Thông báo V/v viết bài cho Hội nghị khoa học công nghệ

Thong bao viet bai 2016 - HVPh? luc kèm theo Thông báo S? 532/TB-HV: Form bài báo cho k? y?u, t?p chí c?a HV

 

Seminar khoa học về thành phố thông minh (Smart Cities)

^E33A9104980CCF3B9910604F2E52D53A62DA84531B5B48B75A^pimgpsh_fullsize_distr^66AFE73B516F6CC3BA22CB32513CD871250CB0041F7F96CE29^pimgpsh_fullsize_distr

 

Vào ngày 2 tháng 8 n?m 2016, Khoa Vi?n Thông 2 t? ch?c seminar khoa h?c v?i tiêu ?? “Sustainable Beacon Infrastructure and Interactive Smart City Appliations” do TS. Soochang Park và GS. James She, HKUST-NIE social media lab, ??i H?c ??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hông Kong (HKUST) trình bày. HKUST-NIE social media lab là m?t trong nh?ng lab nghiên c?u hàng ??u c?a Châu Á trong h??ng nghiên c?u v? “thành ph? thông minh”.

Sau bài Seminar, TS. Soochang Park ??i di?n cho HKUST-NIE social media lab th?o lu?n v?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? T?i TP. H? Chí Minh v? nh?ng kh? n?ng h?p tác nghiên c?u, ??c bi?t trong b?i c?nh chính quy?n TP. HCM ph?n ??u ??n n?m 2025 xây d?ng TP. HCM tr? thành “Thành ph? thông minh” nh?m thúc ??y phát tri?n kinh t?; nâng cao ch?t l??ng môi tr??ng s?ng và ch?t l??ng ph?c v? ng??i dân.

Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n – c?m ?n TS. Soochang Park ?ã ghé th?m H?c Vi?n và th?c seminar khoa h?c v?i hi v?ng m? ra nh?ng h?p tác khoa h?c hi?u qu? và thành công.

??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hông Kong (HKUST) là m?t trong ba tr??ng ??i h?c hàng ??u c?a Hong Kong. HKUST ???c x?p h?ng 1 châu Á theo b?n x?p h?ng QS trong 3 n?m liên ti?p t? n?m 2011 ??n n?m 2013.

H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? (HVCS) t?i Thành Ph? H? Chí Minh là m?t trong nh?ng c? s? ?ào t?o ??i h?c, sau ??i h?c uy tín hàng ??u c?a phía Nam trong l?nh v?c ICT (?i?n T?, Vi?n Thông và Công Ngh? Thông Tin). HVCS ?ã th?c hi?n nhi?u d? án nghiên c?u các c?p và chuy?n giao công ngh? trong l?nh v?c ICT.

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2016

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? TP. HCM (H?c vi?n C? S?) thông báo k? ho?ch ti?p nh?n h? s? ??ng ký xét tuy?n ??i h?c, Cao ??ng Chính quy n?m 2016 nh? sau:
?i?n tho?i: (08) 3829 7220
Hotline: 1900 7110
Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

PhuLuc7_Chi tieu - nganh - khoi xet tuyen

I. TH?I GIAN T? CH?C TI?P NH?N H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N VÀ GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

??t 1: T? ngày 01/08/2016 ??n 17:00 gi? ngày 12/08/2016 ??i v?i H? s? ??ng ký xét tuy?n, ??n 17:00 gi? ngày 19/08/2016 ??i v?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, trong gi? Hành chính (c? Th? b?y và Ch? nh?t).

??t 2 (n?u có): T? ngày 21/08/2016 ??n 17:00 gi? ngày 31/08/2016 ??i v?i H? s? ??ng ký xét tuy?n, ??n 17:00 gi? ngày 09/09/2016 ??i v?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, trong gi? Hành chính (C? Th? b?y và Ch? nh?t).

II. ??A ?I?M TI?P NH?N H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N VÀ GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

III. H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N

  1. 01 Phi?u ??ng ký xét tuy?n (t?i ? ?ây và xem h??ng d?n ?i?n thông tin, ho?c nh?n tr?c ti?p t?i ?i?m ??ng ký xét tuy?n);
  2. Khuy?n khích thí sinh n?p kèm theo b?n photocopy Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi Trung H?c Ph? Thông Qu?c gia n?m 2016;
  3. B?n sao h?p l? Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng ?u tiên hay minh ch?ng ???c h??ng ch? ?? ?u tiên (N?u c?n ?i?u ch?nh ch? ?? ?u tiên so v?i H? s? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia);
  4. 01 phong bì ghi ??a ch? và s? ?i?n tho?i liên h?;
  5. L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/h? s?.

IV. QUY TRÌNH LÀM TH? T?C ??NG KÝ

V. QUY TRÌNH NH?N GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

VI. H??NG D?N V? CH? ?? ?U TIÊN TRONG TUY?N SINH ??I H?C, CAO ??NG H? CHÍNH QUI N?M 2016

 

1 3 4 5