?ng viên, sinh viên tr??ng ??i h?c Bách Khoa TP.HCM, ??i h?c Tôn ??c Th?ng, ??i h?c S? ph?m K? thu?t TP.HCM và khách m?i ??n t? VNPT TP.HCM, Công ty Truy?n hình Cáp SCTV.

Anritsu, ???c thành l?p n?m 1895 t?i Nh?t B?n, là công ty ho?t ??ng trong l?nh v?c thông tin truy?n thông, chuyên v? ?o ki?m trong m?ng vi?n thông nói chung và m?ng truy?n d?n quang nói riêng. T?i bu?i h?i th?o, Mr.Lawrence Leng (Field Marketing) và Mr.Joseph Quah (Asian Region Sale Manager) t? công ty Anritsu ?ã trình bày v? v? trí hi?n t?i và xu h??ng phát tri?n c?a m?ng truy?n t?i quang OTN (Optical Transport Network), m?ng quang th? ??ng GPON (Gigabit Passive Optical Network) trong m?ng vi?n thông và các gi?i pháp c?a Anritsu trong quá trình l?p ??t, b?o d??ng m?ng quang OTN và GPON. Ngoài ra, Anritsu c?ng gi?i thi?u các gi?i pháp và s?n ph?m máy ?o ???c s? d?ng trong ?ào t?o và nghiên c?u t?i các tr??ng ??i h?c chuyên ngành v? ?i?n t? truy?n thông.

1

2

3

Bên c?nh vi?c trình bày v? các gi?i pháp ?o th? trong m?ng quang, Anritsu c?ng gi?i thi?u th?c t? s?n ph?m máy ?o OTDR cho m?ng PON/GPON (Anritsu MT9083 OTDR Series) thông qua vi?c ?o th? trên m?ng quang th? ??ng PON gi? l?p. K?t qu? ?o ???c cho th?y các k?t qu? ??c tr?ng, th??ng g?p trong ?o th? m?ng quang GPON, là lo?i hình m?ng truy nh?p quang ?ang ???c tri?n khai ph? bi?n t?i các công ty cung c?p d?ch v? vi?n thông l?n hi?n nay t?i Vi?t Nam nh? VNPT, Viettel, FPT Telecom, … Qua ?ó, các b?n sinh viên khóa D13 chuyên ngành ?i?n t? Truy?n thông (PTIT) ???c c?ng c? l?i các ki?n th?c ?ã ???c h?c t?i tr??ng v? ph??ng pháp ?o quang d?i s? d?ng máy ?o OTDR và m? r?ng ra th?c t? trong ?o th? m?ng PON.

4

Bu?i h?i th?o c?ng là d?p ?? các gi?ng viên thu?c B? môn Thông tin quang, Khoa Vi?n thông 2 giao l?u, trao ??i v?i các ??ng nghi?p ? các tr??ng ??i h?c và các chuyên viên ? các công ty Vi?n thông cùng chuyên ngành, m? ra các c? h?i h?p tác nhi?u h?n sau này.

5

(Ngu?n tin: B? Môn Thông Tin Quang)

Hits: 43

Đại Hội Liên Chi Đoàn Khoa Viễn Thông 2 nhiệm kỳ 2017-2018: Sức trẻ Viễn Thông thời hội nhập

Chúng ta, nh?ng ?oàn viên Thanh niên ??n t? m?i mi?n c?a T? Qu?c, ?ã t? h?p v? ?ây ?? c?ng hi?n m?t ph?n tu?i tr? và s?c l?c vào công cu?c xây d?ng t?p th? ?oàn ??i v?ng m?nh x?ng ?áng v?i Danh hi?u “Thanh niên Th? h? Bác H?”. Cùng v?i s? ?óng góp c?a t?t c? các b?n ?oàn viên, công tác ?oàn c?a Liên chi ?oàn Khoa ?ã có nhi?u thành tích n?i b?t trong các ho?t ??ng phong trào d?n d?t sinh viên. Nh?ng thành tích n?i b?t trong phong trào ?oàn H?i c?a Liên chi ?oàn Khoa trong th?i gian qua k? ??n nh? sau:

 • “Chào! Sinh viên 2016” là ch??ng trình thành công l?n v?i hai s? ki?n: Gian hàng sinh viên và Ti?t m?c v?n ngh?. Liên chi ?oàn Khoa ?ã nh?n ???c l?i tuyên d??ng tích c?c t? phía ?oàn H?c Vi?n C? S?, ??ng th?i nh?n ???c s? ?ón nh?n nhi?t li?t t? các b?n Tân sinh viên khóa 2016.
 • Bu?i L? “Tri ân Quý Th?y Cô Giáo” nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, ph?i h?p t? ch?c cùng v?i Ban lãnh ??o Khoa Vi?n thông 2, ?ã nh?n ???c nhi?u l?i khen ng?i. Bu?i L? ?ã di?n ra trong không khí trang tr?ng và ??y c?m xúc c?a t?t c? Th?y Cô và Sinh viên Khoa Vi?n Thông 2.
 • ??ng hành cùng Ban lãnh ??o Khoa, Liên chi ?oàn Khoa ?ã h? tr? và t? ch?c “Ngày H?i Giao l?u Doanh nghi?p” ?em ??n nhi?u c? h?i vi?c làm cho các b?n sinh viên n?m th? ba và n?m cu?i. Ngày H?i giúp cho các b?n sinh viên có cái nhìn t?ng quan v? ??nh h??ng ngh? nghi?p liên quan ?? ngành ngh? ?ang theo ?u?i và c? h?i vi?c làm phù h?p sau t?t nghi?p.
 • “Phong trào h?c thu?t” là m?t ph?n không th? thi?u c?a ho?t ??ng Liên chi ?oàn Nh? vào s? h? tr? và c? v?n t?n tình c?a ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m, “Phong trào h?c thu?t” c?a Khoa ???c xem là phong trào tr?ng ?i?m c?a H?c vi?n. Các ho?t ??ng h?c thu?t ?ã t?o ???c ti?ng vang, nh?n ???c nhi?u s? khen ng?i và khích l? t? H?c vi?n.
 • H?i tr?i th??ng niên VBC (Vi?n Thông Beach Camping), d?u ?n k? ni?m không th? thi?u trong quãng th?i gian sinh viên, ???c t? ch?c th??ng niên cùng v?i s? giúp ?? t? phía Khoa Vi?n Thông 2 và ?oàn H?c vi?n C? s?. ??c bi?t h?n, trong n?m nay, Liên chi ?oàn Khoa ?ã nh?n ???c s? giúp ?? c?a ??n v? ??ng hành Mc Donald’s Vi?t Nam. Nh?ng giúp ?? t?n tình và h? tr? quý báu này ?ã ti?p thêm ??ng l?c cho Liên chi ?oàn phát tri?n v?ng m?nh h?n.

?? có ???c nh?ng thành công ?ó, chúng ta không th? không k? ??n s? ?óng gióp c?a các b?n ?oàn viên thanh niên ?u tú ?ã luôn nhi?t huy?t ?i ??u trong các ho?t ??ng phong trào sinh viên. Các b?n ?oàn viên thanh niên ?u tú ?ã nh?n ???c s? tín nhi?m c?a các b?n sinh viên trong khoa và ???c giao cho tr?ng trách lãnh ??o phong trào Thanh niên trong Liên chi ?oàn c?p Khoa c?ng nh? c?p H?c Vi?n C? S?. V?a qua, ??i h?i Liên Chi ?oàn Khoa Vi?n Thông 2 nhi?m kì 2017 – 2018, v?i s? tham gia c?a Bí th? ?oàn tr??ng và các Bí th? Liên Chi ?oàn Khoa b?n, ?ã b?u ra 09 thành viên Ban ch?p hành Liên chi ?oàn nh? sau:

 1. ?/c Lê Th? Tú Anh, Bí th? BCH Liên chi ?oàn Khoa Vi?n thông 2
 2. ?/c Tr??ng Th? H?ng Nhung, Phó Bí th?
 3. ?/c Tr??ng Bá Chi?n, ?y viên
 4. ?/c Hu?nh H? Qu?nh Nh?, ?y viên
 5. ?/c Ph?m Bá L??ng, ?y viên
 6. ?/c Tr?n ?inh Xuân Thành, ?y viên
 7. ?/c ?oàn Hi?u Th?o, ?y viên
 8. ?/c Lâm N? T? Trinh, ?y viên
 9. ?/c Nguy?n Thành H?i, ?y viên

Ban ch?p hành Liên chi ?oàn s? luôn c? g?ng h?t mình ?? ??a phong trào sinh viên phát tri?n l?n m?nh x?ng ?áng v?i tr?ng trách mà ?oàn tr??ng, Khoa và các b?n sinh viên – ?oàn viên ?ã tín nhi?m giao phó.

Hits: 12

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

N?i, ngày 10 tháng 03 n?m 2017

THÔNG BÁO

XÉT TUY?N TH?NG VÀ ?U TIÊN XÉT TUY?N

VÀO ??I H?C H? CHÍNH QUY

N?M 2017

C?n c? Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Thông t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25 tháng 01 n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

Th?c hi?n V?n b?n s? 603/BGD?T-GD?H ngày 17/02/2017 v? vi?c h??ng d?n công tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o,

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (sau ?ây g?i t?t là H?c vi?n) thông báo v? vi?c xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c h? chính quy n?m 2017 nh? sau:

I. Pittsburgh Panthers Jerseys XÉT TUY?N TH?NG VÀO ??I H?C

1. Baylor Bears ??i t??ng và ?i?u ki?n xét tuy?n th?ng:

H?c vi?n xét tuy?n th?ng vào ??i h?c ??i v?i các thí sinh t?t nghi?p trung h?c ph? thông n?m 2016, 2017 và ??t m?t trong các thành tích sau:

a) Thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t? n?m 2016, 2017 môn Toán h?c, V?t lý ho?c Tin h?c; Thí sinh trong ??i tuy?n qu?c gia d? Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t? n?m 2016, 2017.

b) Thí sinh ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia n?m 2016, 2017 môn Toán h?c, V?t lý ho?c Tin h?c.

c) Thí sinh ?o?t gi?i trong Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia n?m 2016, 2017 (C?n c? vào ?? tài d? thi c?a thí sinh ?o?t gi?i, H?c vi?n xem xét xét tuy?n th?ng thí sinh vào ngành ?ào t?o phù h?p).

2. Danh m?c ngành ??ng ký xét tuy?n th?ng: Ph? l?c s? 1.

3. Nike Air Max Uptempo Ch? tiêu xét tuy?n th?ng: H?c vi?n không gi?i h?n ch? tiêu.

4. H? s? ??ng ký xét tuy?n th?ng:

Thí sinh ??ng ký xét tuy?n th?ng làm m?t b? h? s? g?i v? S? Giáo d?c và ?ào t?o tr??c ngày 20/5/2017. H? s? g?m:

 • Phi?u ??ng ký xét tuy?n th?ng (Ph? l?c s? 2a);
 • B?n sao h?p l?: ch?ng nh?n là thành viên tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic khu v?c và qu?c t? ho?c ch?ng nh?n là thành viên ??i tuy?n tham d? cu?c thi Khoa h?c, k? thu?t qu?c t? (có tên trong danh sách c?a B? GD?T); Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i K? thi ch?n HSG qu?c gia; Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi Khoa h?c, k? thu?t qu?c gia;
 • 02 phong bì dán tem, ghi rõ h? tên, ??a ch? liên l?c, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh;
 • 02 ?nh CMND c? 4×6;
 • L? phí xét tuy?n th?ng: 30,000 ??ng/ h? s?.

5. Florida Gulf Coast Eagles Quy?n l?i c?a thí sinh ???c xét tuy?n th?ng:

N?m 2017, H?c vi?n c?p h?c b?ng toàn ph?n ho?c h?c b?ng t??ng ???ng 50% h?c phí trong n?m h?c th? nh?t cho các thí sinh ???c xét tuy?n th?ng. C? th?:

 • C?p h?c b?ng toàn ph?n (100% h?c phí) trong n?m h?c th? nh?t cho các thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t?, trong ??i tuy?n qu?c gia d? cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t?; thí sinh ??t gi?i Nh?t trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (các môn Toán, Lý, Tin h?c) ho?c cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia.
 • C?p h?c b?ng t??ng ???ng 50% h?c phí trong n?m h?c th? nh?t cho các ??i t??ng: Thí sinh ??t gi?i Nhì, Ba trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (các môn Toán, Lý, Tin h?c) ho?c cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia.

II. Canada Goose Heli Arctic Parka ?U TIÊN XÉT TUY?N VÀO ??I H?C

1. Parajumpers Homme Windbreaker echo ??i t??ng và ?i?u ki?n ?u tiên xét tuy?n:

H?c vi?n ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c ??i v?i các thí sinh:

 • Thí sinh ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia n?m 2016, 2017 môn Toán, V?t lý, Tin h?c ho?c thí sinh ?o?t gi?i trong Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia n?m 2016, 2017.
 • T?t nghi?p THPT n?m 2017.
 • ?ã tham d? k? thi THPT qu?c gia, có k?t qu? thi theo các t? h?p môn thi/bài thi t??ng ?ng v?i ngành ?ã ??ng ký và ?áp ?ng tiêu chí ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do B? GD&?T quy ??nh.
 1. Danh m?c ngành ?u tiên xét tuy?n:Ph? l?c s? 1.
 2. Ch? tiêu ?u tiên xét tuy?n: H?c vi?n không gi?i h?n ch? tiêu.
 3. H? s? ??ng ký ?u tiên xét tuy?n:

Thí sinh ??ng ký ?u tiên xét tuy?n làm m?t b? h? s? g?i v? S? Giáo d?c và ?ào t?o tr??c ngày 20/5/2017. Kansas State Wildcats Jerseys H? s? ??ng ký ?u tiên xét tuy?n g?m:

 • Phi?u ??ng ký ?u tiên xét tuy?n (Ph? l?c s? 2b)
 • Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia ho?c Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi khoa h?c k? thu?t qu?c gia, qu?c t? các n?m 2016, 2017.
 • 01 phong bì ?ã dán s?n tem và ghi rõ ??a ch? liên l?c c?a thí sinh ?? H?c vi?n thông báo k?t qu? xét tuy?n.
 • L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/ h? s?.

III. ROSHE LD-1000 QS ??I V?I CÁC ??I T??NG KHÁC:

 1. H?c vi?n xét tuy?n th?ng ??i v?i các ??i t??ng khác theo quy ??nh t?i Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, cao ??ng h? chính quy hi?n hành c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.
 2. Thí sinh ???c xét tuy?n th?ng thu?c ??i t??ng này ph?i ?óng h?c phí theo quy ??nh c?a H?c vi?n.
 3. H? s? ??ng ký xét tuy?n th?ng: Theo quy ??nh c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.

IV. Parajumpers Homme Windbreaker echo XÁC NH?N NH?P H?C

 1. Các thí sinh trúng tuy?n theo công b? c?a H?c vi?n ph?i n?p n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i (b?n chính có ?óng d?u ??) v? H?c vi?n trong th?i gian quy ??nh ?? xác nh?n vi?c nh?p h?c c?a mình.
 2. Ch? có các thí sinh trúng tuy?n và ?ã n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i m?i ???c H?c vi?n g?i Gi?y báo nh?p h?c.
 3. Các thí sinh không n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i, coi nh? không có nguy?n v?ng h?c t?i H?c vi?n và s? không ???c g?i nh?p h?c.
 4. Th?i gian nh?n Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i: T? ngày 16/7 ??n tr??c ngày 20/07/2017 (g?i b?ng ???ng B?u ?i?n thì th?i gian k?t thúc ???c tính b?ng d?u b?u ?i?n trên bì th?)
 5. Hình th?c n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i: thí sinh có th? n?p tr?c ti?p t?i các C? s? ?ào t?o c?a H?c vi?n ho?c n?p qua ???ng B?u ?i?n (chuy?n phát nhanh EMS) theo các ??a ch? d??i ?ây.

C? s? ?ào t?o Phía B?c (mã tr??ng BVH):

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông

Km10, ???ng Nguy?n Trãi, Qu?n Hà ?ông, Hà N?i.

?i?n tho?i: 04.33528122, 04.33512252

C? s? ?ào t?o Phía Nam (mã tr??ng BVS):

H?c vi?n Công ngh? BCVT – C? s? Tp.

Hits: 8

Thông tin tuyển dụng: Công ty HTK-INC

Công ty HTK-INC (www.htk-inc.com) ?ang có nhu c?u tuy?n d?ng 02 v? trí g?m:

– 03 k? s? Telecom/VoIP

– 03 k? s? qu?n tr? h? th?ng m?ng (System admin)

Các b?n ?ng viên xem thông tin chi ti?t b?ng mô t? công vi?c c?ng nh? yêu c?u ? 02 v? trí trên: t?i ?ây.

*********

 

Hits: 21

Du học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông của Học Viện Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh: dễ hay khó?

Nh?t Quang là nghiên c?u sinh ngành Vi?n Thông t?i Hàn Qu?c hi?n ?ang h?c th?c s? ? ??i h?c Hongik, Hàn Qu?c. Chúng ta hãy cùng xem Quang chia s? nh?ng kinh nghi?m h?c t?p trong quá trình du h?c c?a Quang cho nh?ng th? h? sau Anh, có cùng ?am mê du h?c và nghiên c?u ? n??c ngoài.

12

C? duyên nào khi?n Quang tr? thành sinh viên c?a m?t ??i h?c danh ti?ng nh? Hongik ? Korea?

Khi Quang còn là sinh viên khoá D11 – Ngành K? thu?t ?i?n T? Truy?n Thông, tr??ng H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông (c? s? TPHCM) thì trong quá trình  Quang ?ang chu?n b? làm ?? án t?t nghi?p, do trong quá trình h?c Quang ??t ???c ?i?m s? c?ng khá cao (8.23/10-Á khoa ??u ra), c?ng v?i ni?m ?am mê và ??c m? cháy b?ng c?a Quang là sau này s? tr? thành gi?ng viên ??i h?c. V?i ?am mê ?y,  anh mong mu?n tìm ???c h?c b?ng ?? nâng cao kh? n?ng c?ng nh? ki?n th?c chuyên ngành c?a mình t?i m?t ph??ng tr?i m?i. Anh ?ã tr?c ti?p tìm ??n Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o (Tr??ng khoa Vi?n Thông 2 tr??ng H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông) và v?i s? h? tr? c?a th?y, ??n du h?c c?a Quang ?ã ???c g?i cho giáo s? Khoa Vi?n thông c?a tr??ng ??i h?c Hongik, Hàn Qu?c ?? xin ???c ph?ng v?n và cu?i cùng Quang ?ã thành công.

T?i sao Quang l?i ch?n ?i?m ??n là ? Hàn mà không ph?i là ? các n??c khác?

Quang chia s?: “Mình mong mu?n v?a ra tr??ng s? ???c ti?p t?c h?c và nghiên c?u, ?ó là m?c tiêu mà mình ?ã ??t ra cho b?n thân. Bên c?nh ?ó, mình càng mu?n chính b?n thân lãnh h?i nh?ng ngu?n ki?n th?c m?i c?ng nh? cách nghiên c?u, làm vi?c ? n??c ngoài ?? Quang ???c m? r?ng t?m nhìn, h?c t?p và ti?p thu  nh?ng ph??ng pháp nghiên c?u ?? ?ng d?ng sau này. Ngoài ra, lúc ?ó qua thông tin h?c b?ng t? Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o, Quang bi?t ???c có h?c b?ng tài tr? bên Hàn nên Quang ?ã n?p ??n ?? xin ph?ng v?n và Quang ?ã may m?n ??u.”

Quá trình ?ng tuy?n c?a Quang ???c chu?n b? nh? th? nào m?i ??t ???c ?? ?i?u ki?n ?i du h?c?

13

Quang chia s?: ?a ph?n mu?n có ???c xu?t h?c b?ng ?i du h?c thì c?n ph?i có 3 ?i?u ki?n:

 • Th? nh?t?i?m h?c c?a các b?n GPA t? 7.0 tr? lên (n?u ko có kinh nghi?m nghiên c?u), còn n?u có kinh nghi?m nghiên c?u thì nó càng là ?u th?.
 • Th? haib?ng ti?ng anh, ví d? TOEIC, TOELF, IELTS. Riêng ??i v?i các tr??ng ??i h?c Hàn qu?c, ?a s? các tr??ng ch? yêu c?u TOEIC t?i thi?u trên 700.
 • Vi?c cu?i cùngtìm thông tin h?c b?ng, vi?t s?n CV b?ng ti?ng anh th?t ?n t??ng và scan t?t c? n?p cho giáo s? (bao g?m b?ng ?i?m ?ã ???c d?ch sang ti?ng anh và công ch?ng).

Quang có th? chia s? bí quy?t h?c c?a mình ?? ?i?m GPA ???c cao?

Ch? c?n c? g?ng h?c nh?t ??nh s? ???c. Hãy luôn nghiêm túc v?i b?n thân, nghiêm túc v?i nh?ng m?c tiêu mà b?n thân ?ã ??a ra. ??ng ?? b?n thân l??i bi?ng, luôn c? g?ng ph?n ??u, ??a b?n thân mình ?i ??n m?c tiêu ?ã ?? ra. Và ?ó s? là ??ng l?c m?i ngày, nó thúc ??y b?n thân các b?n luôn c? g?ng trao d?i và h?c h?i. Nh? v?y b?n thân s? luôn hoàn thi?n và ph?n ??u h?c h?n n?a.

Có khá nhi?u b?n sinh viên n?p ??n xin h?c b?ng qu?c t?. V?y làm th? nào ?? Quang có th? v??t tr?i h?n nh?ng b?n còn l?i nh?n ???c t?m vé ?i du h?c?

V? v?n ?? này, Quang ngh?: n?u ?i?m h?c tr?i h?n, b?ng ti?ng Anh th?t t?t, tr? l?i ph?ng v?n t? tin, trung th?c và t?t nhiên ph?i có m?t ?am mê chinh ph?c ki?n th?c ? ph??ng tr?i m?i thì c? h?i s? m? ???ng.

Quá trình chu?n b? và n?p ??n xin h?c b?ng c?a Quang m?t kho?ng bao lâu và Quang ?ã g?p nh?ng khó kh?n gì khi du h?c t?i Hàn?

Quang chia s?:  ch? c?n làm CV, và công ch?ng b?ng ?i?m d?ch ti?ng anh, sau ?ó scan n?p cho giáo s? qua email. Quang ngh? c?ng không m?t quá nhi?u th?i gian.

Nh?ng khó kh?n trong quá trình nghiên c?u, h?c t?p t?i n??c ngoài?

Ban ??u, vi?c ??c tài li?u b?ng ti?ng anh chuyên ngành s? g?p nhi?u khó kh?n, vì lúc ??y Quang còn r?t nhi?u b? ng?, ch?a làm quen ?? ??c m?t cách nhanh nh?n ???c. Ngoài ra khí h?u ? Hàn r?t kh?c nghi?t: m?i qua bên ?ó là -2oC. Th?t s? khi ? Vi?t Nam, Quang ?ã quen v?i th?i ti?t ? quê nhà r?i, khi sang ?ây th?i gian ??u ??  Quang thích nghi h?i khó kh?n m?t chút. Thêm n?a, do trong giao ti?p và h?c t?p ph?i s? d?ng b?ng ti?ng anh nên Quang g?p khó kh?n trong th?i gian ??u. Nh?ng v?i s? c? g?ng và n? l?c không ng?ng c?a mình nên Quang ?ã c?i thi?n và d?n quen v?i môi tr??ng m?i và ?ã có nh?ng tháng ngày tr?i nghi?m tuy?t v?i ? mi?n ??t l?.

14

Làm th? nào ?? c?i thi?n kh? n?ng h?c t?p và nghiên c?u cho quá trình du h?c?

Các b?n hãy t?ng c? h?i cho mình b?ng cách tham gia các ho?t ??ng h?c thu?t và nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa. N?u có c? h?i hãy th?c hi?n ?? tài nghiên c?u khoa h?c t? n?m 3 và là thành viên c?a các Lab nghiên c?u. Có th? ?i?m c?a b?n không cao, tuy nhiên, vi?c có nhi?u k? n?ng nghiên c?u và s? t? tin s? giúp các b?n nhi?u c? h?i h?n.

Cu?i cùng, h?c b?ng này có ý ngh?a nh? th? nào v?i con ???ng s? nghi?p c?a Quang?

H?c b?ng này có ý ngh?a r?t l?n ??i v?i cu?c ??i Quang, qua ?ó Quang g?i l?i cám ?n ??n gia ?ình, ng??i thân, b?n bè, Th?y cô, ??c bi?t là Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã giúp cho Quang t? vi?c cho thông tin v? h?c b?ng và ??n nay Th?y v?n ?ang giúp ??, h??ng d?n Quang trong vi?c nghiên c?u

C?m ?n nh?ng chia s? c?a Quang và xin chúc Quang h?c t?t, hoàn thành ???c ??c m? c?a mình. Chúc cho nh?ng ai ?ang có k? ho?ch s?n tìm h?c b?ng du h?c v?ng vàng trên hành trình c?a mình v?i ?am mê chinh ph?c nh?ng ki?n th?c m?i nh? Quang và Trang nhé.

Hits: 316

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

CV NOIBO 307_Page_1

 • M?u Phi?u ??ng ký ?? tài NCKH c?p SV: t?i ?ây.
 • M?u ?? c??ng NCKH c?p Sinh viên: t?i ?ây.

 

 

Hits: 19

Thư mời tham dự buổi giới thiệu năng lực công ty và định hướng cơ hội nghề nghiệp tại công ty Kasati

TH? M?I

(V/v Gi?i thi?u n?ng l?c công ty và ??nh h??ng c? h?i ngh? nghi?p)

Công ty C? Ph?n KASATI (http://www.kasati.com.vn/) trân tr?ng kính m?i: Sinh viên Khoa ?i?n t? – Truy?n thông, Công ngh? Thông tin c?a H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? s? T?i Thành Ph? H? Chí Minh:

T?i tham d? bu?i gi?i thi?u:

 • N?ng l?c Công ty.
 • C? h?i ngh? nghi?p
 • C? h?i th?ng ti?n.

Th?i gian: Lúc 9h00 ngày 06/12/2016.

??a ?i?m: Công ty C? ph?n KASATI – 270A Lý Th??ng Ki?t, P.14, Qu?n 10, Tp. HCM.

Liên h?: Phòng T? ch?c – Hành chánh – ?T: 08 38 636 484

 • 0918 149 487- Email: minhnv@kasati.com.vn (A Minh – Tr??ng P. TC-HC)
 • 0909 358 485  – Email: minhnv@kasati.com.vn (C. M? – CV nhân s?)

 R?t mong các b?n tham d? ?úng gi?.

 T?NG GIÁM ??C

———————————————————————————————————

Link ??ng ký tham d?: t?i ?ây.

Th?i h?n ??ng ký: ??n 12h ngày 02/12/2016.

———————————————————————————————————

 

Hits: 9

1 2 3 5